Κεφάλαιο 48 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

 

Άρθρο 306

Λόγοι κατάργησης της δίκης

 

Η δίκη καταργείται αν πριν από το πέρας της πρώτης συζήτησης:

(α) εκλείψει το αντικείμενό της,

(β) υποβληθεί παραίτηση από το ένδικο βοήθημα ή μέσο,

(γ) συντρέξουν οι προϋποθέσεις της περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 54,

(δ) υποβληθεί δήλωση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας ότι αποσύρει την υποστήριξη ενδίκου βοηθήματος ή μέσου που έχει ασκήσει, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 81 και δεν επακολουθήσει δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου ενήργησε ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας ότι επιθυμεί να συνεχισθεί η δίκη,

(ε) επιτευχθεί δικαστικός συμβιβασμός κατά τις κείμενες διατάξεις για το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

(στ) ανακληθεί οριστικά χωρίς να αντικατασταθεί ή αν ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διοικητική πράξη από τη διοίκηση, ή αν η προσβαλλόμενη πράξη παύσει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο, μετά την άσκηση του ένδικου βοηθήματος και μέχρι την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης.

 

Άρθρο 307

Επέλευση της κατάργησης της δίκης

 

  1. Η κατάργηση διαπιστώνεται με απόφαση του δικαστηρίου κατόπιν γνώμης του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας. Στις περ. β΄ και ε΄ του άρθρου 306, η απόφαση μπορεί να ληφθεί στην έδρα, διατυπώνεται δε συνοπτικά στα πρακτικά της συζήτησης και δημοσιεύεται στην ίδια συνεδρίαση. Αν η έγγραφη δήλωση παραίτησης ή το έγγραφο συμβιβασμού κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου πριν να οριστεί δικάσιμος, ο πρόεδρος του δικαστηρίου με πράξη του κάνει δεκτή την παραίτηση ή τον συμβιβασμό. Μπορεί πάντως, αν αμφιβάλλει, να εισαγάγει την υπόθεση στο ακροατήριο.
  2. Σε περίπτωση που παύσει η ισχύς της προσβαλλόμενης πράξης σύμφωνα με την περ. στ΄ του άρθρου 306, ο διάδικος που άσκησε το ένδικο βοήθημα μπορεί να ζητήσει τη συνέχιση της δίκης, εφόσον επικαλείται ιδιαίτερο έννομο συμφέρον.