Κεφάλαιο 29 ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

 

Άρθρο 195

Ερμηνεία απόφασης

 

  1. Εάν η διατύπωση απόφασης είναι ασαφής και γεννά αμφιβολίες, το δικαστήριο που την εξέδωσε δύναται, ύστερα από αίτηση ενός από τους διαδίκους, να την ερμηνεύσει.
  2. Η περί ερμηνείας απόφαση δεν μπορεί να μεταβάλει το διατακτικό της απόφασης που ερμηνεύεται.

 

Άρθρο 196

Περιεχόμενο της αίτησης ερμηνείας

 

  1. Η αίτηση ερμηνείας, εκτός από τα στοιχεία κάθε δικογράφου, πρέπει ακόμη να περιέχει μνεία της προσβαλλόμενης απόφασης και τα αμφίβολα σημεία ή τις ασάφειες στην απόφαση αυτή, των οποίων ζητείται η ερμηνεία.
  2. Πρόσθετοι λόγοι επιτρέπεται να υποβληθούν με ξεχωριστό δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συζήτηση, με σημείωση πάνω σε αυτό πράξης κατάθεσης.
  3. Αντίγραφο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων επιδίδεται με επιμέλεια του αιτούντος στους άλλους διαδίκους δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση, με ποινή απαραδέκτου.

Άρθρο 197

Προδικασία

 

  1. Η αίτηση ερμηνείας κατατίθεται στην αρμόδια γραμματεία του δικαστηρίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 55.
  2. Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στην προδικασία για το αντίστοιχο ένδικο βοήθημα ή μέσο, το οποίο προκάλεσε την έκδοση της απόφασης, εφαρμόζονται αναλόγως.
  3. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει σύντομη δικάσιμο, αν κρίνει ότι η προβαλλόμενη ασάφεια εμποδίζει την εκτέλεση της απόφασης.

 

Άρθρο 198

Συζήτηση

 

  1. Η αίτηση συζητείται στο ακροατήριο. Οι διάδικοι καλούνται στη συζήτηση με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου.
  2. Στη σύνθεση του δικαστηρίου, αν είναι εφικτό, μετέχουν οι δικαστές που έλαβαν την απόφαση.

 

Άρθρο 199

Εφαρμογή διατάξεων

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στην αίτηση διόρθωσης.