Κεφάλαιο 44 ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ, ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

 

Άρθρο 291

Ακρόαση υπηρεσιακών παραγόντων και εξηγήσεις διαδίκων

 

  1. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την παροχή ανωμοτί εξηγήσεων ή πληροφοριών από υπηρεσιακούς παράγοντες ή και από τους ίδιους τους διαδίκους.
  2. Η απόφαση για την εξέταση των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1 κοινοποιείται στους διαδίκους και την αρμόδια αρχή. Η εξέταση διεξάγεται σε ιδιαίτερη συζήτηση στο ακροατήριο ή ενώπιον μέλους του δικαστηρίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό.

 

Άρθρο 292

Αποδοχή της αλήθειας πραγματικών περιστατικών

 

  1. Η αποδοχή από διάδικο της αλήθειας πραγματικών περιστατικών με επιβλαβείς γι’ αυτόν συνέπειες στην έκβαση της δίκης γίνεται εγγράφως ή προφορικώς είτε ενώπιον του δικαστηρίου ή του ειδικώς ορισθέντος από αυτό εισηγητή δικαστή, είτε εξωδίκως. Σε περίπτωση προφορικής αποδοχής ενώπιον του δικαστηρίου ή του ειδικώς ορισθέντος εισηγητή δικαστή, η σχετική δήλωση καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση, αντιστοίχως.
  2. Η αποδοχή της παρ. 1 μπορεί να ανακληθεί για ουσιώδη πλάνη ως προς τα πράγματα, έως το πέρας της τελευταίας συζήτησης.