ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Κεφάλαιο 58 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

Άρθρο 349

Παραπομπή σε καταργούμενες δικονομικές διατάξεις

 

Όπου από την κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή σε δικονομικές διατάξεις που καταργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 59, η παραπομπή θεωρείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.