Κεφάλαιο 11 ΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

 

 

Άρθρο 59

Στοιχεία των δικογράφων

  1. Τα δικόγραφα που κατατίθενται στο Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να αναφέρουν:

(α) την Ολομέλεια ή το Τμήμα ενώπιον του οποίου απευθύνονται,

(β) το είδος του δικογράφου,

(γ) το όνομα, το επώνυμο, το όνομα του πατέρα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, την κατοικία του διαδίκου και των νόμιμων αντιπροσώπων τους με προσδιορισμό οδού και αριθμού, και για νομικά πρόσωπα, εταιρείες χωρίς νομική προσωπικότητα, ενώσεις προσώπων και ομάδες περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους,

(δ) τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του διαδίκου ή του νομίμου αντιπροσώπου ή του πληρεξουσίου του, όπως και την αρχή από την οποία εκδόθηκε, προκειμένου δε περί του Δημοσίου, τον εκπροσωπούντα αυτό νόμιμα στη δίκη,

(ε) το αντικείμενο του δικογράφου, κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και συνοπτικό και

(στ) τον τόπο και τον χρόνο σύνταξής του.

Τα δικόγραφα πρέπει να φέρουν ακόμη στο τέλος τους την υπογραφή του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του, εφόσον επιτρέπεται παράσταση χωρίς δικηγόρο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 ή του δικαστικού πληρεξουσίου του.

  1. Αν το δικόγραφο υπογράφεται από δικηγόρο, αναγράφεται η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Στο δικόγραφο περιέχεται και συνοπτική έκθεση των τιθέμενων νομικών ζητημάτων, η οποία δεν υπερβαίνει τις διακόσιες (200) λέξεις. Η υποχρέωση για συνοπτική έκθεση δεν αφορά στην αίτηση αναστολής.
  2. Είναι άκυρο το δικόγραφο που δεν περιέχει όλα τα στοιχεία των παρ. 1 και 2, όταν κατά την κρίση του δικαστηρίου οι ελλείψεις αυτού το καθιστούν λόγω αοριστίας ανεπίδεκτο δικαστικής εκτίμησης.
  3. Τα δικόγραφα που κατατίθενται από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα προβλέπονται για καθένα από αυτά, πρέπει καταρχήν να περιέχουν όσα προβλέπονται στην παρ. 1 στοιχεία α΄, β΄ και ε΄ και να υπογράφονται από αυτόν.

Άρθρο 60

Μεταβολή διεύθυνσης

Κάθε μεταβολή δηλωθείσας διεύθυνσης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 59 πρέπει να γνωστοποιείται είτε με τα κατατιθέμενα δικόγραφα ή υπομνήματα είτε με αυτοτελές έγγραφο, που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και τίθεται στον φάκελο της δικογραφίας. Τα ανωτέρω δικόγραφα ή έγγραφα επιδίδονται και στους λοιπούς διαδίκους.

Άρθρο 61

Ευπρεπής διατύπωση των δικογράφων

Το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση του διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει τη διαγραφή εξυβριστικών ή άλλων ανάρμοστων φράσεων από τα δικόγραφα.

Άρθρο 62

Υπομνήματα

  1. Υπομνήματα των διαδίκων για την ανάπτυξη των ισχυρισμών τους κατατίθενται στη γραμματεία το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση. Μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, ο αντίδικος εκείνου που κατέθεσε το υπόμνημα μπορεί, με δικό του υπόμνημα, να αντικρούσει τις απόψεις που αναπτύχθηκαν με το υπόμνημα του αντιδίκου του χωρίς να προβάλει νέους ισχυρισμούς.
  2. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου δύναται να χορηγήσει επιπλέον προθεσμία για την κατάθεση υπομνήματος, αν συντρέχει σοβαρός κατά την κρίση του λόγος.
  3. Η γραμματεία βεβαιώνει στο σώμα του δικογράφου την ημερομηνία της κατάθεσής του.

Άρθρο 63

Γνωστοποίηση δικογράφων στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει εγκαίρως γνώση όλων των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων, των προσθέτων λόγων, των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης, των παρεμβάσεων, καθώς και των εγγράφων και υπομνημάτων και των λοιπών στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, με μέριμνα της γραμματείας του αρμόδιου σχηματισμού. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης το δικαστήριο αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.