Κεφάλαιο 54 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

 

Άρθρο 328

Προσφυγή ανάκλησης

 

 1. Προσφυγή ανάκλησης της πράξης του Κλιμακίου Προσυμβατικού Ελέγχου ή του Επιτρόπου, με την οποία κρίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή της ελεγχόμενης σύμβασης, υποβάλλεται στη γραμματεία του αρμόδιου Τμήματος σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγματα ή το νόμο, από αυτόν που έχει έννομο συμφέρον προς τούτο ή από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας χάριν του δημοσίου συμφέροντος, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης του Κλιμακίου ή του Επιτρόπου στον αρμόδιο φορέα και τον Γενικό Επίτροπο.
 2. Η προσφυγή ανάκλησης κοινοποιείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση με επιμέλεια του αιτούντος σε καθέναν που έχει έννομο συμφέρον. Ο πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να διατάξει τη γνωστοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο της προσφυγής ανάκλησης και σε άλλους που έχουν κατά την κρίση του έννομο συμφέρον. Δεύτερη προσφυγή ανάκλησης από τον ίδιο αιτούντα κατά της αυτής πράξης δεν επιτρέπεται.
 3. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει εγγράφως ή προφορικά παρέμβαση μέχρι τη συζήτηση της προσφυγής ανάκλησης στο ακροατήριο.
 4. Ο πρόεδρος του Τμήματος ορίζει πριν από τη συζήτηση εισηγητή της υπόθεσης. Οι διάδικοι μπορούν να υποβάλουν υπόμνημα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη συζήτηση στο ακροατήριο της προσφυγής .
 5. Η έκδοση μη οριστικής απόφασης επιτρέπεται μία μόνο φορά. Αν εκδοθεί αναβλητική απόφαση λόγω έλλειψης στοιχείων, ορίζεται προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες, εντός της οποίας πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φακέλου. Μετά την πάροδο της ορισθείσας προθεσμίας η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση στην αμέσως επόμενη δικάσιμο. Η απόφαση για την προσφυγή ανάκλησης εκδίδεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη συζήτησή της.
 6. Το Τμήμα, αν κρίνει κατά την εξέταση της προσφυγής ότι διάταξη τυπικού νόμου είναι αντισυνταγματική ή αντίθετη σε άλλη υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη, χωρίς το ζήτημα αυτό να έχει κριθεί με προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή ότι ανακύπτει ζήτημα μείζονος σπουδαιότητας ή γενικότερης σημασίας μπορεί με απόφασή του, κατόπιν γνώμης του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, να υποβάλει σχετικό ερώτημα στην Ολομέλεια.

 

Άρθρο 329

Προσφυγή αναθεώρησης

 

 1. Προσφυγή αναθεώρησης κατά της απόφασης του Τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή ανάκλησης, υποβάλλεται στη γραμματεία του Δικαστηρίου σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγματα ή τον νόμο, από το Δημόσιο, την αναθέτουσα αρχή ή φορέα, τον παρεμβάντα κατά την εκδίκαση της προσφυγής ανάκλησης ή από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας.
 2. Η προσφυγή αναθεώρησης ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση, με επιμέλεια της γραμματείας του Τμήματος, της προσβαλλόμενης απόφασης στον προσφεύγοντα. Η προσφυγή αναθεώρησης κοινοποιείται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με επιμέλεια του αιτούντος στο Δημόσιο και σε όσους είχαν μετάσχει στην εκδίκαση της προσφυγής ανάκλησης. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου μπορεί να διατάξει τη γνωστοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο της προσφυγής αναθεώρησης και σε άλλους που έχουν κατά την κρίση του έννομο συμφέρον.
 3. Δεύτερη προσφυγή αναθεώρησης από τον ίδιο αιτούντα κατά της αυτής απόφασης δεν επιτρέπεται.
 4. Η προσφυγή αναθεώρησης εκδικάζεται κατά την επόμενη της κατάθεσης αυτής προγραμματισμένη συνεδρίαση της ελάσσονος Ολομέλειας, εφόσον από την κατάθεση της προσφυγής αναθεώρησης μέχρι τη δικάσιμο μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ημερών. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η ελάσσων Ολομέλεια συγκαλείται εκτάκτως από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 328 εφαρμόζονται αναλόγως και για την εκδίκαση της προσφυγής αναθεώρησης από την ελάσσονα Ολομέλεια.
 5. Αν γίνει δεκτή η προσφυγή αναθεώρησης, η ελάσσων Ολομέλεια αποφασίζει οριστικά για την ελεγχόμενη σύμβαση.

 

Άρθρο 330

Περιεχόμενο του δικογράφου των προσφυγών

 

 1. Οι προσφυγές επί διαφορών από τον προσυμβατικό έλεγχο αναφέρουν:

(α) τον δικαστικό σχηματισμό ενώπιον του οποίου η κάθε μια απευθύνεται,

(β) το όνομα, το επώνυμο, το όνομα του πατέρα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, την κατοικία, με προσδιορισμό οδού και αριθμού, κάθε διάδικου και των νόμιμων αντιπροσώπων τους, και για τα νομικά πρόσωπα, τις εταιρείες χωρίς νομική προσωπικότητα, τις ενώσεις προσώπων και τις ομάδες περιουσίας την επωνυμία και την έδρα τους,

(γ) τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του προσφεύγοντος και του νόμιμου αντιπροσώπου ή πληρεξουσίου του, την αρχή από την οποία εκδόθηκε το δελτίο ταυτότητας, προκειμένου δε περί του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τον νομίμως εκπροσωπούντα αυτά στη δίκη,

δ) το αντικείμενο της προσφυγής, κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και συνοπτικό, και

(ε) τον τόπο και τον χρόνο σύνταξής τους.

Οι προσφυγές πρέπει ακόμη να φέρουν στο τέλος την υπογραφή του πληρεξουσίου του διαδίκου.

 1. Προσφυγή που δεν πληροί όλες τις απαιτήσεις της παρ. 1 τότε μόνον είναι άκυρη, όταν, κατά την κρίση του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, οι ελλείψεις την καθιστούν εντελώς αόριστη.
 2. Κάθε μεταβολή δηλωθείσας διεύθυνσης πρέπει να γνωστοποιείται, είτε με τα κατατιθέμενα υπομνήματα είτε με αυτοτελές έγγραφο, που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και τίθεται στον φάκελο της προσφυγής.

 

Άρθρο 331

Μη αναστολή προθεσμιών

 

Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής ανάκλησης και της προσφυγής αναθεώρησης δεν αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών.

Άρθρο 332

Προδικασία της συζήτησης

 

 1. Ο πρόεδρος του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού ορίζει με πράξη του την ημέρα και ώρα συζήτησης της προσφυγής, η οποία δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από οκτώ (8) πλήρεις ημέρες από την κατάθεσή της.
 2. Η κλήση για συζήτηση κοινοποιείται στον προσφεύγοντα, στους παρεμβαίνοντες και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο του οποίου την κλήτευση θεωρεί αναγκαία ο πρόεδρος του Τμήματος τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση.
 3. Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορεί να συντμηθούν, με πράξη του προέδρου, όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.
 4. Κλήτευση είναι και η προφορική ανακοίνωση, από τη γραμματεία, της ημέρας και ώρας συζήτησης της προσφυγής εφόσον βεβαιώνεται με έγγραφο, υπογραφόμενο από τον αρμόδιο υπάλληλο και αυτόν στον οποίο απευθύνεται η ανακοίνωση.
 5. Η επίδοση της κλήσης μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον διασφαλίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η αυθεντικότητα του περιεχομένου της και η ταυτότητα του υπογράφοντος.

 

Άρθρο 333

Προαπόδειξη

 

 1. Οι προσφεύγοντες και οι παρεμβαίνοντες προσκομίζουν κατά τη συζήτηση της αίτησης όλα τα κρίσιμα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους.
 2. Ύστερα από αίτημα των διαδίκων που μπορεί να υποβληθεί και προφορικά κατά τη συζήτηση ή, αν τούτο ζητηθεί από τον εισηγητή της υπόθεσης, κατά την προδικασία, παρίστανται στη συζήτηση για την παροχή εξηγήσεων στο Δικαστήριο, πρόσωπα ικανά να το διαφωτίσουν επί τεχνικής φύσης ζητημάτων.
 3. Το Δικαστήριο δύναται να διακόψει τη συζήτηση ή να εκδώσει προδικαστική απόφαση, αν κρίνει ότι η διευκρίνιση τεχνικής φύσης ζητήματος είναι αναγκαία για τον έλεγχο νομιμότητας που ασκεί.

 

Άρθρο 334

Συζήτηση

 

 1. Η συζήτηση της προσφυγής ανάκλησης και της προσφυγής αναθεώρησης γίνεται με τη συμμετοχή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας σε δημόσια συνεδρίαση, η οποία επιτρέπεται να αναβληθεί μία μόνο φορά αν συντρέχει σοβαρός λόγος.
 2. Από τη συζήτηση της προσφυγής ανάκλησης και της προσφυγής αναθεώρησης αποκλείεται ο δικαστικός λειτουργός που μετείχε στην έκδοση της επίδικης πράξης του Κλιμακίου Προσυμβατικού Ελέγχου. Ομοίως, κατά τη συζήτηση της προσφυγής αναθεώρησης αποκλείεται ο δικαστικός λειτουργός που μετείχε στην έκδοση της απόφασης του Τμήματος, κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή αναθεώρησης.
 3. Κατά τη συζήτηση της προσφυγής ανάκλησης και της προσφυγής αναθεώρησης, οι άλλοι πλην του Δημοσίου και των εξομοιούμενων με αυτό αιτούντες παρίστανται μετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου.
 4. Περισσότερες προσφυγές ανάκλησης ή προσφυγές αναθεώρησης μπορεί να συνεκδικαστούν, όταν στρέφονται κατά της ίδιας πράξης ή απόφασης, αντιστοίχως, καθώς και όταν οι πράξεις ή οι αποφάσεις των οποίων ζητείται η ανάκληση ή η αναθεώρηση, αντιστοίχως, είναι συναφείς.

 

Άρθρο 335

Παράβολα

 

 1. Για τις προσφυγές ανάκλησης κατά των πράξεων των Κλιμακίων Προσυμβατικού Ελέγχου ή των πράξεων επί του προσυμβατικού ελέγχου των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ.
 2. Για τις προσφυγές αναθεώρησης κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των προσφυγών ανάκλησης της παρ. 1 καταβάλλεται παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

 

Άρθρο 336

Εφαρμοζόμενες διατάξεις

 

 1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα, στην εκδίκαση των διαφορών από τον προσυμβατικό έλεγχο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 5 και 10 του Κεφαλαίου 1, του Κεφαλαίου 2, του Κεφαλαίου 3, του Κεφαλαίου 4, του Κεφαλαίου 5, του Κεφαλαίου 6, του άρθρου 41 του Κεφαλαίου 7, των άρθρων 50 και 51 του Κεφαλαίου 8, του Κεφαλαίου 9, των άρθρων 55 παρ. 1 πρώτο εδάφιο, 56 και 57 του Κεφαλαίου 10, των άρθρων 61, 62 και 63 του Κεφαλαίου 11, του Κεφαλαίου 12, του Κεφαλαίου 13, του Κεφαλαίου 14, του άρθρου 84 του Κεφαλαίου 15, του Κεφαλαίου 16, των άρθρων 106, 107, 108 και 109 του Κεφαλαίου 19, των άρθρων 187, 188, 189, 190, 191, 192 και 194 του Κεφαλαίου 28, του Κεφαλαίου 29, του Κεφαλαίου 33, του Κεφαλαίου 34, του Κεφαλαίου 35, του Κεφαλαίου 36, του Κεφαλαίου 37, του Κεφαλαίου 38, του Κεφαλαίου 39, του Κεφαλαίου 40, του Κεφαλαίου 41, του Κεφαλαίου 42, του Κεφαλαίου 43, του Κεφαλαίου 44, του Κεφαλαίου 45, του Κεφαλαίου 46, των άρθρων 300 και 302 του Κεφαλαίου 47, του Κεφαλαίου 48, του Κεφαλαίου 49, του άρθρου 312 του Κεφαλαίου 50 και του Κεφαλαίου 51.
 2. Στη διαδικασία για την εξέταση της προσφυγής αναθεώρησης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου 27 του παρόντος.

 

Άρθρο 337

Άρση αμφισβήτησης ή αμφιβολίας

 

 1. Η αμφισβήτηση για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου που γεννώνται από την έκδοση αντίθετων πράξεων Κλιμακίων Προσυμβατικού Ελέγχου ή αντίθετων αποφάσεων του Τμήματος επί προσφυγών ανακλήσεως, καθώς και η αμφιβολία για την έννοια των διατάξεων αυτών σε εκκρεμείς υποθέσεις, αίρονται από την ελάσσονα Ολομέλεια.
 2. Η αίτηση άρσης της αμφισβήτησης υποβάλλεται ενώπιον της ελάσσονος Ολομέλειας αυτεπάγγελτα από τον Πρόεδρο του Κλιμακίου ή του Τμήματος ή από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή με πρωτοβουλία αυτού που έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το Κλιμάκιο ή το Τμήμα παραπέμπει το ζήτημα στην ελάσσονα Ολομέλεια με πρακτικό του.
 3. Η ελάσσων Ολομέλεια εκδίδει απόφαση άρσης της αμφισβήτησης ή της αμφιβολίας μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση αυτής στη γραμματεία του.
 4. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου, το Κλιμάκιο Προσυμβατικού Ελέγχου ή το Τμήμα που είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών ανάκλησης παραπέμπει το ζήτημα στην ελάσσονα Ολομέλεια με πρακτικό.
 5. Στη διαδικασία για την άρση της αμφισβήτησης ή αμφιβολίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.