Κεφάλαιο 57 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ

 

Άρθρο 345

Αρμοδιότητα καταλογισμού

 

 1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 22 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α΄ 52), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Με την επιφύλαξη των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 46, τυχόν έλλειμμα καταλογίζεται από τον αρμόδιο, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, Επίτροπο».

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 38 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων, των απολογισμών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των ειδικών λογαριασμών, καθώς και των λοιπών λογαριασμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 περ. β΄ του παρόντος νόμου, ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού από τον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται. Στην αρμοδιότητα του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκει και η διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των παραπάνω λογαριασμών. Αμφισβητήσεις που ανακύπτουν από τον ως άνω καθορισμό των αρμοδιοτήτων, επιλύονται κάθε φορά με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013) καταργείται και οι παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 2, 3, 4, 5 και 6, αντιστοίχως.
 2. Το άρθρο 46 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013) τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Στον τίτλο του άρθρου η λέξη «Επιτρόπων» διαγράφεται.

β) Στο τέλος της παρ. 1 προστίθενται τα εξής τέσσερα εδάφια:

«Προκειμένου για ελλείμματα άνω των 100.000,00 ευρώ, αρμόδιο για τον καταλογισμό είναι Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην περίπτωση αυτή, ο Επίτροπος, αφού τηρήσει τη νόμιμη προδικασία, διαβιβάζει στο Κλιμάκιο αίτηση καταλογισμού συνοδευόμενη από έκθεση ελέγχου και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό. Το Κλιμάκιο, χωρίς να επαναλάβει τον έλεγχο, εφόσον κρίνει ότι η αίτηση θεμελιώνεται επαρκώς στα στοιχεία του φακέλου, καλεί τους υπευθύνους σε ακρόαση και στη συνέχεια αποφαίνεται επί της αίτησης καταλογισμού. Αν το Κλιμάκιο κρίνει ότι η αίτηση δεν θεμελιώνεται επαρκώς, αναπέμπει την υπόθεση στον Επίτροπο για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες».

γ) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, το αρμόδιο σύμφωνα με την παρ. 1 όργανο δύναται να προβεί στον καταλογισμό του υπολόγου και πριν αποφανθεί για τους λογαριασμούς του».

 1. Το άρθρο 47 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013), τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Στον τίτλο του άρθρου η λέξη «Επιτρόπων» διαγράφεται.

β) Στην παρ. 1 η φράση «από τον αρμόδιο Επίτροπο» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με το άρθρο 46».

γ) Στην παρ. 2 η φράση «από τους αρμόδιους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με το άρθρο 46».

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 56 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 38 παρ. 2 και 6, 46 και 47».

 1. Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 63 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013), η φράση «Το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου» αντικαθίσταται από τη φράση «Το αρμόδιο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46, όργανο».
 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 64 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013), η φράση «με πράξη του αρμοδίου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» αντικαθίσταται από τη φράση «με πράξη του αρμόδιου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
 3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 80 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά καταλογιστικών πράξεων των Υπουργών, μονοπρόσωπων ή συλλογικών διοικητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, Οικονομικών Επιθεωρητών ή άλλου φορέα επί διαχείρισης υλικού, αξιών ή χρηματικού του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, επιτρέπεται να ασκηθεί έφεση από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την επίδοση ή την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή την αποδεδειγμένα πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης πράξης».

 

Άρθρο 346

Ρυθμίσεις για τους ελέγχους σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

 

 1. Η παρ. 8 του άρθρου 51 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α΄ 52) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Ο έλεγχος των λογαριασμών των φορέων που αναφέρονται στην παρ. 1 επιτρέπεται να ενεργείται στο Κατάστημά τους».

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Ο έλεγχος των λογαριασμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των λοιπών νομικών προσώπων επιτρέπεται να ενεργείται στο Κατάστημά τους».

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 54 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013), καταργείται και οι υφιστάμενες παρ. 5 και 6 αναριθμούνται σε παρ. 4 και 5, αντίστοιχα.

 

Άρθρο 347

Ελεγκτική διαδικασία

 

 1. Στο άρθρο 66 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α΄ 52) προστίθεται παρ. 4 ως ακολούθως:

«4. Μετά την αποστολή των διαδηλώσεων στη Βουλή και μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραγραφής, επιτρέπεται ο έλεγχος των λογαριασμών του Δημοσίου και των υποκείμενων στους λογαριασμούς συναλλαγών και πράξεων μόνον αν αυτό προβλεφθεί θεματικά και δειγματοληπτικά στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων ή αν διαταχθεί έκτακτος έλεγχος κατά τις κείμενες διατάξεις».

 1. Μετά το άρθρο 54 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013) προστίθεται άρθρο 54 Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 54Α

Ελεγκτική διαδικασία

 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεκτιμώντας τις ελεγκτικές του δυνατότητες, προγραμματίζει τους ελέγχους των ειδικών λογαριασμών, των λογαριασμών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των λοιπών φορέων που υπάγονται στην ελεγκτική του αρμοδιότητα, έτσι ώστε κάθε φορέας να μπορεί να υποβάλλεται σε έλεγχο τουλάχιστον μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια.
 2. Λογαριασμοί που παρέμειναν ανέλεγκτοι, με την επιφύλαξη της συμπλήρωσης του νόμιμου χρόνου παραγραφής, ελέγχονται θεματικά και δειγματοληπτικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων ή με έκτακτο έλεγχο που διατάσσεται κατά τις κείμενες διατάξεις.
 3. Αν ο Επίτροπος κρίνει ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του ελεγχόμενου από αυτόν ειδικού λογαριασμού ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα που υπάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου λειτούργησε αποτελεσματικά κατά το κρίσιμο οικονομικό έτος περιορίζοντας στο ελάχιστο τον δημοσιονομικό κίνδυνο, μπορεί, ύστερα από έγκριση του Τμήματος Ελέγχων, να μην ασκήσει έλεγχο στις υποκείμενες στους λογαριασμούς συναλλαγές και πράξεις.
 4. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προβλέπεται η φύλαξη, για τις ανάγκες του ελέγχου, των διαχειριστικών στοιχείων των λογαριασμών που αναφέρονται στην παρ. 1 εντός των Καταστημάτων των ελεγχόμενων φορέων. Τα στοιχεία αυτά, εφόσον ζητηθούν, πρέπει, ανάλογα με το αίτημα, είτε να διαβιβάζονται αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο είτε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά των ορισθέντων ελεγκτών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου».

 

Άρθρο 348

Νομική προστασία ελεγκτών

 

Η παρ. 10 του άρθρου 28 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α΄ 52) αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Οι διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) εφαρμόζονται αναλόγως και για το Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του προσωπικού του».

 

 • 27 Μαΐου 2020, 10:20 | Όνομα

  Το όριο των 100.000, του άρθρου 345, να μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Ολομελείας, που θα δημοσιεύεται στην ΕτΚ.

 • 22 Μαΐου 2020, 00:51 | Δημήτρης Κ.

  Γιατί ο καταλογισμος ελλειμμάτων από το Κλιμάκιο, μετά την έκθεση Επιτρόπου, να γίνεται μόνο για ποσά άνω των 100.000 ευρώ και όχι εν γένει για όλες τις περιπτώσεις;
  Ετσι αποφεύγεται η υπερεξουσία ενός μόνο υπαλλήλου στην ευχέρεια καταλογισμού και ο τυχόν πειρασμός συναλλαγής, περιενδύεται η τελική καταλογιστική πράξη με αυξημένες δικαστικές εγγυήσεις και αναπληρώνεται το εργασιακό κενό στα Κλιμάκια μετά την κατάργηση της διαδικασίας του προληπτικού ελέγχου.