Κεφάλαιο 19 Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ  

 

Άρθρο 106

Πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας

  1. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων της δικογραφίας.

Οι διάδικοι δικαιούνται να λαμβάνουν, με δαπάνη τους:

(α) απλά ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που έχουν συνταχθεί επ’ ευκαιρία της δίκης και βρίσκονται στη δικογραφία και

(β) ύστερα από έγκριση του προέδρου του δικαστηρίου, απλά αντίγραφα των εγγράφων που έχουν συνταχθεί από όργανα δημόσιου φορέα και βρίσκονται επίσης στη δικογραφία.

  1. Ανάλογα δικαιώματα έχουν και οι τρίτοι, οι οποίοι νομιμοποιούνται να ασκήσουν παρέμβαση, εφόσον αποδεικνύουν τούτο.
  2. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης παραγράφου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 16 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 107

Τυπικές ελλείψεις στη δικογραφία

Πριν από τον προσδιορισμό δικασίμου από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, η γραμματεία του δικαστηρίου εντοπίζει στον φάκελο της υπόθεσης τυπικές ελλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν αναβολή στη συζήτηση της υπόθεσης. Μαζί με την κλήση στο ακροατήριο, ο διάδικος ενημερώνεται και για τις τυπικές ελλείψεις που η γραμματεία εντόπισε στον φάκελο, τις οποίες επαφίεται σ΄ αυτόν να συμπληρώσει.

Άρθρο 108

Καταχώριση υποθέσεων στο πινάκιο

Μετά τον ορισμό της δικασίμου, οι προσδιορισθείσες υποθέσεις για κάθε δικάσιμο καταχωρίζονται σε πινάκιο τηρούμενο από τον γραμματέα, ο οποίος εν συνεχεία επιμελείται, υπό την εποπτεία του αρμόδιου προέδρου, την κλήτευση των διαδίκων ενώπιον του δικαστηρίου για τη συζήτηση των υποθέσεων και τη σύνταξη για κάθε δικάσιμο εκθέματος συζητουμένων υποθέσεων.

Άρθρο 109

Επίσπευση της διαδικασίας

  1. Δύναται να ορισθεί δικάσιμος συντομότερη της αρχικώς ορισθείσας είτε αυτεπαγγέλτως από τον πρόεδρο του δικαστηρίου είτε με αίτηση διαδίκου.
  2. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας και κάθε διάδικος έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την επίσπευση της εκδίκασης της υπόθεσης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά τη συζήτηση της υπόθεσης.
  3. Οι ως άνω αιτήσεις για την επίσπευση της διαδικασίας πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ειδικώς αιτιολογημένες και επαρκώς τεκμηριωμένες.
  4. Όταν την επίσπευση ζητεί ο διάδικος, ο πρόεδρος του δικαστηρίου αποδέχεται την αίτηση για επίσπευση μόνον αν πιθανολογήσει ότι, εν όψει του διακυβεύματος της υπόθεσης και της προσωπικής κατάστασης του αιτούντος, η καθυστέρηση εκδίκασης της υπόθεσης εμπεριέχει τον κίνδυνο επέλευσης σοβαρής βλάβης στα συμφέροντα του διαδίκου. Για να αποφανθεί επί της αίτησης, ο πρόεδρος συνεκτιμά τη συνολική επιβάρυνση του δικαστηρίου, και ιδίως τον χρόνο εκκρεμότητας των λοιπών υποθέσεων αναφορικά με τον χρόνο εκκρεμότητας και τη φύση της υπόθεσης για την οποία ζητείται η προτίμηση στην εκδίκαση.
  5. Αν η αίτηση αφορά στην επίσπευση δημοσίευσης της απόφασης, ο πρόεδρος την κοινοποιεί στον εισηγητή με σχετικές παρατηρήσεις του.

Άρθρο 110

Κλητεύσεις διαδίκων

  1. Η κλήση για συζήτηση επιδίδεται στους διαδίκους τουλάχιστον τριάντα (30) πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί μέχρι οκτώ (8) πλήρεις ημέρες με πράξη του προέδρου του δικαστηρίου.
  2. Κλήτευση είναι και η προφορική ανακοίνωση της δικασίμου από τη γραμματεία εφόσον βεβαιώνεται με έγγραφο υπογραφόμενο από τον αρμόδιο υπάλληλο και αυτόν στον οποίο απευθύνεται η προφορική ανακοίνωση.

3. Η επίδοση της κλήσης μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα εφόσον διασφαλίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αυθεντικότητα του περιεχομένου της και η ταυτότητα του υπογράφοντος.