Κεφάλαιο 59 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 350

Κατάργηση διατάξεων του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

 

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 35 έως 37, καθώς και 70 έως 75, 77, 79 και 82 έως 91 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α΄ 52).

 

Άρθρο 351

Κατάργηση διατάξεων για τις ενστάσεις που προβλέπονται

στο άρθρο 90 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α΄ 52) και άλλων ειδικών διατάξεων

 

  1. Από την έναρξη της ισχύος της Δικονομίας καταργούνται:

(α) το άρθρο 5 του ν. 4448/1964 (Α΄ 253),

(β) το β. δ. 598/1965 (Α΄130),

(γ) το άρθρο 2 του ν.δ/τος 442/1970 (Α΄ 39),

(δ) η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 1141/1972 (Α΄ 64),

(ε) η παρ. 2 του άρθρου 3 του 368/1976 (Α΄ 164),

(στ) η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 550/1977 (Α΄ 57),

(ζ) η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 787/1978 (Α΄ 101),

(η) η παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 831/1978 (Α΄ 207),

(θ) η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1203/1981 (Α΄ 249),

(ι) το άρθρο 63 του π.δ. 774/1980 (Α΄ 189),

(ια) το άρθρο 38 του π.δ. 850/1980 (Α΄ 211),

(ιβ) το άρθρο 38 του π.δ. 167/2007 (Α΄ 208),

(ιγ) η παρ. 4 του άρθρου 107 και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 112 του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209),

(ιδ) η παρ. 4 του άρθρου 67 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).

  1. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη που παραπέμπει στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4448/1964 και αφορά στην ένσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές.
  2. Καταργείται επίσης κάθε διάταξη ειδικού νομοθετήματος που προβλέπει προθεσμία έφεσης διαφορετική από την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 113.

 

Άρθρο 352

Κατάργηση ορισμένων διατάξεων του π.δ. 1225/1981

 

Από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του Πρώτου Τμήματος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 123 του π.δ. 1225/1981 (Α΄ 304).

 

Άρθρο 353

Κατάργηση άλλων διατάξεων

 

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτό.