Κεφάλαιο 59 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 350

Κατάργηση διατάξεων του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

 

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 35 έως 37, καθώς και 70 έως 75, 77, 79 και 82 έως 91 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α΄ 52).

 

Άρθρο 351

Κατάργηση διατάξεων για τις ενστάσεις που προβλέπονται

στο άρθρο 90 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α΄ 52) και άλλων ειδικών διατάξεων

 

 1. Από την έναρξη της ισχύος της Δικονομίας καταργούνται:

(α) το άρθρο 5 του ν. 4448/1964 (Α΄ 253),

(β) το β. δ. 598/1965 (Α΄130),

(γ) το άρθρο 2 του ν.δ/τος 442/1970 (Α΄ 39),

(δ) η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 1141/1972 (Α΄ 64),

(ε) η παρ. 2 του άρθρου 3 του 368/1976 (Α΄ 164),

(στ) η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 550/1977 (Α΄ 57),

(ζ) η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 787/1978 (Α΄ 101),

(η) η παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 831/1978 (Α΄ 207),

(θ) η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1203/1981 (Α΄ 249),

(ι) το άρθρο 63 του π.δ. 774/1980 (Α΄ 189),

(ια) το άρθρο 38 του π.δ. 850/1980 (Α΄ 211),

(ιβ) το άρθρο 38 του π.δ. 167/2007 (Α΄ 208),

(ιγ) η παρ. 4 του άρθρου 107 και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 112 του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209),

(ιδ) η παρ. 4 του άρθρου 67 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).

 1. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη που παραπέμπει στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4448/1964 και αφορά στην ένσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές.
 2. Καταργείται επίσης κάθε διάταξη ειδικού νομοθετήματος που προβλέπει προθεσμία έφεσης διαφορετική από την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 113.

 

Άρθρο 352

Κατάργηση ορισμένων διατάξεων του π.δ. 1225/1981

 

Από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του Πρώτου Τμήματος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 123 του π.δ. 1225/1981 (Α΄ 304).

 

Άρθρο 353

Κατάργηση άλλων διατάξεων

 

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτό.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».