Κεφάλαιο 46 ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Άρθρο 297

Διατύπωση και δημοσίευση της απόφασης

 

  1. Μετά τη λήψη της απόφασης ο δικαστής συντάσσει, χρονολογεί και υπογράφει την απόφαση.
  2. Σε δίκες ενώπιον πολυμελών δικαστικών σχηματισμών, με το πέρας της ψηφοφορίας συντάσσεται από τον εισηγητή δικαστή σχέδιο της απόφασης που περιλαμβάνει το αιτιολογικό και το διατακτικό αυτής, το οποίο χρονολογείται και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον εισηγητή.
  3. Από το κατά τις παρ. 1 και 2 σχέδιο δημοσιεύεται η απόφαση σε δημόσια συνεδρίαση του σχηματισμού που έλαβε την απόφαση. Η απόφαση μπορεί να δημοσιευτεί και από δικαστές που δεν μετείχαν στη συζήτηση. Όταν το Τμήμα που έλαβε την απόφαση δεν συνεδριάζει, επιτρέπεται η δημοσίευση της απόφασης και κατά τη συνεδρίαση άλλου Τμήματος.
  4. Η δημοσίευση της απόφασης βεβαιώνεται στο τέλος αυτής από τον προεδρεύοντα στη συνεδρίαση και τον γραμματέα.
  5. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου κοινοποιούνται στους διαδίκους και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο με επιμέλεια της γραμματείας αυτού.

 

Άρθρο 298

Περιεχόμενο της απόφασης

 

Η απόφαση πρέπει να αναφέρει:

(α) τον αύξοντα αριθμό και το έτος δημοσίευσής της, το δικαστήριο που την εξέδωσε, τη σύνθεση του δικαστηρίου και, αν πρόκειται για πολυμελείς δικαστικούς σχηματισμούς, το όνομα του εισηγητή δικαστή, το όνομα του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, καθώς και το όνομα του γραμματέα, τον χρόνο και τον τόπο της συζήτησης, το ότι αυτή έγινε σε δημόσια συνεδρίαση και το είδος του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου που έχει ασκηθεί,

(β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και την κατοικία των διαδίκων, των νόμιμων αντιπροσώπων και των πληρεξουσίων αυτών και, αν διάδικοι είναι νομικά πρόσωπα, την επωνυμία τους και τη διεύθυνση της έδρας τους, με αναφορά για το αν παραστάθηκαν,

(γ) σύντομη περίληψη του αντικειμένου της δίκης, με αναφορά στα αιτήματα των διαδίκων, την πορεία της υπόθεσης, καθώς και την πληρωμή των τελών, του παραβόλου και του δικαστικού ενσήμου, όπου απαιτούνται,

(δ) μνεία του περιεχομένου της γνώμης του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας,

(ε) το αιτιολογικό της απόφασης, στο οποίο καταχωρίζεται και η γνώμη της μειοψηφίας,

(στ) το διατακτικό της απόφασης για την εν όλω ή εν μέρει παραδοχή ή απόρριψη του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και των επιμέρους αιτημάτων των διαδίκων, καθώς και για την τύχη του παραβόλου και την επιδίκαση της δικαστικής δαπάνης, όπου προβλέπονται, και

(ζ) μνεία της δημοσίευσης της απόφασης.

 

Άρθρο 299

Ανυπόστατη απόφαση

 

  1. Απόφαση που φέρει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά δικαστικής απόφασης είναι ανυπόστατη:

(α) αν πρόσωπο, το οποίο μετείχε στο δικαστήριο που την εξέδωσε, δεν είχε τη δικαστική ιδιότητα, ή

(β) αν το δικαστήριο που την εξέδωσε, δεν είχε την προς τούτο δικαιοδοσία, ή

(γ) αν αυτή δεν δημοσιεύτηκε, ή

(δ) αν εκδόθηκε κατά ανύπαρκτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ή

(ε) αν εκδόθηκε κατά προσώπου που είχε το προνόμιο της ετεροδικίας.

  1. Το ανυπόστατο της απόφασης ερευνάται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως, μπορεί δε να προβληθεί με ένσταση σε κάθε στάση της δίκης.
  2. Αν η απόφαση δεν έχει προσβληθεί με ένδικο μέσο, η αναγνώριση του ανυπόστατου αυτής μπορεί να επιδιωχθεί με αυτοτελή αίτηση προς το δικαστήριο, κατά την εκδίκαση της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως όσα ισχύουν για την αναγνωριστική αγωγή.