Κεφάλαιο 38 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

 

Άρθρο 248

Στοιχεία διοικητικού φάκελου

 

 1. Η διοίκηση υποχρεούται να διαβιβάσει στο δικαστήριο, το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από την ορισθείσα δικάσιμο, τον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης με όλα τα σχετικά για την υπόθεση στοιχεία και τις απόψεις της.
 2. Αν στον διοικητικό φάκελο δεν υπάρχουν, γιατί έχουν αποδεδειγμένως χαθεί, τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1, το δικαστήριο διατάσσει την αναπαραγωγή τους. Αν αυτό είναι αδύνατο, διατάσσεται η απόδειξη του περιεχομένου τους με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο.
 3. Ο διοικητικός φάκελος, με τη φροντίδα της γραμματείας του δικαστηρίου, επιστρέφεται στη διοίκηση αμέσως μετά τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης ή την περάτωση της δίκης με κάποιο άλλο τρόπο.

 

Άρθρο 249

Συνέπειες μη διαβίβασης του διοικητικού φακέλου

 

 1. Αν ο διοικητικός φάκελος δεν διαβιβασθεί εμπρόθεσμα στο δικαστήριο, η υπόθεση δύναται να αναβληθεί οίκοθεν ή ύστερα από αίτημα του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας ή των διαδίκων. Για την αναβολή αυτή γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα πρακτικά.
 2. Αν στη δικάσιμο που ορίζεται μετά την πρώτη αναβολή η αρμόδια αρχή δεν διαβιβάσει τον διοικητικό φάκελο, το δικαστήριο προβαίνει σε συζήτηση της υπόθεσης και, εφόσον από τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία μπορεί να σχηματίσει τη δικανική πεποίθηση που απαιτείται για τη βασιμότητα των πραγματικών ισχυρισμών των διαδίκων, αποφαίνεται επί της διαφοράς εκδίδοντας οριστική απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση εκδίδει απόφαση για συμπλήρωση των αποδείξεων, σύμφωνα με το άρθρο 251.
 • 21 Μαΐου 2020, 15:56 | Όνομα

  Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ 167 Α), προστέθηκε στο άρθρο 23 του π.δ. 18/1989 (Δικονομία ΣτΕ) παράγραφος 4 ως εξής:

  «4. Η έκθεση των απόψεων της Διοίκησης και ο φάκελος που τη συνοδεύει υποβάλλονται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα, σε μορφή δεκτική περαιτέρω χρήσης και επεξεργάσιμη με αυτοματοποιημένα μέσα, από την 1η.1.2021. Η έκθεση απόψεων και το διαβιβαστικό έγγραφο, αν υπάρχει, φέρουν υποχρεωτικά προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 25 έως 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014. Στην έκθεση απόψεων πρέπει να επισημαίνονται διακριτά τα έγγραφα που αποτελούν περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου που αποστέλλεται και περιέχουν στοιχεία στα οποία η Διοίκηση ζητά να μην επιτραπεί η πρόσβαση των λοιπών διαδίκων, για τον λόγο ότι παραβλάπτεται απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.».

  Ίσως να πρέπει να υπάρξει ανάλογη πρόβλεψη και στο αρθρο 248.

 • 15 Μαΐου 2020, 17:09 | Στέλιος

  Είναι πολύ σημαντικό να προστεθεί στην παράγραφο 1 του άρθρου 248 στη θέση του «και τις απόψεις της», το εξής «και αναλυτική έκθεση απόψεων για τη διαφορά, διευκρινίζοντας σαφώς το συναφές με κάθε ισχυρισμό πραγματικό μέρος». Έτσι, δηλαδή, όπως ορίζεται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο προεδρικό διάταγμα 18/1989.
  Διαφορετικά αφήνεται στην ευχέρεια του αρμόδιου υπαλλήλου το αν θα απαντήσει επί της έφεσης ή της αγωγής ή αν απλώς θα στείλει πανομοιότυπες γενικόλογες απόψεις σε κάθε υπόθεση.

  Επίσης, χρήσιμο θα ήταν να προβλέπεται ότι η μη αποστολή φακέλου συνοδευόμενου από απόψεις συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα του αρμόδιου για την ενέργεια αυτή υπαλλήλου (αυτό ορίζεται τόσο στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας όσο και στο προεδρικό διάταγμα 18/1989).

  Τα ανωτέρω δηλαδή επιβάλλονται και για την ενότητα των δικονομικών ρυθμίσεων.

  Εν όψει αυτών, ο τίτλος του κεφαλαίου αυτού θα μπορούσε να είναι ακριβέστερα «Υποχρεώσεις της Διοίκησης».