ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 370
Παραβίαση απορρήτου εγγράφων

1. Όποιος αθέμιτα και με σκοπό να λάβει γνώση του περιεχομένου τους ανοίγει ξένη κλειστή επιστολή ή άλλο κλειστό έγγραφο ή παραβιάζει κλειστό χώρο, στον οποίο είναι αυτά φυλαγμένα, ή με οποιονδήποτε τρόπο εισχωρεί σε ξένα απόρρητα διαβάζοντας ή αντιγράφοντας ή αποτυπώνοντας με άλλο τρόπο επιστολή ή άλλο έγγραφο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.
2. Με την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται και όποιος αθέμιτα αποκτά πρόσβαση σε ηλεκτρονικό μήνυμα ή ηλεκτρονική αλληλογραφία άλλου.
3. Αν ο δράστης των πράξεων των προηγούμενων παραγράφων είναι υπάλληλος οργανισμού ή επιχείρησης παροχής ταχυδρομικών, τηλεγραφικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
4. Για την ποινική δίωξη των πράξεων των παραγράφων 1 και 2 απαιτείται έγκληση.

Άρθρο 370Α
Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας

1. Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρεμβαίνει σε συσκευή, σύνδεση ή δίκτυο παροχής υπηρεσιών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας ή σε σύστημα υλικού ή λογισμικού, που χρησιμοποιείται για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, με σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί ή να αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων ή στοιχεία της θέσης και κίνησης της εν λόγω επικοινωνίας, τιμωρείται με φυλάκιση. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου.
2. Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται δημόσια ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξη άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της συνομιλίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου.
3. Όποιος αθέμιτα κάνει χρήση της πληροφορίας ή του υλικού φορέα επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί με τους τρόπους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
4. Αν ο δράστης των πράξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 είναι πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνίας ή νόμιμος εκπρόσωπος αυτού ή μέλος της διοίκησης ή υπεύθυνος διασφάλισης του απορρήτου ή εργαζόμενος ή συνεργάτης του παρόχου ή ενεργεί ιδιωτικές έρευνες ή τελεί τις πράξεις αυτές κατ’ επάγγελμα ή απέβλεπε στην είσπραξη αμοιβής, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή.

Άρθρο 370Β
Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα

1. Όποιος κατά παράβαση μέτρου προστασίας και χωρίς δικαίωμα αποκτά πρόσβαση σε μέρος ή στο σύνολο συστήματος πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδομένα τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις η πράξη μένει ατιμώρητη.
2. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόμιμου κατόχου του συστήματος πληροφοριών ή των δεδομένων, η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται μόνο αν απαγορεύεται ρητά από εσωτερικό κανονισμό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρμόδιου υπαλλήλου του.
3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 αναφέρεται σε επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα επιχείρησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
4. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόμιμου κατόχου των στοιχείων καθώς και αν το απόρρητο είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής αξίας, επιβάλλεται φυλάκιση και χρηματική ποινή.
5. Για την ποινική δίωξη των πράξεων των παραγράφων 1 και 4 απαιτείται έγκληση.

Άρθρο 370Γ
1. Όποιος αθέμιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει σε τρίτον ή οπωσδήποτε παραβιάζει στοιχεία ή προγράμματα υπολογιστών, τα οποία συνιστούν κρατικά, επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Ως απόρρητα θεωρούνται και εκείνα που ο νόμιμος κάτοχός τους, από δικαιολογημένο ενδιαφέρον τα μεταχειρίζεται ως απόρρητα, ιδίως όταν έχει λάβει μέτρα για να παρεμποδίζονται τρίτοι να λάβουν γνώση τους.
2. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του κατόχου των στοιχείων, καθώς και αν το απόρρητο είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής σημασίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
3. Οι πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό διώκονται με έγκληση.

Άρθρο 370Δ
1. Όποιος χωρίς δικαίωμα αντιγράφει ή χρησιμοποιεί προγράμματα υπολογιστών, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.
2. Όποιος χωρίς δικαίωμα αποκτά πρόσβαση στο σύνολο ή τμήμα πληροφοριακού συστήματος ή σε στοιχεία που μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών, παραβιάζοντας απαγορεύσεις ή μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει ο νόμιμος κάτοχος του, τιμωρείται με φυλάκιση.
3. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόμιμου κατόχου του πληροφοριακού συστήματος ή των στοιχείων, η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται μόνο αν απαγορεύεται ρητά από εσωτερικό κανονισμό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρμόδιου υπαλλήλου.

Άρθρο 370Ε
1. Όποιος, αθέμιτα, με τη χρήση τεχνικών μέσων, παρακολουθεί ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσιες διαβιβάσεις δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές από, προς ή εντός πληροφοριακού συστήματος ή παρεμβαίνει σε αυτές με σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί το περιεχόμενό τους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή.
2. Με την ποινή της παραγράφου 1 τιμωρείται όποιος κάνει χρήση της πληροφορίας ή του υλικού φορέα επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί με τους τρόπους που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 371
Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας

1. Κληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νομικοί παραστάτες, συμβολαιογράφοι, γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί και άλλοι λειτουργοί ή επαγγελματίες, στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, οι οποίοι φανερώνουν ιδιωτικά απόρρητα, που τους τα εμπιστεύτηκαν ή που τα έμαθαν λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους, τιμωρούνται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, λόγω του θανάτου κάποιου από τα πρόσωπα της πρώτης παραγράφου, γίνεται κάτοχος εγγράφων ή σημειώσεών του σχετικών με την άσκηση του επαγγέλματος ή του λειτουργήματός του και φανερώνει από αυτά ιδιωτικά απόρρητα.
3. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.
4. Η πράξη δεν είναι άδικη και μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντος ή στη διαφύλαξη δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος, δημόσιου ή του ίδιου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά.

 • 8 Απριλίου 2019, 19:08 | Ελένη

  Δεν συναινώ.

 • 2 Απριλίου 2019, 09:39 | Βάσω Ανδρούτσου

  Στο άρθρο 370Α, δεν πρέπει να διώκεται ποινικά η καταγραφή/αποτύπωση αποκάλυψης εγκληματικής πράξης όταν αφορά αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν σοβαρού πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα εγκλήματα, όπως, για παράδειγμα, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής παιδιών και ανηλίκων.

  Υλικό, για παράδειγμα, από καταγραφή αποκάλυψης ασέλγειας σε παιδί, δεν μπορεί να θεωρείται παράνομα αποκτηθέν και να μην χρησιμοποιείται για την στοιχειοθέτηση του αδικήματος, ο δε φέρων το υλικό να θεωρείται εγκληματίας και να διώκεται ποινικά, ενώ ο δράστης να παραμένει ατιμώρητος!!!

 • 14 Μαρτίου 2019, 03:15 | Χρήστος Μουντζούρης

  Προτείνω δύο βελτιώσεις σε αυτό το κεφάλαιο.

  α. Ξεχωριστή παράγραφος για τη παραβίαση του Απορρήτου (Privacy) στα Κοινωνικά Δίκτυα μιας και πλέον παρατηρούμε ότι διαρρέουν Στοιχεία Aπορρήτου σε Κοινό (Audience) διαφορετικό από αυτό που έχει ορίσει ο Xρήστης (User). Για παράδειγμα, αποθήκευση σε υλικό φορέα φωτογραφιών από άτομο χωρίς εξιουσιοδότηση στο κοινό Φίλοι (Friends) στο facebook.

  β. Ατιμώρητη η πράξη καταγραφής/αποτύπωσης οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας. Ο λόγος είναι απλός. Πλέον, μεγάλο μέρος της επικοινωνίας λαμβάνει χώρα μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και κοινωνικών δικτύων που έχουμε τη δυνατότητα να τα ανασύρουμε σε μεταγενέστερο χρόνο αν χρειαστεί να τα προσκομίσουμε στο δικαστήριο. Αφού πλέον στη κοινωνία της πληροφορίας τα «γραπτά μένουν» ποιός ο λόγος να μη γίνεται αυτό και στις υπόλοιπες μορφές επικοινωνίας. Συν τοις άλλοις γίνονται πολλές χιλιάδες ΝΟΜΙΜΕΣ τηλεφωνικές υποκλοπές από Κρατικές Υπηρεσίες αρα στη πράξη το Απόρρητο ούτως η άλλως σπάει πολύ εύκολα στην Ελλάδα για τη συνδρομή στοιχείων σε Δίκη.

 • 10 Μαρτίου 2019, 12:22 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ

  Σχετικά με το άρθρο 370Α
  Δεν πρέπει να διώκεται ποινικά η αποτύπωση σε υλικό φορέα του περιεχομένου της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με άλλον ή της συνομιλίας του με άλλον, όταν χρησιμοποιεί την παραπάνω αποτύπωση για την προάσπιση του δικού του συμφέροντος, του συμφέροντος τρίτου ή του δημοσίου συμφέροντος ενώπιον της Αρχής (δικαστικής, εισαγγελικής, αστυνομικής κ.τ.λ.).
  Δεν είναι δυνατόν να διώκεται κάποιος ποινικά επειδή ηχογράφησε ή βιντεοσκόπησε την τέλεση ή την παραδοχή της τέλεσης ποινικού αδικήματος από άλλον σε βάρος του, ούτε επειδή αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποδείξει ότι ο ίδιος δεν διέπραξε κάποιο ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.
  Η παραπάνω διάταξη δεν πρέπει τελικά να παρεμποδίζει την απονομή της δικαιοσύνης.
  Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. ΠΑΤΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟ.

 • 7 Μαρτίου 2019, 18:06 | ΠΑΤΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Στο άρθρο 370Α, η βιντεοσκόπηση καθώς και η αποτύπωση σε υλικό φορέα, μιας εγκληματικής πράξης,( σε σοβαρά πλημ/ματα και κυρίως κακουργήματα) και μόνο όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία του εγκλήματος, να μην τιμωρείται. Δεν πρέπει ο νομοθέτης να βάζει εμπόδια στην εξιχνίαση των εγκλημάτων,σε εποχές μάλιστα που η εγκληματικότητα αυξάνεται. Μόνο έτσι θα καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα, η διαφθορά και η διαπλοκή. Είναι τελείως παράλογο, να βιντεοσκοπήσω για παράδειγμα, ένα δημόσιο λειτουργό, τη στιγμή που δωροδοκείται και η Δικαιοσύνη να μη λαμβάνει υπόψη της το βίντεο, με το αιτιολογικό, ότι αποκτήθηκε παράνομα. Ή να αθωώνεται, με σκεπτικό ότι ΟΥΔΕΝ ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ. Αλλά και επί πλέον το χειρότερο, να διαπράττω εγώ ποινικό αδίκημα για τη βιντεοσκόπηση.