ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Άρθρο 322
Αρπαγή

1. Όποιος με εξαπάτηση, βία ή απειλή βίας συλλαμβάνει, απάγει ή παράνομα κατακρατεί άλλον, έτσι ώστε να τον αποστερεί από την προστασία της πολιτείας και ιδίως όποιος περιάγει άλλον σε ομηρία ή σε άλλη παρόμοια κατάσταση στέρησης της ελευθερίας, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν η πράξη έγινε με σκοπό να εξαναγκαστεί ο παθών ή κάποιος άλλος σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για την οποία δεν υπάρχει υποχρέωσή του, επιβάλλεται κάθειρξη, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με βάση τους κανόνες της συρροής.
2. Με κάθειρξη τιμωρείται η πράξη της παραγράφου 1 εδ. α΄, ακόμα κι όταν έγινε χωρίς τη χρήση των μέσων που αναφέρονται σε αυτή, όταν τελείται από υπάλληλο ή από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που ενεργούν με την άδεια, υποστήριξη ή συναίνεση κρατικής αρχής, εφόσον ακολουθείται από άρνηση παραδοχής της στέρησης της ελευθερίας ή από απόκρυψη της τύχης ή του τόπου όπου βρίσκεται το θύμα (βίαιη εξαφάνιση). Αποτελεί επιβαρυντική περίσταση η τέλεση της πράξης σε βάρος εγκύου, ανηλίκου ή ατόμου που δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του.
3. Τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, όποιος, ως προϊστάμενος, έδωσε εντολή για την τέλεση της πράξης της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον αυτή τελέστηκε ή έγινε απόπειρα της.
4. Όποιος ως προϊστάμενος δεν έλαβε όλα τα αναγκαία και εύλογα μέτρα, εντός της εξουσίας του, για την πρόληψη ή την καταστολή της τέλεσης μιας πράξης βίαιης εξαφάνισης ή για την παραπομπή της πράξης αυτής στις αρμόδιες αρχές προς έρευνα και ποινική δίωξη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, εάν η πράξη του δεν τιμωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις περί συμμετοχής.
5. Η επίκληση των άρθρων 20 έως 25 δεν μπορεί να άρει τον άδικο χαρακτήρα των πράξεων των παραγράφων 2 και 3.
6. Η καταδίκη υπαλλήλου για τις πράξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 επισύρει αυτοδικαίως αποστέρηση της θέσης που κατέχει. Εάν οι πράξεις αυτές τελούνται υπό καθεστώς σφετερισμού του δημοκρατικού πολιτεύματος, η προθεσμία της παραγραφής αρχίζει μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία.

Άρθρα 322Α – 323
(Καταργούνται)

Άρθρο 323Α
Εμπορία ανθρώπων

1. Όποιος με τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων εξαναγκαστικών μέσων ή με επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας, μεταφέρει, κατακρατεί παράνομα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαμβάνει άλλον με σκοπό την εκμετάλλευσή του, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος και αν, για να επιτύχει τον ίδιο σκοπό, τελεί τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου αποσπώντας τη συναίνεση άλλου με τη χρήση απατηλών μέσων ή παρασύροντάς τον εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκεται.
3. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή τιμωρείται η πράξη των προηγούμενων παραγράφων όταν: α) τελείται κατ’ επάγγελμα, β) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, γ) συνδέεται με την παράνομη είσοδο, παραμονή ή έξοδο του παθόντος από τη χώρα ή δ) είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος. Επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο.
4. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται η πράξη των παραγράφων 1 και 2 όταν στρέφεται κατά ανηλίκου, ακόμα κι όταν τελείται χωρίς τη χρήση των μέσων που αναφέρονται σε αυτές. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος, με τα μέσα των παραγράφων 1 και 2 στρατολογεί ανήλικο με σκοπό τη χρησιμοποίησή του σε ένοπλες επιχειρήσεις.
5. Η έννοια της «εκμετάλλευσης» στις προηγούμενες παραγράφους περιλαμβάνει τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους από: α) την εργασία ή την επαιτεία του θύματος (εργασιακή εκμετάλλευση), β) την τέλεση εγκληματικών πράξεων από αυτό, γ) την αφαίρεση οργάνων του σώματός του, δ) την τέλεση από αυτό γενετήσιων πράξεων, πραγματικών ή προσποιητών, ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση (γενετήσια εκμετάλλευση) ή ε) τον εξαναγκασμό του σε τέλεση γάμου.
6. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος εν γνώσει, χωρίς να χρησιμοποιεί τα μέσα των παραγράφων 1 και 2, προσλαμβάνει στην εργασία του πρόσωπο που είναι θύμα εμπορίας, δέχεται τις υπηρεσίες του προσώπου αυτού, τελεί μαζί του γενετήσια πράξη ή δέχεται τα έσοδα από την εκμετάλλευσή του.
7. Τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή όποιος, χωρίς να χρησιμοποιεί τα μέσα των παραγράφων 1 και 2, εξωθεί σε επαιτεία ανηλίκους, με σκοπό την εκμετάλλευση των εσόδων τους.

Άρθρο 323Β
(Καταργείται)

Άρθρο 324
Αρπαγή ανηλίκων

1. Όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς, τους επιτρόπους ή από οποιονδήποτε δικαιούται να μεριμνήσει για το πρόσωπο του ή όποιος υποστηρίζει την εκούσια διαφυγή του ανηλίκου από την εξουσία των παραπάνω προσώπων τιμωρείται με φυλάκιση. Αν ο ανήλικος από τη στέρηση της επιμέλειας διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο ζωής ή βαριάς βλάβης της υγείας του, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2. Αν ο ανήλικος δεν έχει συμπληρώσει τα δεκατέσσερα έτη, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη, εκτός εάν η πράξη τελέστηκε από ανιόντα, οπότε εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος. Σε κάθε περίπτωση, αν ο υπαίτιος τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία ή με σκοπό να μεταχειριστεί τον ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες ή να επιτύχει τη μεταβολή της οικογενειακής τάξης του ανηλίκου επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.
3. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των προηγουμένων παραγράφων είχε σκοπό να εισπράξει λύτρα ή να εξαναγκάσει άλλον σε πράξη ή παράλειψη, επιβάλλεται κάθειρξη. Στην περίπτωση που ο δράστης με τη θέλησή του και προτού εκπληρωθεί οποιοσδήποτε όρος ή αξίωσή του απελευθέρωσε και απέδωσε υγιή και σώο τον ανήλικο επιβάλλεται φυλάκιση.

Άρθρο 325
Παράνομη κατακράτηση

Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 322 και 323Α, απάγει ή κατακρατεί άλλον χωρίς τη θέλησή του ή του στερεί με άλλον τρόπο την ελευθερία της κίνησής του τιμωρείται με φυλάκιση ή χρηματική ποινή και αν η κατακράτηση διήρκεσε επί μακρό χρονικό διάστημα ή τελέστηκε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του Συντάγματος, με φυλάκιση τουλάχιστον δυο ετών και χρηματική ποινή.

Άρθρα 326 – 329
(Καταργούνται)

Άρθρο 330
Παράνομη βία

1. Όποιος με σωματική βία ή απειλή σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης εξαναγκάζει άλλον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για τις οποίες ο παθών δεν έχει υποχρέωση, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή, ανεξάρτητα αν το απειλούμενο κακό στρέφεται εναντίον εκείνου που απειλείται ή κάποιου από τους οικείους του.
2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελείται σε βάρος ανηλίκου ή προσώπου που δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιμέλεια ή την προστασία του δράστη βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή πραγματικής κατάστασης, συνοικούν με τον δράστη ή έχουν μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου ή σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης.

Άρθρο 331
Αυτοδικία

Όποιος ασκεί αυθαίρετα αξίωση σχετική με δικαίωμα που ή το έχει πραγματικά ή από πεποίθηση το οικειοποιείται τιμωρείται με παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.

Άρθρο 332
(Καταργείται)

Άρθρο 333
Απειλή

1. Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία απειλώντας τον με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης, προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία με την επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθησή του, όπως ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής με τη χρήση τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την εκφρασμένη αντίθετη βούλησή του.
2. Επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν η πράξη τελείται σε βάρος ανηλίκου ή προσώπου που δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιμέλεια ή την προστασία του δράστη βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή πραγματικής κατάστασης, συνοικούν με αυτόν ή έχουν με αυτόν σχέση εργασίας ή υπηρεσίας. Η ίδια ποινή επιβάλλεται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου ή σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης.
3. Για την ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 1 απαιτείται έγκληση.

Άρθρο 334
Διατάραξη οικιακής ειρήνης

1. Όποιος εισέρχεται παράνομα ή παραμένει παρά τη θέληση του δικαιούχου στην κατοικία άλλου ή στο χώρο που αυτός χρησιμοποιεί για την εργασία του ή σε χώρο περικλεισμένο που αυτός κατέχει τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.
2. Οι πιο πάνω πράξεις ή πράξεις βίας εναντίον προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, που γίνονται με σκοπό να παρεμποδίσουν την έκδοση και την ελεύθερη κυκλοφορία εφημερίδων ή περιοδικών, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία βιβλίων, τιμωρούνται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
3. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε κατάστημα ή χώρο δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή παραμένει στους χώρους αυτούς και προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας τιμωρείται με φυλάκιση.
4. Για την ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 1 απαιτείται έγκληση.

Άρθρο 335
(Καταργείται)

 • 11 Απριλίου 2019, 12:38 | Α.Α

  Το έγκλημα της αναγκαστικής εξαφάνισης εισήχθη στον ισχύοντα ΠΚ, ως ξεχωριστό έγκλημα στα άρθρα 322 Α, Β ,Γ, εν όψει σχετικής υποχρέωσης της χώρας μας , κατόπιν κύρωσης της σχετικής Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ της 20.12.2006, με το νόμο 4268/2014, που ως γνωστόν έχει αυξημένη τυπική ισχύ (άρθρο 28 παρ.1 Σ). Στα ως άνω ισχύοντα άρθρα του ΠΚ, λόγω της διεθνούς αυτής υποχρέωσης της χώρας μας, έγινε πιστή μεταφορά της Δ. Σύμβασης αυτής με προσαρμογή στο ελληνικό νομικό σύστημα, ενώ πρότυπο αποτέλεσε η αντίστοιχη μεταφορά της Δ.Σύμβασης αυτής στον Γαλλικό Π.Κ. Η θεώρηση του εγκλήματος της αναγκαστικής εξαφάνισης στο σχέδιο ΠΚ στο άρθρο 322 ως υποπερίπτωση της αρπαγής (καθώς και η απάλειψη ή η αλλαγή κάποιων ρυθμίσεων των σε ισχύ άρθρων 322 Α,Β,Γ ΠΚ) είναι προδήλως εσφαλμένη και εκτός των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας μας, η οποία για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης αυτής ελέγχεται τακτικά από ειδική επιτροπή του ΟΗΕ (των άρθρων 26 επ. της Σύμβασης αυτής) που συντάσσει και σχετική έκθεση. Επομένως, είναι επιβεβλημένη η αλλαγή των ρυθμίσεων αυτών του σχεδίου ΠΚ για την αναγκαστική εξαφάνιση και η διατήρηση των ρυθμίσεων των εν ισχύ άρθρων 322 Α, Β, Γ ΠΚ .

 • 11 Απριλίου 2019, 10:49 | Δ ΨΙΑΧΟΥ

  Σχετικά με το αμέσως προηγούμενο σχόλιο μου, η παράνομη κατακράτηση καλύπτεται από το προτεινόμενο Άρθ. 325. Η παράνομη σύλληψη όμως, που περιλαμβάνεται στο ισχύον Άρθ. 326, ΑΦΑΝΤΗ. Διότι το ισχύον Άρθ. 326 το οποίο καταργείται γράφει ότι «Όποιος παραβαίνει μια από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Συντάγματος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.» ενώ το Άρθ. 6 του Συντάγματος γράφει: «1. Kανένας δεν συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα, που πρέπει να επιδοθεί τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλάκιση. Eξαιρούνται τα αυτόφωρα εγκλήματα. » Περιλαμβάνει και τη παράνομη σύλληψη το ισχύον Άρθ.326…για παράδειγμα για ψεύτικο αυτόφωρο ή οτιδήποτε!

 • 11 Απριλίου 2019, 08:21 | Δ ΨΙΑΧΟΥ

  Δεν θα πρέπει να καταργηθεί το 326 ΠΚ, «Κατακράτηση παρά το Σύνταγμα». Έτσι θα καταπατάται ένα πολύ στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα: εκείνο της προσωπικής ελευθερίας. Πού αποσκοπεί άραγε η προτεινόμενη κατάργηση της ποινικοποίησης αυτής της συμπεριφοράς αυθαιρεσίας εκ μέρους των Αρχών;

 • 8 Απριλίου 2019, 19:03 | Ελένη

  Δεν συναινώ.

 • 1 Απριλίου 2019, 18:11 | ΡΟΜΠΕΡΤ

  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΊ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 324 ΤΟΥ Π.Κ., ΓΙΑ ΤΟΥ ΓΩΝΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΝΓΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΚΟΥΝ, ΑΦΟΥ ΑΠΆΝΘΡΩΠΑ ΣΤΕΡΟΎΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΝΙΏΝΟΝΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΌ ΓΟΝΈΑ (ΠΑΤΕΡΑ), ΚΑΙ ΠΑΡΆΝΟΜΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΎΝ ΑΠΟΚΡΎΒΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΎΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΕΝΩ ΠΕΡΝΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΥΤΟ ΣΥΝΙΣΤΆ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΚΑΚΟΥΡΓΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗ ΑΝΗΛΊΚΟΥ, ΜΑΛΗΣΤΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΝΓΚΑΖΜΟΥΣ.

 • 31 Μαρτίου 2019, 13:37 | ΡΟΜΠΕΡΤ

  ΟΡΙΣΤΙΚΆ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΊ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 324 ΤΟΥ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΟΥ ΓΩΝΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

  ΔΙΌΤΙ

  ΌΤΑΝ ΑΠΆΝΘΡΩΠΑ ΣΤΕΡΟΎΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΝΙΏΝΟΝΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΌ ΓΟΝΈΑ (ΠΑΤΕΡΑ), ΚΑΙ ΠΑΡΆΝΟΜΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΎΝ ΑΠΟΚΡΎΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΤΎΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΕΝΩ ΠΕΡΝΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΥΤΟ ΣΥΝΙΣΤΆ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΚΑΚΟΥΡΓΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗ ΑΝΗΛΊΚΟΥ, ΜΑΛΗΣΤΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΝΓΚΑΖΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 • 31 Μαρτίου 2019, 13:19 | ΡΟΜΠΕΡΤ

  ΌΤΑΝ ΑΠΆΝΘΡΩΠΑ ΣΤΕΡΟΎΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΝΙΏΝΟΝΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΌ ΓΟΝΈΑ (ΠΑΤΕΡΑ), ΚΑΙ ΠΑΡΆΝΟΜΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΎΝ ΑΠΟΚΡΎΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΤΎΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΕΝΩ ΠΕΡΝΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΥΤΟ ΣΥΝΙΣΤΆ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΚΑΚΟΥΡΓΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗ ΑΝΗΛΊΚΟΥ, ΜΑΛΗΣΤΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΝΓΚΑΖΜΟΥΣ.

 • 22 Μαρτίου 2019, 20:43 | Χρήστος

  Το εμπόριο παιδιών και ανθρώπων γενικότερα είναι φαινόμενο που δυστυχώς απασχολεί έντονα τη διεθνή κοινότητα και οι διωκτικές αρχές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλα εργαλεία για την καταπολέμησή του. Στην Ελλάδα, ως μία από τις ελάχιστες χώρες (αν όχι η μοναδική) όπου υφίσταται καθεστώς εξωιδρυματικής υιοθεσίας, αναφέρεται άνθηση του εμπορίου βρεφών (βιομηχανοποίηση παράνομων υιοθεσιών), με τη δράση διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων, εξαιτίας και της γειτνίασης της χώρας μας με άλλες χώρες χαμηλότερου βιοτικού επιπέδου.
  Στο άρθρο 3α(ii) του «Προαιρετικού Πρωτόκολλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία», το οποίο κυρώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το άρθ. 1 του Ν.3625/2007 (άρθρο 1), διατυπώνεται ρητά ως εμπορία παιδιών, μεταξύ άλλων και η «ανάρμοστη πρόκληση συγκατάθεσης, από μεσολαβητή, για την υιοθεσία του παιδιού κατά παράβαση των ισχυόντων διεθνών κειμένων περί υιοθεσίας». Η συγκεκριμένη πράξη, στο πλαίσιο επανειλημμένης διάπραξης με σκοπό την κερδοσκοπία, ήδη τιμωρούταν στην ελληνική νομοθεσία σε βαθμό κακουργήματος, από το άρθ. 10§3 του Ν.2447/1996. Ίσως όμως να ήταν σκόπιμο η εμπορία παιδιών (και δη βρεφών) με σκοπό την υιοθεσία, να συμπεριληφθεί στο άρθρο 323Α ΠΚ (και λόγω άμεσης συνάφειας). Αυτή τη στιγμή, τα οργανωμένα κυκλώματα που ενέχονται σε εμπορίες βρεφών, δεν μπορούν να ενταχθούν ούτε στο πλαίσιο του 323Α ΠΚ, ούτε στο πλαίσιο του 187 ΠΚ (δεν προβλέπονται όλα τα κακουργήματα στο 187 ΠΚ), με αποτέλεσμα κατά τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων από τις διωκτικές αρχές, να μην είναι εφικτή η εφαρμογή/αξιοποίηση ειδικών ανακριτικών πράξεων του 253Α ΚΠΔ.

 • 20 Μαρτίου 2019, 19:36 | αλεξιου βασιλειος

  θα επρεπε να αποποινικοποιηθεί η μεταφορα μεταναστών κατά την εισοδο η εξοδο καθως και εντος της επικρατειας,και να αρκουσε η απελαση τους.θα μπορουσε να γινει συμφωνια μεταξυ ελλαδας και καποιας αφρικανικης η ασιατικης χωρας και να απελαύνονται σε αυτή οι παρανομοι μετανάστες ειτε είναι γνωστη ειτε όχι η χωρα προελευσης τους.θα μπορουσαν να πηγαινουν στις πρεσβείες τους να παιρνουν εισιτηρια και διαβατηρια και να επιστρεφουν σπιτι τους.και φυσικα χωρις να φυλακίζονται για οσο διάστημα παραμενουν στη χωρα αυτή.ευχαριστω πολυ

 • 18 Μαρτίου 2019, 05:53 | αλεξιου βασιλειος

  σχετικα με το αρθρο 333 θα επρεπε να αποποινικοποιηθει η λεκτικη απειλη.βλεπουμε καθημερινα στα δικαστηρια υποθεσεις τετοιες που οι περισσοτερες στηριζονται σε ψευδομαρτυρες.οσο για τα υπολοιπα εδαφια του αρθρου 333 θα ηταν καλυτερα να εχουν βιντεοσκοπηθει τα αδικηματα για να μπορει να ασκηθει ποινικη διωξη.ευχαριστω πολυ

 • 14 Μαρτίου 2019, 12:31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Άρθρο 324
  Αρπαγή ανηλίκων

  1. Όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς, τους επιτρόπους ή από οποιονδήποτε δικαιούται να μεριμνήσει για το πρόσωπο του ή όποιος υποστηρίζει την εκούσια διαφυγή του ανηλίκου από την εξουσία των παραπάνω προσώπων τιμωρείται με φυλάκιση. Αν ο ανήλικος από τη στέρηση της επιμέλειας διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο ζωής ή βαριάς βλάβης της υγείας του, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

  Να αποφασηνιστεί ότι αρπαγή ανηλίκων απο τους βιολογικούς του γονείς δεν υφίσταται. Εχουν γίνει καθημερινότητα απο ανευθυνες μητέρες οι καταγγελίες για παραβίαση επικοινωνίας παιδιών απο πατέρα και έτσι όπως αφήνεται μετέωρο μπορεί να σχηματίζεται δικογραφία ως αρπαγή απο τις αρχές. Και 1 ώρα αν αργήσει να επιστρέψει το παιδί (ο πατέρας σχεδόν πάντα) να γίνεται μύνυση για αρπαγή.

  Να προστεθεί ότι αρπαγή δεν υφίσταται απο τους βιολογικούς γονείς αναγνωρισμένου ή μη τέκνου (αφορά παραβίαση δικαστικής απόφασης).