ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

Άρθρο 264
Εμπρησμός

1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την πυρκαγιά από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 265
Εμπρησμός σε δάση

1. Όποιος προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του νόμου ή σε έκταση που έχει νόμιμα κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου ή η φωτιά εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση, δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Αν ο υπαίτιος σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
3. Όποιος στις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του νόμου ή σε έκταση που έχει νόμιμα κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα τιμωρείται με φυλάκιση.

Άρθρα 266-267
(καταργούνται)

Άρθρο 268
Πλημμύρα

1. Όποιος προξενεί πλημμύρα τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την πλημμύρα από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 269
(Καταργείται)

Άρθρο 270
Έκρηξη

1. Όποιος προξενεί έκρηξη με οποιοδήποτε τρόπο, και ιδίως με την χρήση εκρηκτικών υλών, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 271
(Καταργείται)

Άρθρο 272
Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών

1. Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ύλες ή εκρηκτικές βόμβες από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
2. Ο δράστης δεν τιμωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε με τη θέλησή του σ’ αυτές τα πιο πάνω υλικά ή αντικείμενα ή κατέστησε γι’ αυτές δυνατό να τα αποκτήσουν στην κατοχή τους ή απέτρεψε με άλλο τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών.

Άρθρο 273
Κοινώς επικίνδυνη βλάβη

1. Όποιος καταστρέφει ή προξενεί βλάβη σε πράγμα δικό του ή ξένο, κινητό ή ακίνητο, όπως ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οικοδομικά ή άλλα έργα για την προστασία από φυσικές και άλλες καταστροφές, τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την καταστροφή ή τη βλάβη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 274
(καταργείται)

Άρθρο 275
Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων

1. Όποιος σε μεταλλεία, σε εργοστάσια ή σε άλλες εργασίες που η λειτουργία τους είναι επικίνδυνη για τη ζωή των εργαζομένων, καταστρέφει ή με οποιονδήποτε τρόπο αχρηστεύει εγκαταστάσεις που ασφαλίζουν από αυτόν τον κίνδυνο ή διακόπτει τη λειτουργία τους, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, β) με κάθειρξη αν στην περίπτωση του στοιχείου α΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, γ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου α΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια την καταστροφή, την αχρήστευση ή τη διακοπή της λειτουργίας ασφαλιστικής εγκατάστασης από την οποία προέκυψε κίνδυνος, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 276
(Καταργείται)

Άρθρο 277
Πρόκληση ναυαγίου

1. Όποιος προκαλεί τη βύθιση ή την προσάραξη πλοίου τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως δέκα έτη αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση των στοιχείων α΄ ή β΄ η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου προκαλεί από αμέλεια τη βύθιση ή την προσάραξη πλοίου από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 278
(Καταργείται)

Άρθρο 279
Δηλητηρίαση πραγμάτων προορισμένων για χρήση από το κοινό

1. Όποιος δηλητηριάζει: (i) πηγές, πηγάδια, βρύσες ή άλλες διοχετεύσεις ή δεξαμενές νερού, (ii) τρόφιμα, ποτά ή άλλα πράγματα που είναι προορισμένα για πώληση ή για χρήση από το κοινό των οποίων η χρήση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος εισάγει σε κάποιο από αυτά άλλες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν το ίδιο αποτέλεσμα. Με την ίδια ποινή τιμωρείται επίσης όποιος κατέχει προς πώληση, πωλεί ή θέτει με οποιοδήποτε τρόπο σε κυκλοφορία τα υπό στοιχείο (ii) πράγματα.
2. Οι πράξεις της παραγράφου 1 τιμωρούνται α) με κάθειρξη αν είχαν ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, β) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
3. Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 πράττει από αμέλεια και προκαλεί τον κίνδυνο ή προκαλεί από αμέλεια τη δυνατότητα κινδύνου, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρα 280 – 284
(Καταργούνται)

Άρθρο 285
Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών

1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπούν οι συνέπειες φυσικών φαινομένων ή η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.
2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.
3. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
4. Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 παραβιάζει τα μέτρα από αμέλεια, τιμωρείται: α) στην περίπτωση του στοιχείου α΄ με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας και β) στην περίπτωση του στοιχείου β΄ με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 286
Παραβίαση κανόνων οικοδομικής

1. Όποιος κατά την εκπόνηση μελέτης ή τη διεύθυνση ή την εκτέλεση οικοδομικού ή άλλου ανάλογου έργου ή κατεδάφισης ενεργεί παρά τους κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, β) με κάθειρξη αν στην περίπτωση του στοιχείου α΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, γ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου α΄ η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου παραβιάζει από αμέλεια τους κοινώς αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.
3. Η παραγραφή των εγκλημάτων της παραγράφου 1 στοιχεία β΄ και γ΄ αρχίζει από την επέλευση του θανάτου ή της βαριάς σωματικής βλάβης και πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τα τριάντα έτη από την παραβίαση των κανόνων.

Άρθρο 287
(Καταργείται)

Άρθρο 288
Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας

1. Όποιος ματαιώνει ή δυσχεραίνει την ενέργεια που είναι αναγκαία για να αποτραπεί ή να κατασταλεί ένας κοινός κίνδυνος που υπάρχει ή που επίκειται για τη ζωή ή την υγεία ανθρώπου ή για ξένες ιδιοκτησίες τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
2. Όποιος σε περίπτωση δυστυχήματος ή κοινού κινδύνου ή κοινής ανάγκης δεν προσφέρει τη βοήθεια που του ζητήθηκε και που μπορούσε να προσφέρει, χωρίς ο ίδιος να διατρέξει ουσιώδη κίνδυνο, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Άρθρο 289
Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής

1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 των άρθρων 264, 268, 270, 273, 275, 277 και 286 και της παραγράφου 3 του άρθρων 265, 279 και 285 ο υπαίτιος δεν τιμωρείται αν με τη θέλησή του αποτρέψει τον κίνδυνο ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή του.
2. Στις περιπτώσεις των εγκλημάτων του παρόντος κεφαλαίου το δικαστήριο μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμώρητη αν ο υπαίτιος με τη θέλησή του αποτρέψει την εξέλιξη του κινδύνου ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή της.

 • 21 Μαρτίου 2019, 12:34 | Χαράλαμπος Χαραλαμπάκης

  Χρειάζεται διασάφηση η διάταξη του άρθρου 264 εκτός των περιπτώσεων που αναφέρουν οι Επιπυραγός Ψαθάς Ιωάννης και o apostolis, επίσης και στην περίπτωση που υπάρχει εμπρησμός σε οικία που ενοικιάζει κάποιος. Να γίνει σαφές τι είναι τα ξένα πράγματα, στον εμπρησμό από πρόθεση α) είναι οτιδήποτε ξένο προς το αντικείμενο που στόχευε ο δράστης ή β) εφόσον αυτό που στόχευε ο δράστης δεν ήταν δικό του τότε είναι ξένα πράγματα και αυτό. Στον εμπρησμό από αμέλεια π.χ Εάν η πυρκαγιά είναι υπαιτιότητα του ενοικιαστή και γίνουν ζημιές στο ακίνητο το οποίο δεν είναι ιδιοκτησία του, προέκυψε ή όχι κίνδυνος σε ξένα πράγματα? Το αντίστροφο εάν η πυρκαγιά είναι υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ( π.χ κακή ηλεκτρική εγκατάσταση κλπ )και γίνουν ζημιές στα πράγματα του ενοικιαστή προέκυψε κίνδυνος σε ξένα πράγματα? Επίσης προτείνω την παραμονή στο 289 της παραγράφου 2 ήτοι: Ο υπαίτιος των πράξεων……….απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν με την ελεύθερη θέλησή του μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο έχει επιχειρήσει να μειώσει την έκταση του κινδύνου που έχει προκαλέσει και σε περίπτωση βλάβης ξένων πραγμάτων έχει ικανοποιήσει πλήρως τους ζημιωθέντες με την καταβολή του κεφαλαίου και των τόκων υπερημερίας και δηλώσουν τούτο ο παθών ή οι κληρονόμοι του.» . Όσον αφορά στο 268 η Π.Υ πλέον επίσημα αναλαμβάνει και την πλημμύρα από αμέλεια που δεν την είχε μέχρι τώρα. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που το έγκλημα του άρθρου 264 δεν διώκεται αυτεπαγγέλτως? δηλαδή στον εμπρησμό οχήματος από πρόθεση που δεν υπάρχουν ζημιές προς τρίτους αλλά επιτόπου ο ιδιοκτήτης σου λέει ότι δράστης είναι ο τάδε και τον μηνύει θα διώκεται κατ’έγκληση? θα σχηματίζεις δικογραφία? θα στέλνεις τη μήνυση στον εισαγγελέα? θα κάνεις αυτόφωρη διαδικασία?

 • 17 Μαρτίου 2019, 11:57 | Gt

  Ορθή η προτεινόμενη διάταξη του 272. Η χρήση παραμένει κακουργημα, η κατοχή όμως δεν μπορεί να τιμωρείται το ίδιο αυστηρά με την χρήση, όπως ακριβώς η οπλοκατοχή δεν τιμωρείται με κάθειρξη.
  Οι περισσότεροι σχολιαστές που διαφωνούν δεν έχουν καταλάβει ή δεν θέλουν να καταλάβουν ότι άλλο κατοχή άλλο χρήση.

 • 14 Μαρτίου 2019, 06:25 | Άκης

  Οι διατάξεις του άρθρου 272 για τις βόμβες μολότοφ για τις ποινές που προβλέπουν σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον απεναντίας δίνουν αλλά μηνύματα.Θεωρω ότι για τέτοιου είδους αδικήματα πρέπει η συντεταγμένη πολιτεία καθαρά και ξαστερα να καταβάλει κάθε προσπάθεια αποτροπής τους.Ως εκ τούτου θεωρώ ότι πρέπει να προβλεφθούν πολύ πιο σκληρές ποινές για τα αδικήματα που περιγράφονται (κακούργημα).

 • 14 Μαρτίου 2019, 03:41 | Χρήστος Μουντζούρης

  Θα πρότεινα να προσθέσουμε τη ΦΘΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ σε ξεχωριστή παράγραφο.

 • 13 Μαρτίου 2019, 18:43 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΥΠΟΥΡΓΕ ΟΛΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ. ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ. 200 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ. ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΠΟΛΛΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ!!!!!

  ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

 • 13 Μαρτίου 2019, 15:19 | ENA

  Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχέδιο του νέου ποινικού Κώδικα ο οποίος έχει τεθεί σε διαβούλευση επέρχονται σημαντικές αλλαγές σε πλήθος αξιόποινων πράξεων, και μάλιστα κάποιες αξιόποινες πράξεις μετατρέπονται από κακουργηματικές σε πλημμεληματικές ή παύουν ποια να συνιστούν αξιόποινη πράξη, καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο μία τάση του νομοθέτη, είτε εκούσια είτε ακούσια, προς την ατιμωρησία και την ανοχή της πολιτείας σε συγκεκριμένα αδικήματα .

  Χαρακτηριστικό παράδειγμα ,αποτελούν οι σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες διατάξεις. Το άρθρο 272 του Π.Κ., όπως ισχύει σήμερα, τιμωρεί με κάθειρξη, πέντε (5) έως είκοσι (20) χρόνων, την κατασκευή, την προμήθεια ή την κατοχή εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών βομβών, που προορίζονται για να προξενήσουν κίνδυνο σε ξένα πράγματα, ή σε άνθρωπο, ή για να παραχωρηθούν σε τρίτο για την ως άνω χρήση.

  Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 272 του νέου Π.Κ., όπως έχει τεθεί σε διαβούλευση, η κατασκευή, η προμήθεια και η κατοχή εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών βομβών θα τιμωρείται μόνο στην περίπτωση που μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο, και η ποινή που προβλέπεται είναι φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών. Μάλιστα προβλέπεται πως εάν ο δράστης παραδώσει με την θέληση του τις εκρηκτικές ύλες ή βόμβες στις αρχές πριν εξεταστεί από αυτές, θα παραμένει ατιμώρητος.

  Η τροποποίηση του άρθρου 272 Π.Κ., όπως αυτή έχει τεθεί σε διαβούλευση, μετατρέπει τις παραβάσεις σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες από κακουργήματα σε πλημμελήματα για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης τριών (3) με πέντε (5) ετών.

  Είναι γνωστό τοις πάσι ,πως σε κάθε είδους διαδηλώσεις και εκδηλώσεις που ενέχουν μορφή διαμαρτυρίας, παρεισφρέουν ή συμμετέχουν στα ως άνω γεγονότα άτομα τα οποία φέρονται κατά των αστυνομικών κυρίως με την χρήση βομβών μολότοφ, τις οποίες κατέχουν και κατασκευάζουν οι ίδιοι. Η τροποποίηση του άρθρου 272 Π.Κ., όπως αυτή έχει τεθεί προς διαβούλευση, διευκολύνει το «έργο» των ατόμων αυτών καθώς προβλέπει μια ποινή πλημμεληματικού μάλιστα χαρακτήρα, γεγονός που τους επιτρέπει χωρίς δεύτερη σκέψη να συμμετέχουν στην κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών βομβών. Ο κακουργηματικός χαρακτήρας του άρθρου 272 Π.Κ., όπως ισχύει σήμερα, απέτρεπε σε κάποιο βαθμό την χρήση εκρηκτικών υλών και βομβών σε βάρος των αστυνομικών καθώς αφενός μεν η ποινή που προβλέπεται είναι κάθειρξη 5 – 20 χρόνων και αφετέρου λόγω του κακουργηματικού χαρακτήρα του εγκλήματος μπορούσε να επιβληθεί και η προσωρινή κράτηση.

  Με την τροποποίηση του άρθρου 272 Π.Κ. καθίσταται ο αστυνομικός απροστάτευτος και έρμαιο όσων επιβουλεύονται την ζωή και την σωματική του ακεραιότητα, καθώς πια η χρήση των εκρηκτικών υλών και βομβών θα συνιστά πλημμέλημα και συνεπώς διευκολύνεται ο οποιοσδήποτε να συμμετέχει σε εκδηλώσεις βίας σε βάρος των αστυνομικών καθώς δεν εμποδίζεται από τις ποινικές κυρώσεις.

  Είναι επίσης προβληματική η αναφορά του άρθρου 272 ΠΚ στο κομμάτι εκείνο που γίνεται υποχρεωτική αναφορά σε κίνδυνο για άνθρωπο, διότι άλλως πάμε για ατιμωρησία στην κατοχή των εκρηκτικών βομβών, αν δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Όλα αυτά είναι πάντα σε συνδυασμό, με το άρθρο 270 Π.Κ. όπως αυτό τροποποιείται το οποίο με τον τρόπο που είναι διατυπωμένο και την μείωση των προβλεπόμενων ποινών, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος σε έκνομες ομάδες που έχουν ως σκοπό την δημιουργία επεισοδίων με την χρήση εκρηκτικών βομβών. Ο προβληματισμός για τις επιγενόμενες αλλαγές είναι έντονος από την στιγμή ιδίως που στην Ελλάδα είναι σύνηθες φαινόμενο η ρίψη εκρηκτικών βομβών από διαδηλωτές και η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση με τις προτεινόμενες αλλαγές είναι τουλάχιστον ατυχής. Όμως το μεγάλο πρόβλημα θα προκύψει στο άρθρο 270 ΠΚ που πλέον η περίπτωση β’ που προβλέπει ποινή κάθειρξης 10 ετών θα εφαρμόζεται μόνο αν προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ η ισχύουσα διάταξη επιβάλει ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών στην περίπτωση που μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Εδώ λοιπόν στο άρθρο 270 ΠΚ με την ατυχή του διατύπωση, η κάθειρξη θα επιβάλλεται μόνο αν προέκυψε κίνδυνος για τους αστυνομικούς και συνεπώς η ρίψη της εκρηκτικής βόμβας εναντίον τους θα τιμωρείται μόνο εάν κινδύνευσαν από αυτή και όχι στην περίπτωση που μπορεί δεν κινδύνευσαν από αυτήν, αν και μπορούσαν να κινδυνεύσουν, όπως ισχύει σήμερα, παραδείγματος χάριν στην περίπτωση που ενώ εκτοξεύτηκε με σκοπό να πλήξει τους αστυνομικούς έπεσε σε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη απόσταση από αυτούς και συνεπώς δεν τους προκάλεσε κάποιο κίνδυνο, πράγμα πρωτοφανές σε μια ευρωπαϊκή χώρα που διατηρεί την θλιβερή πρωτιά σε ρίψεις μολότοφ κατά αστυνομικών.
  ENA[Πανελλήνιος Συνδικαλιστικός συνδυασμός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων-ΠΟΑΣΥ]

 • 13 Μαρτίου 2019, 13:55 | Επιπυραγός Ιωάννης Ψαθάς

  Με την ιδιότητα μου, ως Αξιωματικός του Π.Σ. που ασχολούμαι ενεργά με την διερεύνηση πυρκαγιών στα πλαίσια προανάκρισης, θα ήθελα να σχολιάσω τα εξής:
  Η μετατροπή του υφιστάμενου δυνητικού κινδύνου (αν μπορεί να προκύψει κίνδυνος) από την επέκταση μιας πυρκαγιάς σε κίνδυνο εκ του αποτελέσματος (αν προκύψει κίνδυνος) κατά τη γνώμη μου θα επιφέρει πολλαπλές δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στις διαδικασίες της διερεύνησης εμπρησμών, όσο στη ποινική δίωξη των εμπρηστών στη χώρα μας (Αρθ. 264 & 265). Αιτιολογώντας, αρχικά ως κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, διωκόμενο αυτεπαγγέλτως και σύμφωνα με τη Νομολογία εκ του ορισμού της η πυρκαγιά, εμπεριέχει τη δυνητική διακινδύνευση καθώς έχει τάσεις εξάπλωσης και δεν μπορεί εύκολα να κατασβεστεί. Η μετατροπή του κινδύνου από αφηρημένη έννοια διακινδύνευσης σε υπαρκτή θα οδηγήσει στο διαχωρισμό των πυρκαγιών με βάση την επίσης αόριστη και επηρεαζόμενη από πολλούς παράγοντες δυνατότητα καταστολής τους. Ως προς τη ποινική δίωξη εμπρηστών θα ήθελα να παραθέσω ενδεικτικά παραδείγματα. Με ποιο άρθρο θα διωχθεί κάποιος που θα προκαλέσει εμπρησμό από πρόθεση αυτοκινήτου ή οικίας από τον οποίο δεν θα προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα ή κίνδυνος σε άνθρωπο κτλ.; Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώνονται στην Ελλάδα αφορούν «μικρής» έκτασης πυρκαγιές, από τις διαδικασίες διερεύνησης των οποίων όμως προκύπτουν κατ’ εξακολούθηση εμπρησμοί που οδηγούν στους δράστες. Για ποιο λόγο οι ποινικές διώξεις αυτών θα γίνονται σε βαθμό πλημμελήματος αντί κακουργήματος που ισχύει, στις περιπτώσεις που προκαλέσουν εμπρησμό από πρόθεση σε δάσος ή δασική έκταση, «μικρής» έκτασης από τον οποίο δεν προέκυψε κίνδυνος σε άνθρωπο ή σημαντικές βλάβες σε υποδομές κοινής ωφέλειας κτλ.;
  Εν κατακλείδι αφενός επικροτώ τον σχεδιαζόμενο διαχωρισμό του κινδύνου ανθρώπου με την βαριά σωματική βλάβη και τον θάνατο ενός ή μεγάλου αριθμού ανθρώπων, αφετέρου όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να εξεταστεί περισσότερο η μετατροπή του υφιστάμενου δυνητικού κινδύνου.
  Με σεβασμό.

 • 13 Μαρτίου 2019, 08:33 | Ιωάννα

  Άρθρο 272. Δεν έχει σημασία από ποια μεριά βρίσκεται κανείς όταν πέφτουν οι μολότοφ, αλλά η βαριά σωματική βλάβη έως και θανάσιμος τραυματισμός που έχει ως επακόλουθο. Τα τουλάχιστον τρία χρόνια είναι είναι ποινή κίνητρο για εγκληματικά στοιχεία. Απαράδεκτο.

 • 13 Μαρτίου 2019, 06:59 | Ανέστης

  Στο άρθρο 272 δεν μπορώ να καταλάβω τι εξυπηρετεί η μετατροπή από κακούργημα σε πλημμέλημα των περιγραφόμενων αδικημάτων.Νομιζω ότι πρέπει να τιμωρηθούν με αυστηρότερες των ήδη υπαρχόντων ποινών και σε καμία περίπτωση να μην περάσουν οι υπό διαβούλευση διατάξεις.

 • 12 Μαρτίου 2019, 19:52 | Στάθης

  To Άρθρο 272 πρέπει να προβλέπει πιο αυστηρές ποινές.Η κατασκευή,κατοχή,και χρήση βομβών μολότοφ πρέπει να αποτελεί κακούργημα και να τιμωρείται με πολυετή κάθειρξη.Δεν είναι παιχνίδια οι βόμβες αυτές,μπορούν να επιφέρουν το θάνατο.

 • 9 Μαρτίου 2019, 11:49 | ΗΛΙΑΣ

  Στα κακουργήματα του παρόντος κεφαλαίου πρέπει να προστεθούν και οι βόμβες μολότοφ, τόσο για την κατασκευή, μεταφορά και εκτόξευση.

 • 6 Μαρτίου 2019, 20:22 | apostolis

  Η διάταξη του άρθρου 264 ενδεχομένως χρήζει διασάφησης,ιδίως στην περίπτωση της πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια από την οποία επήλθε θάνατος.Ενδεικτικά τίθεται ως παράδειγμα περίπτωση θανάτου από πυρκαγιά που εκδηλώνεται σε διαμέρισμα η οποία οφείλεται σε εμπρησμό από αμέλεια.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».