ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

΄Αρθρο 354
Διατάραξη της οικογενειακής τάξης

Όποιος νοθεύει ή συγκαλύπτει την οικογενειακή τάξη άλλου και ιδίως όποιος υποβάλλει τέκνο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 355
(Καταργείται)

Άρθρο 356
Διγαμία

Ο σύζυγος ή αυτός που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης αν τελέσει νέο γάμο ή συνάψει νέο σύμφωνο συμβίωσης πριν αμετακλήτως διαλυθεί ή ακυρωθεί ο προηγούμενος γάμος ή το προηγούμενο σύμφωνο συμβίωσης, καθώς επίσης και εκείνος που συνάπτει μαζί του νέο γάμο ή νέο σύμφωνο συμβίωσης εν γνώσει ότι υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης που δεν λύθηκε ή δεν ακυρώθηκε, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 357
( Καταργείται)

Άρθρο 358
Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής

Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που την επιβάλει σ΄ αυτόν ο νόμος και έχει αναγνωριστεί, έστω προσωρινά, με εκτελεστή δικαστική απόφαση, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί την βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.

Άρθρο 359
Εγκατάλειψη εγκύου

Όποιος εγκαταλείπει σε απορία γυναίκα που έμεινε απ’ αυτόν έγκυος και που λόγω της εγκυμοσύνης ή του τοκετού της δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό της τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.

Άρθρο 360
Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

1. Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου νεότερου από δεκαπέντε έτη παραλείπει να το παρεμποδίσει από την τέλεση αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος, αν δε συντρέχει περίπτωση να τιμωρηθεί αυστηρότερα με άλλη διάταξη.
2. Αν ο υπαίτιος της παράλειψης είναι πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου και ιδίως γονέας ή επίτροπος υπό την υπεύθυνη επιμέλεια του οποίου έχει τεθεί ο ανήλικος σύμφωνα με τα άρθρα 122 και 123 Π.Κ, επιβάλλεται φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 360Α
Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου

1. Όποιος υιοθετεί ανήλικο με σκοπό να τον απασχολήσει σε δραστηριότητες επικίνδυνες για την υγεία του και τον απασχολεί σε αυτές, τιμωρείται, εφόσον δεν συντρέχει άλλη αξιόποινη πράξη που τιμωρείται βαρύτερα, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.
2. Με φυλάκιση και χρηματική ποινή τιμωρείται εκείνος που δίνει σε υιοθεσία το παιδί του καθώς και εκείνος που μεσολαβεί στην υιοθεσία αποκομίζοντας ο ίδιος ή προσπορίζοντας σε άλλον αθέμιτο όφελος.
3. Εκείνος που τελεί κατ’ επάγγελμα τις αξιόποινες πράξεις των προηγούμενων παραγράφων τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.

 • Μεταξύ των εγκλημάτων που αφορούν στην προστασία της οικογένειας είναι και το έγκλημα της παραβίασης της υποχρέωσης για διατροφή του άρθρου 358 ΠΚ. Πριν την τροποποίησή του, με το ν. 4509/2017, ΦΕΚ 201/22.12.2017 το άρθρο είχε σχεδόν τη μορφή που επιχειρείται και με το παρόν σχέδιο νόμου, απαιτείτο δηλαδή υποχρέωση διατροφής από το νόμο η οποία είχε αναγνωριστεί έστω και προσωρινά από το δικαστήριο. Με το νόμο 4509/2017 τροποποιήθηκε η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου και για τη λύση του γάμου προαπαιτούμενη κατέστη η συμφωνία περί διατροφής τέκνου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών. Για το λόγο αυτό με τον ίδιο νόμο το άρθρο 358 ΠΚ τροποποιήθηκε ορθώς ώστε να καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις διατροφής που προκύπτουν από συμφωνία που επικυρώθηκε από τον συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 ΑΚ.
  Κατά τη γνώμη μου πρέπει να συμπληρωθεί η φράση «ή προκύπτει από συμφωνία που έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα», όπως δηλαδή ισχύει σήμερα με το ν. 1509/2017 για τους εξής λόγους:
  Στοιχείο του εγκλήματος είναι μεταξύ άλλων η κακόβουλη παραβίαση διατροφής και ο δόλος του δράστη. Κακόβουλη παραβίαση διατροφής και δόλος του υπαιτίου, μπορούν να συντρέχουν τόσο στην περίπτωση διατροφής που απορρέει από δικαστική απόφαση, όσο και στην περίπτωση διατροφής που απορρέει από επικυρωθείσα συμφωνία στα πλαίσια του συναινετικού διαζυγίου. Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται μια αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων, ώστε στη μία περίπτωση ο υπόχρεος για διατροφή τελεί ποινικό αδίκημα, ενώ στην άλλη περίπτωση όχι, ενώ είναι φανερό ότι έχουν την ίδια ποινική απαξία. Ακόμα περισσότερο που στην περίπτωση επιβολής από το δικαστήριο ορισμένου χρηματικού ποσού, ο υπαίτιος ενδέχεται να μην έχει προβεί στο αδίκημα αυτό, πχ. όταν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει το ορισθέν ποσό, και ως εκ τούτου να μη συντρέχει κακοβουλία, ενώ αντίθετα στη συμφωνηθείσα διατροφή ο υπαίτιος κατά την υπογραφή αυτής γνώριζε τις οικονομικές του δυνατότητες και ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.
  Φορέας του δικαιώματος που πλήττεται στην περίπτωση της επικυρωθείσας συμφωνίας στα πλαίσια συναινετικού διαζυγίου είναι μόνον το ανήλικο τέκνο, ενώ στην περίπτωση υποχρέωσης αναγνωρισθείσας από δικαστική απόφαση, φορείς είναι όσοι δικαιούχοι προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα (σύζυγοι, διαζευγμένοι, γονείς, αδελφοί κλπ.). Συνεπώς η ποινική απαξία του αδικήματος που στρέφεται κατά ανηλίκου είναι αυξημένη σε σχέση με τη παραβίαση υποχρέωσης διατροφής πχ. απέναντι στην πρώην σύζυγό ή αδελφό. Έρχεται και σε σύγκρουση με τη διάταξη του άρθρου 1487 του Α.Κ., με την οποία ορίζεται εξαίρεση του κανόνα περί της μη υποχρέωσης διατροφής σε περίπτωση διακινδύνευσης ιδίας διατροφής του υπόχρεο, όταν πρόκειται για διατροφή ανηλίκου τέκνου.
  Στο ποινικό μας σύστημα ισχύει η αρχή της αυτεπάγγελτης δίωξης αδικημάτων. Η ως άνω αρχή υποχωρεί σε ορισμένα εγκλήματα που διώκονται μόνο κατ’ έγκληση, η δε δικαιολογητική βάση της υποχώρησης αυτής, είναι πως ορισμένα αδικήματα εμφανίζουν μειωμένη ποινική απαξία ή είναι αρκετά ασήμαντα κοινωνικά για να ενδιαφέρουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, όπως η εξύβριση, η απλή σωματική βλάβη.
  Στο ίδιο άρθρο επιχειρείται και η κατάργηση της παρ. 2 που καθιστούσε ποινικό αδίκημα τη μη συμμόρφωση σε επικυρωθείσα από συμβολαιογράφο συμφωνία κατά το άρθρο 1441 ΑΚ που αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. Και στην περίπτωση αυτή, προστατεύονται τα συμφέροντα του ανηλίκου τέκνου, ενώ η πράξη του δράστη να παρεμποδίζει την επικοινωνία είχε ποινική απαξία, που δικαιολογεί την τιμώρηση του αδικήματος αυτού.

 • 20 Μαρτίου 2019, 11:12 | Ανδρέου Ν.

  άρθρο 358 και παρεμπόδιση επικοινωνίας

  Στην πράξη ο καταγγέλων πατέρας που υφίσταται την παρεμπόδιση επικοινωνίας βάσει νόμου πρέπει να μηνύσει την μητέρα που παραβιάζει δικαστική απόφαση.

  Εαν συλληφθεί η μητέρα θα πάρει μαζί τα παιδιά της ώστε να αφεθεί ελευθερη μετα απο λίγη ώρα γιατί είναι απόλυτα σίγουρα ότι κανένα Α.Τ. δεν θα εκτελέσει αυτόφωρο μαζί με τα παιδιά.

  Πλήρη ατιμωρησία ακόμα και στο αυτόφωρο.

  Ο πατέρας τώρα, σε περίπτωση που δεν δώσει την διατροφή είτε γιατι έχασε την δουλειά του είτε γιατί δεν τον πλήρωσε στην ώρα του ο κακός εργοδότης το αυτόφωρο είναι ΔΙΑΡΚΕΣ, ακόμα και το 95% της επιδικαζόμενης διατροφής να δοθεί έχουμε ακόμα έγκλημα για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

  Κύριοι δείχτε λίγο ανθρωπισμό και κάντε εκλογές, οδηγούμαστε σε εγκλήματα με αυτήν την πολιτική.

  Λυπηθείτε πρώτα απο όλα τα παιδιά του κοσμάκη. Δεν πάει άλλο 4 χρόνια τώρα.

  Ευχαριστώ πολύ

 • 20 Μαρτίου 2019, 10:54 | Πατέρας ανηλίκων

  Να προστεθεί ρητά στο άρθρο 358

  2. Παρεμπόδιση επικοινωνίας με οποιοδήποτε τρόπο αποτελεί διαρκές έγκλημα κατά ανηλίκων τέκνων και επιβάλει:

  1) αναστολή διατροφής,
  2) περικοπή επιδομάτων,
  3)κάθειρξη 5 ετών,
  4) Αυτόματη απώλεια επιμέλειας απο τον εγκληματία γονέα.

  Το έγκλημα της γονεικής αποξένωσης συνιστά ένα απο τα μεγαλύτερα και ειδεχθή εγκλήματα που μένουν ατιμώρητα μόνο απο το Ελληνικό γιατί αφορούν αποκλειστικά ανήλικα τέκνα.(Αρθρο 18 Δ.Σ.Δ.Π.)

  Το Ελληνικό δικαιακό σύστημα και κατ επέκταση το εν ισχύ παρωχημένο οικογενειακό δίκαιο δεν ειναι παιδοκεντρικό όπως ψευδώς έχει επικρατήσει απο συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες αλλά καθαρά γυναικοκεντρικό.

  Αυτό αφενός συμβάλει στην αύξηση της αντιδικίας μεταξύ των συζύγων, αφετέρου την αύξηση των εσόδων συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων.

  Το έγκλημα της γονεικής αποξένωσης δεν τιμωρείται στην «πράξη» απο τον Ελληνικό δικανικό σύστημα. Ο αποξενωτής γονέας παραμένει στο απυρόβλητο εν τοις πράγμασι.

  Γονεϊκή αποξένωση ορίζεται ως η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση κατά την οποία ένα παιδί που βιώνει το συγκρουσιακό διαζύγιο ή χωρισμό των γονέων του, συμμαχεί με τον ένα γονέα και απορρίπτει οποιαδήποτε σχέση με τον άλλο γονέα χωρίς κάποια συγκεκριμένη δικαιολογία που να ευσταθεί.

  Η γονεϊκή αποξένωση επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία των ανδρών ως εξής:

  Η γονεϊκή αποξένωση επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία αγοριών και εφήβων που είναι θύματα της γονεϊκής αποξένωσης. Τα παιδιά/έφηβοι που αποξενώνονται από τον ένα γονέα εκδηλώνουν ενοχή, λύπη και καταθλιπτική διάθεση, χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη αυτοπεποίθησης, απόγνωση και απογοήτευση, έλλειψη αυτοκυριαρχίας, χρήση ουσιών και εναντιωματική/παραβατική συμπεριφορά, άγχος αποχωρισμού, φοβίες, υποχόνδρια συμπεριφορά και αυξημένη τάση να αναπτύξουν ψυχοσωματικές ασθένειες, αυτοκτονικό ιδεασμό και απόπειρες αυτοκτονίας, διαταραχή ύπνου και φαγητού, δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον, ενούρηση και εγκόπριση.

  Η γονεϊκή αποξένωση επηρεάζει αρνητικά τη ψυχική υγεία των ενήλικων ανδρών που βίωσαν κατά την παιδική ή/και εφηβική τους ηλικία την αποξένωση τους από τον ένα γονέα. Στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της γονεϊκής αποξένωσης περιλαμβάνονται η χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, χρήση ναρκωτικών/αλκοόλ, έλλειψη εμπιστοσύνης, αποξένωση από τα ίδια τους τα παιδιά, διαζύγιο, ζητήματα ταυτότητας και η αίσθηση του μη ανήκειν κάπου, χωρίς ρίζες, επιλογή να μην αποκτήσουν παιδιά για να αποφύγουν τυχόν απόρριψη από τα δικά τους παιδιά, χαμηλές επιδόσεις, θυμός και πικρία για το χρόνο που χάθηκε μακρυά από τον γονέα (τον αποξενωμένο).

  Η γονεϊκή αποξένωση επηρεάζει αρνητικά τη ψυχική υγεία των ανδρών που αποξενώνονται από τα παιδιά τους. Ο πατέρας που έχει ελάχιστη ή καθόλου επαφή με τα παιδιά του για μήνες ή χρόνια μετά το διαζύγιο ή το χωρισμό, διατρέχει τον κίνδυνο να εκδηλώσει κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις.

  Πηγή: PubMed Sher L. Int J Adolesc Med Health 2015

  Mετάφραση-επιμέλεια : Για το ΓΟΝ.ΙΣ 2017 , Μαίρη Γεωργιάδου ΜεταφράστριαDipTransIoLL

 • 14 Μαρτίου 2019, 13:48 | Χρήστος Μουντζούρης

  Οι ποινές των Εγκλημάτων Σχετικά με την Οικογένεια να μετατραπούν σε :

  (α) Ποινές Φυσικής Επιτήρησης από Κοινωνική Λειτουργό.

  (β) Ποινές Ηλεκτρονικής Επιτήρησης από Κοινωνικές Υπηρεσίες.

 • 14 Μαρτίου 2019, 08:19 | Νικος

  Τα λέει όλα ο κ.Μαργαριτόπουλος αλλά νομίζω ότι δεν σας ενδιαφέρει το τι παιρνάνε οι πατεράδες με τις τρελές διατροφές την μη επικοινωνία με το παιδί και πολλά άλλα…/εχετε πει ως κυβέρνηση οτιείναι προτεραιότηττα σας τα ανθρώπινα δικαώματα έχετε περάσει πολλά για συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων και για λενα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ το μόνο που κάνετε είναι να κοροιδεύετε χιλιάδες ανθρώπους και οαιδια.Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι χωρίσαμε ως ζευγάρια και όχι σαν γονείς για ποιον λόγο να μου στερείται το παιδί μου.

 • 14 Μαρτίου 2019, 04:16 | αλεξιου βασιλειος

  σχετικα με το αρθρο 358 θα επρεπε να καταργηθει η διατροφη,και οποιος εχει την κηδεμονια του παιδιου να πληρωνει το χρηματικο κοστος,και ο αλλος γονεας να βοηθαει εθελοντικα οπως κρινει καλυτερα.ετσι θα μειωνοταν σημαντικα ο αριθμος των ψευτικων σχεσεων.δυστυχως οι περισσοτερες ελληνιδες ντρεπονται να κανουν παιδι εκτος γαμου.ο σκοπος τους ειναι γαμος-διαζυγιο και μια καλη διατροφη.συν το μοιρασμα της περιουσιας που εχει αποκτηθει σε αυτο το διαστημα.επισης θα επρεπε να καταργηθει καθε ειδους διατροφη στη περιπτωση που δεν υπαρχουν παιδια.ευχαριστω πολυ.

 • 13 Μαρτίου 2019, 09:28 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Συναινετικό διαζύγιο:
  Άρθρο 27 – Τροποποίηση άρθρου 358 Ποινικού Κώδικα

  Το άρθρο 358 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
  «Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή και της συμφωνίας για επικοινωνία
  1. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του την έχει επιβάλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο ή προκύπτει από συμφωνία που έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
  «2. Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.»».
  ………………………………………………………………

  Στα μη συναινετικά διαζύγια και ιδίως στον 358 Π.Κ. γιατί δεν προστίθεται

  2. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει το δικαίωμα του παιδιού να επικοινωνεί με τον γονέα που την επιβάλει σ΄ αυτόν ο νόμος και έχει αναγνωριστεί, έστω προσωρινά, με εκτελεστή δικαστική απόφαση, και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.»

  Υποχρεούμαστε απο την πρόσφατη απόφαση του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ της 16.6.2016 (προσφυγή αρ. 74758/11) ΕφΑΔ 2016,785 η οποία εκδόθηκε επί εποχής της Σημερινής κυβέρνησης.

  Υποχρεούμαστε απο την ΔΣΔΠ και ειδικότερα το άρθρο 18 της σύμβασης να υπάρχει ισότητα στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των γονέων έναντι τέκνων. Και αυτήν την στιγμή καταπατάτε ΒΑΝΑΥΣΑ το δικαίωμα του ΠΑΙΔΙΟΥ και οχι της γυναίκας.
  Εκθεση συνηγόρου του παιδιού 8.1 & 8.2

  https://www.synigoros.gr/resources/docs/ek8esh-pros-thn-epitroph-dikaiwmatwn-toy-paidioy-toy-ohe.pdf

 • 13 Μαρτίου 2019, 02:51 | Θανασης

  Συνέπεια τώρα!!

 • 12 Μαρτίου 2019, 23:38 | Θανασης

  Θα ήθελα εδώ να κάνω τις εξειδικευμένες παρατηρήσεις.
  Το θέμα της επιμέλειας των παιδιών χρόνια τώρα καταστρέφει αθώους ανθρώπους και ανήλικες ψυχές. Εν έτη 2019 όμως το όλο θέμα έπρεπε να είχε λυθεί. Νομικά το θέμα είναι λυμένα από την σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού , το ψήφισμα του συμβουλίου της Ευρώπης , την ξεκάθαρη και σταθερή θέση της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του παιδιού και τις υπόλοιπες νομικές απόψεις. Αυτά είναι νομικά τεκμήρια που δεν τα αγγίζεις με παροχημενα στερεότυπα άλλοθι.
  Ξεκάθαρη είναι πλέον και η επιστημονική άποψη ότι είναι τραυματικό για το τέκνο να στερείται τον έναν του γονέα, τον πατέρα. Ούτε ο όρος γονική αποξένωση σήμερα το 2019 μπορεί να υποτιμηθεί.
  Σημαντικότερο δε της διατροφής είναι η ανατροφή των τέκνων. Κανένα παιδί από μόνο του δεν θέλει να περνά λιγότερο χρόνο με κάποιον από τους γονείς του . Όποιος το αναγκάζει σε αυτό διαπράττει ποινικό αδίκημα κατά την άποψη μου και την λογική. Ο δικαστής σήμερα όχι μόνο δεν διαθέτει αυξημένο κύρος με τέτοιες αποφάσεις επιμέλειας και επικοινωνίας αλλά μετατρέπετε σε ΔΙΧΑΣΤΗ. Η κοινή επιμέλεια και η εναλλασσόμενη κατοικία είναι επιβεβλημένη.

 • 12 Μαρτίου 2019, 13:08 | Μνήμες απο άλλες εποχές

  Εγκατάλειψη εγκύου σε απορία εν έτει 2019? Η απορία συζύγου που φυλακίζεται όταν δεν μπορεί να αποπληρώσει τις τρελές διατροφές λαμβάνεται υπόψιν?

  Το ότι η γυναίκα αντιμετωπίζετε σαν άβουλο ον απο τον νομοθέτη λες και αυτή δεν έχει ευθύνη που έμεινε εγκυος ή δεν λάμβανε τις κατάλληλες προφυλάξεις…αυτό με ξεπερνάει…

  Κύριε Υπουργέ το να βρίσκουμε τρόπους να φυλακίζουμε τους πατέραδες σαν υπεύθυνους για όλα τα δεινά αποτελεί πολιτική της σημερινής κυβέρνησης «ως φαίνεται» με σκοπό να σταματούνε να τεκνοποιούνε πλέον, δεν βρίσκω άλλη λογική εξήγηση.

  Ευχαριστώ.

 • 11 Μαρτίου 2019, 14:25 | Αλέξανδρος

  Άρθρο 358
  Προσθήκη
  2. Όποιος με πρόθεση Παρεμπόδιζει επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο γονέα – απώτερων ανιόντων που την επιβάλει σ΄ αυτόν ο νόμος και έχει αναγνωριστεί, έστω «προσωρινά» με εκτελεστή δικαστική απόφαση και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.» Κατά το άρθρο 1520 ΑΚ.

  Το έγκλημα της παραβίασεις επικοινωνίας να είναι προσωρινά εκτελεστό, απαράδεκτο διαστικές αποφάσεις να μην μπορούν να εκτελεστούν και ο κακός γονέας να έχει ένα ιδιότυπο καθεστώς ασυλίας απο την Ελληνική Νομολογία.

  Και εδώ ερχόμαστε στο Η δικαστική απόφαση, η οποία ρυθμίζει την επικοινωνία γονέα-απώτερου ανιόντα και τέκνου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 950 παρ. 2 ΚΠολΔ, έχει την δυνητική ευχέρεια, κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 947 ΚΠολΔ, εφ όσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, να απειλήσει κατά του άλλου γονέα για την περίπτωση που ήθελε παρεμποδίσει την επικοινωνία, ή παραβιάσει τους όρους που τέθηκαν, προσωπική κράτηση, ή χρηματική ποινή.

  Η δυνητική ευχέρεια θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα με ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ώστε να αποφεχθούν αυθαιρεσίες του εν ισχύ νομολογιακού εθίμου που προβάλει ως κανόνα την γονεική αποξένωση.

  Για να εκτελεστεί, η απόφαση επιβολής προσωπικής κράτησης, ή χρηματικής ποινής κατά του γονέα που παρεμποδίσει την επικοινωνία, να μην απαιτείται σε δεύτερο στάδιο έκδοση νέας δικαστικής απόφασης.

  Ειναι ντροπή για τον νομικό μας πολιτισμό η νομολογία να «πατάει» στα κενά της Νομοθεσίας και να αποξενώνει παιδιά απο πατέρα.

  Το έγκλημα της παρεμπόδισης επικοινωνίας να θεωρείται ΔΙΑΡΚΕΣ .

  Κατ’ άρθρο 1486 εδάφιο β΄Α.Κ. το ανήλικο τέκνο, ακόμη και αν έχει περιουσία, έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του,(και απο τους δύο) εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή της εργασίας του δεν επαρκούν για τη διατροφή του, και μετα την λύση του γάμου .

  Κατ’ άρθρο 1493 ΑΚ το μέτρο διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του δικαιούχου που θα προκύπτουν απο Πινακα που θα εκδίδει το Υπουργείο δικαιοσύνης σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΟ κάθε χρόνο και όχι απο τους αυθαίρετους υπολογισμούς δικαστών.

  Τα τεκμαρτά έσοδα 900 ευρώ που υπολογίζουν σε ένα ανεργο δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης δεν συνάδει με το σύνταγμα και γίνεται κατάφωρη παραβίαση της χάρτας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  Δεν ειναι δυνατόν στα υπερχρεωμένα νοικοκυρία ο Πινακας του ΥΠΕΘΟ που προσδιορίζει τις δαπάνες μιας οικογένειας να μην γίνεται δεκτός απο τα πρωτοδικεία για υπολογισμό του εισοδήματος.

 • 10 Μαρτίου 2019, 06:25 | ΘΩΜΑΣ

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ. ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΟΤΕ.

 • 7 Μαρτίου 2019, 12:28 | Μαργαριτοπουλος Νικ.

  Η τιμωρία παραβίασης επικοινωνίας που ειναι Κε Υπουργέ…Γιατί δεν τιμωρείται με εξαντλητικές ποινές, δεν οδηγεί σε ατιμωρησία αυτό?

  Ενα (1) χρόνο φυλακή για διατροφές 300 ευρώ σε ανέργους? Εχετε δει τις δικαστικές αποφάσεις τι διατροφές επιδικάζουν? Η συνεισφορά της μητέρας γιατί είναι μόνο σε είδος?

  Γιατί λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας και της ανεργίας με μισθούς 650 ευρώ επιδικάζουν ακόμα και σε ανέργους 300 ευρώ!!!

  Και με 1200 ευρώ δεν μπορείς να αποπληρώσεις τέτοιες διατροφές, όταν για νοίκι και λογαριασμούς θες 500 ευρω πως θα ζήσεις.. Πριν την διάσπαση χαλάγαμε και οι δύο γονεις 300 ευρω ( εργαζόμενοι) για δύο μωρά και μετα 300 ο ανεργος και μόνο ο πατέρας??

  Αγαπάτε εσείς και η νομολογία τα παιδιά μας πιό πολύ απο εμάς και θέλετε να μπούμε φυλακή?

  Που ειναι η προστασία της πρώτης κατοικίας όταν μας κάνουν κατάσχεση το σπίτι της μάνας μας όταν είμαστε άνεργοι. Το συμφέρον των τέκνων επιβάλει μόνο ο πατέρας να φυλακίζεται και η «μητέρα» στο απυρόβλητο? Για ποιά ισότητα μιλάτε?

  Η μη προσωρινα εκτελεστές αποφάσεις επικοινωνίας και αποξένωσης των τέκνων απο τον βιολογικό τους πατέρα δεν ειναι εγκλήμα? Οι ψευδείς κατηγορίες και οι αθωώσεις τον κύριών ακόμα και αν αποδειχθεί οτι ενεργούσαν κακόβουλα οι οποίες απαλλάσονται πάντα απο την Ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι εγκλημα? Πιο σεξιστικό οικογενειακό δίκαιο απο της Ελλάδος δεν υπάρχει!!

  θεωρείται μονογονεικές οικογένεις τις διαζευμένες και επικροτείται το διαζύγιο μιάς και η μητέρα έχει περισσότερα οικονομικά οφελη χωρισμένη παρά εν γάμο. Ευγε

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».