ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

΄Αρθρο 354
Διατάραξη της οικογενειακής τάξης

Όποιος νοθεύει ή συγκαλύπτει την οικογενειακή τάξη άλλου και ιδίως όποιος υποβάλλει τέκνο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 355
(Καταργείται)

Άρθρο 356
Διγαμία

Ο σύζυγος ή αυτός που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης αν τελέσει νέο γάμο ή συνάψει νέο σύμφωνο συμβίωσης πριν αμετακλήτως διαλυθεί ή ακυρωθεί ο προηγούμενος γάμος ή το προηγούμενο σύμφωνο συμβίωσης, καθώς επίσης και εκείνος που συνάπτει μαζί του νέο γάμο ή νέο σύμφωνο συμβίωσης εν γνώσει ότι υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης που δεν λύθηκε ή δεν ακυρώθηκε, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 357
( Καταργείται)

Άρθρο 358
Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής

Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που την επιβάλει σ΄ αυτόν ο νόμος και έχει αναγνωριστεί, έστω προσωρινά, με εκτελεστή δικαστική απόφαση, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί την βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.

Άρθρο 359
Εγκατάλειψη εγκύου

Όποιος εγκαταλείπει σε απορία γυναίκα που έμεινε απ’ αυτόν έγκυος και που λόγω της εγκυμοσύνης ή του τοκετού της δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό της τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.

Άρθρο 360
Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

1. Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου νεότερου από δεκαπέντε έτη παραλείπει να το παρεμποδίσει από την τέλεση αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος, αν δε συντρέχει περίπτωση να τιμωρηθεί αυστηρότερα με άλλη διάταξη.
2. Αν ο υπαίτιος της παράλειψης είναι πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου και ιδίως γονέας ή επίτροπος υπό την υπεύθυνη επιμέλεια του οποίου έχει τεθεί ο ανήλικος σύμφωνα με τα άρθρα 122 και 123 Π.Κ, επιβάλλεται φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 360Α
Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου

1. Όποιος υιοθετεί ανήλικο με σκοπό να τον απασχολήσει σε δραστηριότητες επικίνδυνες για την υγεία του και τον απασχολεί σε αυτές, τιμωρείται, εφόσον δεν συντρέχει άλλη αξιόποινη πράξη που τιμωρείται βαρύτερα, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.
2. Με φυλάκιση και χρηματική ποινή τιμωρείται εκείνος που δίνει σε υιοθεσία το παιδί του καθώς και εκείνος που μεσολαβεί στην υιοθεσία αποκομίζοντας ο ίδιος ή προσπορίζοντας σε άλλον αθέμιτο όφελος.
3. Εκείνος που τελεί κατ’ επάγγελμα τις αξιόποινες πράξεις των προηγούμενων παραγράφων τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.

 • 358 ΠΚ_Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής

  Στην υπό ψήφιση διάταξη, η επιπλέον προϋπόθεση αναγνώρισης της υποχρέωσης διατροφής με εκτελεστή δικαστική απόφαση, θέτει εκτός προστασίας τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ρύθμιση της διατροφής ανήλικων τέκνων έχει γίνει με την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, σύμφωνα με το αρ.1441 παρ. 1 και 2 ΑΚ, ως ισχύει μετά τον ν. 1509/2017, ο οποίος ρύθμισε τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου. Επιπλέον, η υποχρέωση υποβολής εγκλήσεως για την άσκηση ποινικής δίωξης μειώνει την απαξία του συγκεκριμένου αδικήματος, αφού κάμπτεται ο γενικός κανόνας της αυτεπάγγελτης δίωξης των εγκλημάτων. Ζήτημα τίθεται, επιπρόσθετα, με την τρίμηνη αποκλειστική προθεσμία του άρθρου 117 παρ.1 ΠΚ ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο υπόχρεος καταβάλλει την οφειλόμενη διατροφή ορισμένους μόνο μήνες τον χρόνο, κατά το δοκούν. Στην περίπτωση αυτή, Θα αναγκάζεται έτσι ο παθών (κατά κανόνα, η παθούσα), να υποβάλλει έγκληση κάθε φορά που ο υπόχρεος δεν καταβάλει την διατροφή, επωμιζόμενη τα αντίστοιχα έξοδα. 

 • 2 Απριλίου 2019, 18:58 | θεοδ.

  Κύριε Υπουργέ,

  Tο συμβούλιο της Ευρώπης η Συνέλευση κάλεσε τα κράτη – μέλη να προχωρήσουνε σε μια σειρά από μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν τα ανωτέρω. Ενδεικτικά αναφέρεται:

  Nα υπογράψουν (όσα μέλη δεν το έχουν κάνει ) τις διεθνείς συμβάσεις , τη Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών (ETS No. 160) και της σύμβαση για την επικοινωνία με τα τέκνα (ETS No. 192). [η Ελλάδα δεν την έχει κυρώσει],

  Να υπογράψουν και / ή να κυρώσουν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών, να εξασφαλίσουν ότι κάθε γονέας έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται και να συμμετέχει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών τους.

  Να εξαλείψουν από τις νομοθεσίες κάθε διαφορά μεταξύ των γονέων που έχουν αναγνωρίσει το παιδί τους που βασίζεται στο εάν έχουν τελέσει γάμο ή όχι, να εισαγάγουν στη νομοθεσία τους την αρχή της εναλλασσόμενης κατοικίας των παιδιών μετά το χωρισμό.

  Ο Συνήγορος του Παιδιού έχει οριστεί για την Ελλάδα ως η εθνική αρχή για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του παιδιού. Από ετών η ανεξάρτητη αρχή εισηγείται την διατήρηση της κοινής επιμέλειας.

  Με την τελευταία του έκθεση προς τον Ο.Η.Ε. αναφέρει επί λέξει : 1 Γονική επιμέλεια, γονικές ευθύνες, βοήθεια στους γονείς (Άρθρα 5, 18) Σε περίπτωση διαζυγίου, η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο που την αναθέτει στον ένα από τους δύο γονείς, ή εφόσον αυτοί συμφωνούν και στους δύο. Στην πράξη, ως επί το πλείστον η επιμέλεια ανατίθεται στη μητέρα. Εάν τα παιδιά είναι γεννημένα εκτός γάμου, ο πατέρας αποκτά γονική μέριμνα μετά την αναγνώριση, την οποία ασκεί μόνο κατ’ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις. Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποκλίνουν από την αρχή που θεμελιώνεται από το άρθρο 18 της Σύμβασης.

  Γιατι η κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται με το ευρωπαικό συμβούλιο και με την Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων του παιδιού άμεσα?

  Κύριε Υπουργέ βασει των Αρθρων 907,908,910 του Κ.Πο.Δικ η διατροφή των τέκνων είναι προσωρινά εκτελεστή ενώ η επικοινωνία με τον πατέρα όχι, άλλη μιά ΑΠΟΔΕΙΞΗ της σεξιστικής αντιμετώπισης των πατεράδων απο την σημερινή κυβέρνηση.

  Ο Πατέρας απαγορεύεται να έχει επικοινωνία με το παιδί άν φέρει αντίρρηση η μητέρα, οι τρόποι που επιτυγχάνεται πάμπολοι,

  α) Επιδίκαση τεκμαρτών εισοδημάτων ακόμα και σε άνεργους απο την νομολογία πάνω στα οποία προσδιορίζουν 300-400 ευρώ διατροφές.. Η μητέρα και 2000 τον μήνα να έχει εισόδημα ειναι αμελητέο.

  B) Ψευδείς κατηγορίες οι οποίες και να μην αποδειχθούν δεν τιμωρούνται αυτεπαγγέλτως ή γίνεται πολύ δύσκολη η τιμωρία τους.

  Το γνωστό δόγμα της Νομολογίας «έκανες παιδιά, κόψε τον λαιμό σου». Πολύ ρομαντικό δόγμα ιδίως όταν το ισόδημα σου ειναι δεκάκις πολλαπλάσιο απο την ΕΓΣΣΕ εν ισχύ.

  Απο την άλλη η μη καταβολή διατροφής είναι ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ και επιφέρει φυλακίσεις και κατασχέσεις απο την επόμενη μέρα της πρώτης απόφασης!

  Η σεξιστική-εγκληματική αντιμετώπιση της ιδιότητας του πατέρα απο την Νομολογία -Νομοθεσία δεν σταματά εδώ αλλά βάσει εγκυκλίου του ΓΓΔΕ
  αυτήν την στιγμή ο πατέρας
  δεν εκπίπτει βάσει φορολογίας εισοδήματος την διατροφή που καταβάλει βάσει δικαστικής απόφασης , η μητέρα δεν υποχρεούται να παρουσιάζει αποδείξεις οτι τα διαθέτει για την διατροφή των τέκνων.

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

  Κύριε Υπουργέ ο διαζευμένος πατέρας για την φορολογία εισοδήματος δεν θεωρείται ότι τον βαρύνουν τα τέκνα για αύξηση του αφορολόγητου και αντιμετωπίζετε ως ανύπαντρος!!!!

  Ο ΓΓΔΕ πατάει στο σεξιστικό δόγμα και φορολογεί τον διαζευμένο πατέρα άνευ αιτιολογίας, κερδίζει κάτι το παιδί αν φορολογηθέι ο πατέρας του? ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ. Απλά εγκληματούν όλοι πάνω σε φτωχούς ανημπορους ανθρώπους, που πλέον έφτασαν τους 1.500.000 μαζί με τους παππουδες και τις γιαγιάδες.

  Επίλογος

  Η Νομολογία εκδίδει αποφάσεις ΜΗ ΣΎΝΝΟΜΕΣ με το Διεθνές και ενωσιακό δίκαιο, τα οποία είναι ανώτερα ιεραρχικά θέτοντας ως αιτιολογία την ισχύουσα νομοθεσία κάτι το οποίο είναι πλήρως παραπλανητικό.

  Το αστικό δίκαιο δεν απαγορεύει ρητά την κοινή επιμέλεια και στους δύο γονείς απλά το νομολογιακό έθιμο την προτείνει σε συντριπτικό ποσοστό διότι βοηθάει την αύξηση έσοδων συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων.

  Η κυβέρνηση δεν προχωρά σε μεταβολή του εγκληματικού εν ισχύ αστικού δικαίου ενώ εδώ και χρόνια πλήθος βουλευτών της το ζητούν επιτακτικά μαζί με σύσσωμη την αντιπολίτευση βάζοντας συνεχώς προσχώματα επι 4 ολόκληρα χρόνια άρα

  Το Άρθρο 358
  Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής πρέπει πλήρως να καταργηθεί!!! για λόγους ισότητας αλλά και συμμόρφρωσης με το Διεθνές και Ευρωπαικό δίκαιο που ομιλούν για ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις ασχέτως φύλου.

 • 31 Μαρτίου 2019, 21:08 | Πατέρας ανήλικoυ τέκνoυ

  Εν αναμονή του πορίσματος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για αναμόρφωση του παρωχημένου οικογενειακού δικαίου από το 1983 θέλω να παρατηρήσω τα ακόλουθα:

  Η Ελληνική Πολιτεία κατακρεουργεί βάναυσα τα δικαιώματα των ανήλικων τέκνων να μεγαλώνουν και με τους δύο γονείς τους αφού αποκόπτει βίαια από τη ζωή τους τους πατέρες σε περίπτωση διακοπής του έγγαμου βίου.

  Τα Ελληνικά Δικαστήρια εκδίδουν αποφάσεις copy paste δίνοντας 2 διανυκτερεύσεις το μήνα στο πατέρα και αυτό όταν το ανήλικο τέκνο είναι πλέον μεγάλο (12 μήνες να γίνει η δικάσιμος, 12 μήνες να εκδοθεί η μη προσωρινά εκτελεστή απόφαση, 12 μήνες η έφεση, ψευδείς καταγγελίες κάποιων μητέρων εις βάρος των πατέρων, 5-7 χρόνια στα ποινικά δικαστήρια ο πατέρας να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, πραγματογνωμοσύνη στο πατέρα με βάση τις ψευδείς καταγγελίες χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο εις βάρος του κλπ.).

  Ή Ελληνική Πολιτεία και τα Ελληνικά Δικαστήρια παραβιάζουν κάθε έννοια ισονομίας και ισοτιμίας και μόνο με βάση το φύλο του γονέα αποφασίζουν για τη βίαιη αποκοπή αυτού αν είναι πατέρας από τη ζωή του παιδιού του.

  Με δύο διανυκτερεύσεις το μήνα είναι αδύνατο να καλλιεργηθεί το πατρικό πρότυπο στο ανήλικο τέκνο και αυτό έχει ως συνέπεια το ανήλικο τέκνο να αποξενώνεται από το πατέρα.

  Τα Ελληνικά Δικαστήρια επιδικάζουν υπέρογκες διατροφές στο πατέρα ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο στο πώς δαπανώνται τα χρήματά του και αν πηγαίνουν στο παιδί του ή κάπου αλλού.

  Οι πατέρες στην Ελλάδα εν έτει 2019 δεν έχουν λόγο για τίποτα σχετικά με το παιδί τους. Θεωρούνται καλοί σπερματοδότες-οικονομικοί χορηγοί και τίποτα άλλο.

  Το Σύνταγμα της χώρας παραβιάζεται, τα δικαιώματα του παιδιού, του πατέρα παραβιάζονται, διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα δεν τηρούνται.

  Το 2015 το Συμβούλιο της Ευρώπης αφού έλαβε υπόψιν του αναλύσεις και μετα-αναλύσεις ερευνών της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας (παιδιάτρων, παιδοψυχολόγων, παιδοψυχιάτρων κλπ.)εξέδωσε ομόφωνα το ψήφισμα 2079 καλώντας τα μέλη του να υιοθετήσουν την κοινή ανατροφή των τέκνων και από τους δύο γονείς τους, τη συνεπιμέλεια, την εναλλασσόμενη κατοικία-φροντίδα και την εκπόνηση σχεδίων από τους γονείς κοινής ανατροφής που θα επικυρώνονται από το δικαστήριο.
  Η Ελλάδα παρόλο που ψήφισε υπέρ αρνείται να τα υλοποιήσει.

  Τα Ελληνικά Δικαστήρια και η Ελληνική Πολιτεία θεωρούν το πατέρα πολίτη τρίτης κατηγορίας.

  Εν προκειμένω το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρουν στο άρθρο 358 την υποχρέωση του γονέα για διατροφή αλλά πουθενά δεν αναφέρουν την υποχρέωση των γονέων για κοινή ανατροφή των ανήλικων τέκνων τους και επικοινωνία με τον έτερο γονέα καθώς και την ποινή που επισύρει αν η επικοινωνία παραβιάζεται, παρακωλύεται από τον άλλο γονέα.

 • 31 Μαρτίου 2019, 14:51 | ΡΟΜΠΕΡΤ

  ΟΡΙΣΤΙΚΆ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΊ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 324 ΤΟΥ Π.Κ.

  ΔΙΌΤΙ

  ΌΤΑΝ ΑΠΆΝΘΡΩΠΑ ΣΤΕΡΟΎΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΝΙΏΝΟΝΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΌ ΓΟΝΈΑ (ΠΑΤΕΡΑ), ΚΑΙ ΠΑΡΆΝΟΜΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΎΝ ΑΠΟΚΡΎΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΤΎΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΕΝΩ ΠΕΡΝΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΥΤΟ ΣΥΝΙΣΤΆ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΚΑΚΟΥΡΓΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗ ΑΝΗΛΊΚΟΥ, ΜΑΛΗΣΤΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΝΓΚΑΖΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 • 31 Μαρτίου 2019, 00:36 | Πατερας

  Σχετικά με το θέμα των διαζευγμένων γονέων το παιδί είναι τελικά το θύμα με τις ευλογίες των δικαστών.!! Αφαιρούν από τη ζωή του παιδιού τον πατέρα του αναίτια και αδικαιολόγητα. Ποιοι;;Οι δικαστες,με αιτιολόγηση το νομολογιακό έθιμο της αποκλειστικής επιμέλειας. Ένα στερεότυπο λανθασμένο που μετατρέπει την Ελλάδα σε Ελλαδισταν. Και τον δικαστή με το δειθεν αυξημένο κύρος σε ΔΙΧΑΣΤΗ. Πρέπει ο πατέρας να ρωτήσει τον δικαστή αν είναι πατέρας του παιδιού του και πόσο πρέπει να το βλέπει;;; Άξιος ο μισθός και η επιστήμη τους. Μπράβο στη συνείδηση τους. Το παιδί το ίδιο είναι αυτό που μεγαλώνοντας έχει καταλάβει πως λειτουργεί η δικαιοσύνη και το κακό που του έκαναν.

 • 29 Μαρτίου 2019, 11:10 | Αναστασόπουλος Παν. Γεώργιος

  Καλημέρα.

  Εν αναμονή του πορίσματος της Νομοπαρασκευαστικής για αναμόρφωση του παρωχημένου εν ισχύ Οικογενειακού δικαίου αλλά και του δικαιώματος των παιδιών να ανατρέφονται καί από τους δύο γονείς (Δ.Σ.Δ.Π. Αρθρο 18) έχω να παρατηρήσω τα εξής:

  Οι νομοπαρασκευαστικές και στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο (Π.Κ.) αποτελούνται σχεδόν πάντα από Νομικούς, νομικούς οι οποίοι έχουν ώς σκοπό να μην παρεκκλίνουν από τα μέχρι τώρα ισχύοντα τουλάχιστον στα οικογενειακά.

  Αυτό γίνεται απολύτως αντιληπτό από το Άρθρο 358 Περί Παραβίασης της υποχρέωσης διατροφής.

  Εχει εξαφανιστεί το περί παρεμπόδιση επικοινωνίας και τιμωρία στον γονέα αποξενωτή. (Άρθρο 27 – Τροποποίηση άρθρου 358 Ποινικού Κώδικα συναινετικό)

  Ως γνωστόν στον Ελλαδικό χώρο το Νομολογιακό έθιμο προτείνει την καθ έξιν αποξένωση των παιδιών από τον πατέρα τους μετά την διάσπαση της σχέσης.

  Αυτό βέβαια ενισχύεται και από την προσπάθεια της σημερινής κυβέρνησης να μην συμμορφώνεται με την Ευρωπαική Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 8 της σύμβασης) τα 3, 19 Σύμφωνου Αστ. Πολ. Δικ., αρ. 5 7ου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ, άρθρο 24 Χάρτη Θ.Δ. Ε.Ε και να κλείνει το μάτι στην νομολογία.

  Το Ελληνικό Σύνταγμα κατακρεουργείται και ειδικότερα

  Αρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων) λέει :

  1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

  2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

  Εδώ τα ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις πάνε περίπατο όταν αφορά την αύξηση της δικηγορικής ύλης.

  Κι ενώ Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση Συντάγματος και Διεθνούς Δικαίου, ούτε κανένα κώλυμα για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου (συμβατικού και εθιμικού) στην εσωτερική έννομη τάξη. Επομένως, τα ελληνικά δικαστήρια οφείλουν να μην εφαρμόσουν έστω και κατ’ ένσταση κάθε εσωτερικό νόμο που είναι αντίθετος με τη Διεθνή Σύμβαση.

  Όμως ο Έλληνας δικαστής & ο Νομοθέτης εμφανίζονται παντελώς απρόθυμοι να εφαρμόσουν τη Διεθνή Σύμβαση, με απόρροια αυτή να αποτελεί γράμμα νεκρό για το ελληνικό δικανικό σύστημα. Ουσιαστικά ο Έλληνας δικαστής και ο Νομοθέτης είναι παντελώς ανέτοιμοι να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που του παρέχουν το διεθνές δίκαιο για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

  Επι του προκειμένου,

  Άρθρο 358
  Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής

  Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που την επιβάλει σ΄ αυτόν ο νόμος και έχει αναγνωριστεί, έστω προσωρινά, με εκτελεστή δικαστική απόφαση, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί την βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.

  Δεν θέτονται όροι το τι εννοεί κακόβουλα και το αφήνει πολύ γενικό. Κακόβουλο δεν θα μπορούσε να είναι η ανεργία, η αλλαγή της οικονομικής κατάστασης, η ασθένεια του υπόχρεου, γιατί να μην αναφερθεί.
  Η εμπειρία έχει δείξει οτι ο δικαστής, ο Ελληνας δικαστής δεν ειναι εξειδικευμένος στα οικογενειακά και μπορεί να υποπέσει σε σφάλμα. Εδώ πρέπει να έρθει ο Ελληνας νομοθέτης και να διευκολύνει το έργο του. Κάτι που τεχνιέντως αποφεύγεται απο την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

  Οι δε απόψεις της Νομολογίας περί καταλληλότερης της μητέρας για την επιμέλεια στην νηπιακή ηλικία έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την ΕΣΔΑ (άρθρο 14, καθώς και άρθρο 5 Πρωτοκόλλου 7) και με τη ΔΣΔΠ (άρθρο 2).

  Ολα τα ανωτέρω οι νομοπαρασκευαστικές και για αναμόρφωση του παρωχημενου οικογενειακού δικαίου και του Ποινικού κώδικα τα αγνοούν επιμελώς.

  Το σεξιστικό δόγμα της βιοκοινωνικής υπεροχής της μητέρας, το οποίο επικρατεί στην ελληνική νομολογία, βασίζεται στις «νεότερες» επιστημονικές αντιλήψεις της δεκαετίας του 1950, οι οποίες είχαν ήδη αρχίσει να αναθεωρούνται το 1983, όταν δηλαδή ψηφίστηκε ο Αστικός Κώδικας. Ωστόσο, τα δυναμικά και οι ρόλοι μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια έχουν αλλάξει δραματικά, συγκριτικά με αυτά της ελληνικής οικογένειας του 1983 και ακόμα περισσότερο συγκριτικά με αυτά της δεκαετίας του 1950. Γι’ αυτό η ελληνική νομολογία έχει οδηγήσει στην αποτελμάτωση του δικαίου και στην παγίωση δικανικών ρυθμίσεων, που δεν εκφράζουν πια την κοινωνία. Η αδιάλλακτη και ναρκισσιστική εμμονή του ελληνικού νομικού κόσμου σ” έναν παρωχημένο εθνοκεντρισμό, όσον αφορά στο θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, βλάπτει πρώτα απ’ όλους το ίδιο το παιδί.
  Η κυβέρνηση επι 4 συναπτά έτη αποφεύγει να νομοθετήσει υπακούωντας στα συμφέροντα συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων.

  Επειδή ο ποινικός κώδικας επιχειρεί να ποινικοποήσει για μία ακόμα φορά την ιδιότητα του διαζευμένου χαμηλόμισθου πατέρα θεωρώ την δημόσια διαβούλευση πλήρως προσχηματική.

  Επειδή αυτό αφορά 1.000.000 παιδιά και 1.500.000 πατεράδες και παππούδες γιαγιάδες,

  Επειδή είναι προφανές ότι δεν θα αλλάξει τίποτα,

  Θεωρώ ότι το παρόν νομοσχέδιο δεν συνάδει με την απόδοση δίκαιου αλλά και το ίδιο το σύνταγμα πρέπει πλήρως να αποσυρθεί.

 • 26 Μαρτίου 2019, 12:10 | Διαζευγμένος πατέρας

  Ο Υπουργός Δικαιοσύνης απηύθυνε κάλεσμα μέσω Facebook σε δικηγορικούς συλλόγους και ενώσεις δικαστών και εισαγγελέων να καταθέσουν τις προτάσεις τους στη δημόσια διαβούλευση… (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1177545739093172&id=1162657213915358&__tn__=K-R)

  Πού είναι όλοι αυτοί, πού είναι οι προτάσεις τους; Μήπως βαυκαλίζονται ότι το δικαστηριακό σύστημα λειτουργεί άψογα και δε χρειάζεται καμία αλλαγή όσον αφορά το οικογενειακό δίκαιο; Το μόνο σίγουρο που προκύπτει από τα παρακείμενα σχόλια είναι μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα…

  Θα ληφθεί υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που κατέθεσαν προτάσεις για το συγκεκριμένο θέμα είναι απελπισμένοι και αδικημένοι γονείς που στερούνται τα παιδιά τους ή μήπως η δημόσια διαβούλευση θα αποβεί προσχηματική και θα τους αγνοήσει για άλλη μια φορά;

  Συνυπογράφω όλες τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τους προηγούμενους σχολιαστές. Γιατί οι διατροφές τέκνων δεν προσδιορίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες τους και γιατί δεν εκδίδονται ανάλογοι πίνακες (όπως συμβαίνει στις πολιτισμένες χώρες και όχι στις τριτοκοσμικές); Το να επιδικάζεται ως διατροφή το 1/3 του εισοδήματος του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια (ανεξαρτήτως των πραγματικών αναγκών του τέκνου) γίνεται αυθαίρετα ή με βάση κάποια διάταξη νόμου; Γιατί δεν υποχρεούνται οι γονείς που λαμβάνουν τη διατροφή στην προσκόμιση αποδείξεων των σχετικών δαπανών;

  Γιατί τιμωρείται η κακόβουλη μη καταβολή διατροφής (ορθότατα) και όχι η κακόβουλη παρεμπόδιση της επικοινωνίας; Πού είναι οι συνταγματική αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας; Γιατί οι αρμόδιοι αρνούνται να διερευνήσουν και δεν τιμωρούν τις αναρίθμητες περιπτώσεις γονικής αποξένωσης, αλλά κάνουν τα στραβά μάτια και εκδίδουν στο πι και φι αποφάσεις copy-paste;

  Γιατί σε δίκες κατ` αντιδικία δεν δίνεται η ευκαιρία της κοινής επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία σε κατά τεκμήριο καλούς γονείς που αποδεδειγμένα ενδιαφέρονται και έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ανατροφή των παιδιών τους;

  Δεν θα ευχόμουν σε κανένα να περάσει όλα αυτά που βιώνουμε οι γονείς δεύτερης κατηγορίας. Επειδή όμως κάποιοι, από αυτούς που με τις αποφάσεις τους θα επηρεάσουν καταλυτικά τη ζωή των παιδιών μας και τη δική μας, θα βρεθούν στη θέση μας (και μόνο στατιστικά αν το δεις), καλό θα ήταν να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, να σταματήσουν τον στρουθοκαμηλισμό και να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.

 • Μεταξύ των εγκλημάτων που αφορούν στην προστασία της οικογένειας είναι και το έγκλημα της παραβίασης της υποχρέωσης για διατροφή του άρθρου 358 ΠΚ. Πριν την τροποποίησή του, με το ν. 4509/2017, ΦΕΚ 201/22.12.2017 το άρθρο είχε σχεδόν τη μορφή που επιχειρείται και με το παρόν σχέδιο νόμου, απαιτείτο δηλαδή υποχρέωση διατροφής από το νόμο η οποία είχε αναγνωριστεί έστω και προσωρινά από το δικαστήριο. Με το νόμο 4509/2017 τροποποιήθηκε η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου και για τη λύση του γάμου προαπαιτούμενη κατέστη η συμφωνία περί διατροφής τέκνου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών. Για το λόγο αυτό με τον ίδιο νόμο το άρθρο 358 ΠΚ τροποποιήθηκε ορθώς ώστε να καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις διατροφής που προκύπτουν από συμφωνία που επικυρώθηκε από τον συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 ΑΚ.
  Κατά τη γνώμη μου πρέπει να συμπληρωθεί η φράση «ή προκύπτει από συμφωνία που έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα», όπως δηλαδή ισχύει σήμερα με το ν. 1509/2017 για τους εξής λόγους:
  Στοιχείο του εγκλήματος είναι μεταξύ άλλων η κακόβουλη παραβίαση διατροφής και ο δόλος του δράστη. Κακόβουλη παραβίαση διατροφής και δόλος του υπαιτίου, μπορούν να συντρέχουν τόσο στην περίπτωση διατροφής που απορρέει από δικαστική απόφαση, όσο και στην περίπτωση διατροφής που απορρέει από επικυρωθείσα συμφωνία στα πλαίσια του συναινετικού διαζυγίου. Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται μια αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων, ώστε στη μία περίπτωση ο υπόχρεος για διατροφή τελεί ποινικό αδίκημα, ενώ στην άλλη περίπτωση όχι, ενώ είναι φανερό ότι έχουν την ίδια ποινική απαξία. Ακόμα περισσότερο που στην περίπτωση επιβολής από το δικαστήριο ορισμένου χρηματικού ποσού, ο υπαίτιος ενδέχεται να μην έχει προβεί στο αδίκημα αυτό, πχ. όταν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει το ορισθέν ποσό, και ως εκ τούτου να μη συντρέχει κακοβουλία, ενώ αντίθετα στη συμφωνηθείσα διατροφή ο υπαίτιος κατά την υπογραφή αυτής γνώριζε τις οικονομικές του δυνατότητες και ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.
  Φορέας του δικαιώματος που πλήττεται στην περίπτωση της επικυρωθείσας συμφωνίας στα πλαίσια συναινετικού διαζυγίου είναι μόνον το ανήλικο τέκνο, ενώ στην περίπτωση υποχρέωσης αναγνωρισθείσας από δικαστική απόφαση, φορείς είναι όσοι δικαιούχοι προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα (σύζυγοι, διαζευγμένοι, γονείς, αδελφοί κλπ.). Συνεπώς η ποινική απαξία του αδικήματος που στρέφεται κατά ανηλίκου είναι αυξημένη σε σχέση με τη παραβίαση υποχρέωσης διατροφής πχ. απέναντι στην πρώην σύζυγό ή αδελφό. Έρχεται και σε σύγκρουση με τη διάταξη του άρθρου 1487 του Α.Κ., με την οποία ορίζεται εξαίρεση του κανόνα περί της μη υποχρέωσης διατροφής σε περίπτωση διακινδύνευσης ιδίας διατροφής του υπόχρεο, όταν πρόκειται για διατροφή ανηλίκου τέκνου.
  Στο ποινικό μας σύστημα ισχύει η αρχή της αυτεπάγγελτης δίωξης αδικημάτων. Η ως άνω αρχή υποχωρεί σε ορισμένα εγκλήματα που διώκονται μόνο κατ’ έγκληση, η δε δικαιολογητική βάση της υποχώρησης αυτής, είναι πως ορισμένα αδικήματα εμφανίζουν μειωμένη ποινική απαξία ή είναι αρκετά ασήμαντα κοινωνικά για να ενδιαφέρουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, όπως η εξύβριση, η απλή σωματική βλάβη.
  Στο ίδιο άρθρο επιχειρείται και η κατάργηση της παρ. 2 που καθιστούσε ποινικό αδίκημα τη μη συμμόρφωση σε επικυρωθείσα από συμβολαιογράφο συμφωνία κατά το άρθρο 1441 ΑΚ που αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. Και στην περίπτωση αυτή, προστατεύονται τα συμφέροντα του ανηλίκου τέκνου, ενώ η πράξη του δράστη να παρεμποδίζει την επικοινωνία είχε ποινική απαξία, που δικαιολογεί την τιμώρηση του αδικήματος αυτού.

 • 20 Μαρτίου 2019, 11:12 | Ανδρέου Ν.

  άρθρο 358 και παρεμπόδιση επικοινωνίας

  Στην πράξη ο καταγγέλων πατέρας που υφίσταται την παρεμπόδιση επικοινωνίας βάσει νόμου πρέπει να μηνύσει την μητέρα που παραβιάζει δικαστική απόφαση.

  Εαν συλληφθεί η μητέρα θα πάρει μαζί τα παιδιά της ώστε να αφεθεί ελευθερη μετα απο λίγη ώρα γιατί είναι απόλυτα σίγουρα ότι κανένα Α.Τ. δεν θα εκτελέσει αυτόφωρο μαζί με τα παιδιά.

  Πλήρη ατιμωρησία ακόμα και στο αυτόφωρο.

  Ο πατέρας τώρα, σε περίπτωση που δεν δώσει την διατροφή είτε γιατι έχασε την δουλειά του είτε γιατί δεν τον πλήρωσε στην ώρα του ο κακός εργοδότης το αυτόφωρο είναι ΔΙΑΡΚΕΣ, ακόμα και το 95% της επιδικαζόμενης διατροφής να δοθεί έχουμε ακόμα έγκλημα για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

  Κύριοι δείχτε λίγο ανθρωπισμό και κάντε εκλογές, οδηγούμαστε σε εγκλήματα με αυτήν την πολιτική.

  Λυπηθείτε πρώτα απο όλα τα παιδιά του κοσμάκη. Δεν πάει άλλο 4 χρόνια τώρα.

  Ευχαριστώ πολύ

 • 20 Μαρτίου 2019, 10:54 | Πατέρας ανηλίκων

  Να προστεθεί ρητά στο άρθρο 358

  2. Παρεμπόδιση επικοινωνίας με οποιοδήποτε τρόπο αποτελεί διαρκές έγκλημα κατά ανηλίκων τέκνων και επιβάλει:

  1) αναστολή διατροφής,
  2) περικοπή επιδομάτων,
  3)κάθειρξη 5 ετών,
  4) Αυτόματη απώλεια επιμέλειας απο τον εγκληματία γονέα.

  Το έγκλημα της γονεικής αποξένωσης συνιστά ένα απο τα μεγαλύτερα και ειδεχθή εγκλήματα που μένουν ατιμώρητα μόνο απο το Ελληνικό γιατί αφορούν αποκλειστικά ανήλικα τέκνα.(Αρθρο 18 Δ.Σ.Δ.Π.)

  Το Ελληνικό δικαιακό σύστημα και κατ επέκταση το εν ισχύ παρωχημένο οικογενειακό δίκαιο δεν ειναι παιδοκεντρικό όπως ψευδώς έχει επικρατήσει απο συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες αλλά καθαρά γυναικοκεντρικό.

  Αυτό αφενός συμβάλει στην αύξηση της αντιδικίας μεταξύ των συζύγων, αφετέρου την αύξηση των εσόδων συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων.

  Το έγκλημα της γονεικής αποξένωσης δεν τιμωρείται στην «πράξη» απο τον Ελληνικό δικανικό σύστημα. Ο αποξενωτής γονέας παραμένει στο απυρόβλητο εν τοις πράγμασι.

  Γονεϊκή αποξένωση ορίζεται ως η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση κατά την οποία ένα παιδί που βιώνει το συγκρουσιακό διαζύγιο ή χωρισμό των γονέων του, συμμαχεί με τον ένα γονέα και απορρίπτει οποιαδήποτε σχέση με τον άλλο γονέα χωρίς κάποια συγκεκριμένη δικαιολογία που να ευσταθεί.

  Η γονεϊκή αποξένωση επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία των ανδρών ως εξής:

  Η γονεϊκή αποξένωση επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία αγοριών και εφήβων που είναι θύματα της γονεϊκής αποξένωσης. Τα παιδιά/έφηβοι που αποξενώνονται από τον ένα γονέα εκδηλώνουν ενοχή, λύπη και καταθλιπτική διάθεση, χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη αυτοπεποίθησης, απόγνωση και απογοήτευση, έλλειψη αυτοκυριαρχίας, χρήση ουσιών και εναντιωματική/παραβατική συμπεριφορά, άγχος αποχωρισμού, φοβίες, υποχόνδρια συμπεριφορά και αυξημένη τάση να αναπτύξουν ψυχοσωματικές ασθένειες, αυτοκτονικό ιδεασμό και απόπειρες αυτοκτονίας, διαταραχή ύπνου και φαγητού, δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον, ενούρηση και εγκόπριση.

  Η γονεϊκή αποξένωση επηρεάζει αρνητικά τη ψυχική υγεία των ενήλικων ανδρών που βίωσαν κατά την παιδική ή/και εφηβική τους ηλικία την αποξένωση τους από τον ένα γονέα. Στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της γονεϊκής αποξένωσης περιλαμβάνονται η χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, χρήση ναρκωτικών/αλκοόλ, έλλειψη εμπιστοσύνης, αποξένωση από τα ίδια τους τα παιδιά, διαζύγιο, ζητήματα ταυτότητας και η αίσθηση του μη ανήκειν κάπου, χωρίς ρίζες, επιλογή να μην αποκτήσουν παιδιά για να αποφύγουν τυχόν απόρριψη από τα δικά τους παιδιά, χαμηλές επιδόσεις, θυμός και πικρία για το χρόνο που χάθηκε μακρυά από τον γονέα (τον αποξενωμένο).

  Η γονεϊκή αποξένωση επηρεάζει αρνητικά τη ψυχική υγεία των ανδρών που αποξενώνονται από τα παιδιά τους. Ο πατέρας που έχει ελάχιστη ή καθόλου επαφή με τα παιδιά του για μήνες ή χρόνια μετά το διαζύγιο ή το χωρισμό, διατρέχει τον κίνδυνο να εκδηλώσει κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις.

  Πηγή: PubMed Sher L. Int J Adolesc Med Health 2015

  Mετάφραση-επιμέλεια : Για το ΓΟΝ.ΙΣ 2017 , Μαίρη Γεωργιάδου ΜεταφράστριαDipTransIoLL

 • 14 Μαρτίου 2019, 13:48 | Χρήστος Μουντζούρης

  Οι ποινές των Εγκλημάτων Σχετικά με την Οικογένεια να μετατραπούν σε :

  (α) Ποινές Φυσικής Επιτήρησης από Κοινωνική Λειτουργό.

  (β) Ποινές Ηλεκτρονικής Επιτήρησης από Κοινωνικές Υπηρεσίες.

 • 14 Μαρτίου 2019, 08:19 | Νικος

  Τα λέει όλα ο κ.Μαργαριτόπουλος αλλά νομίζω ότι δεν σας ενδιαφέρει το τι παιρνάνε οι πατεράδες με τις τρελές διατροφές την μη επικοινωνία με το παιδί και πολλά άλλα…/εχετε πει ως κυβέρνηση οτιείναι προτεραιότηττα σας τα ανθρώπινα δικαώματα έχετε περάσει πολλά για συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων και για λενα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ το μόνο που κάνετε είναι να κοροιδεύετε χιλιάδες ανθρώπους και οαιδια.Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι χωρίσαμε ως ζευγάρια και όχι σαν γονείς για ποιον λόγο να μου στερείται το παιδί μου.

 • 14 Μαρτίου 2019, 04:16 | αλεξιου βασιλειος

  σχετικα με το αρθρο 358 θα επρεπε να καταργηθει η διατροφη,και οποιος εχει την κηδεμονια του παιδιου να πληρωνει το χρηματικο κοστος,και ο αλλος γονεας να βοηθαει εθελοντικα οπως κρινει καλυτερα.ετσι θα μειωνοταν σημαντικα ο αριθμος των ψευτικων σχεσεων.δυστυχως οι περισσοτερες ελληνιδες ντρεπονται να κανουν παιδι εκτος γαμου.ο σκοπος τους ειναι γαμος-διαζυγιο και μια καλη διατροφη.συν το μοιρασμα της περιουσιας που εχει αποκτηθει σε αυτο το διαστημα.επισης θα επρεπε να καταργηθει καθε ειδους διατροφη στη περιπτωση που δεν υπαρχουν παιδια.ευχαριστω πολυ.

 • 13 Μαρτίου 2019, 09:28 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Συναινετικό διαζύγιο:
  Άρθρο 27 – Τροποποίηση άρθρου 358 Ποινικού Κώδικα

  Το άρθρο 358 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
  «Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή και της συμφωνίας για επικοινωνία
  1. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του την έχει επιβάλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο ή προκύπτει από συμφωνία που έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
  «2. Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.»».
  ………………………………………………………………

  Στα μη συναινετικά διαζύγια και ιδίως στον 358 Π.Κ. γιατί δεν προστίθεται

  2. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει το δικαίωμα του παιδιού να επικοινωνεί με τον γονέα που την επιβάλει σ΄ αυτόν ο νόμος και έχει αναγνωριστεί, έστω προσωρινά, με εκτελεστή δικαστική απόφαση, και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.»

  Υποχρεούμαστε απο την πρόσφατη απόφαση του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ της 16.6.2016 (προσφυγή αρ. 74758/11) ΕφΑΔ 2016,785 η οποία εκδόθηκε επί εποχής της Σημερινής κυβέρνησης.

  Υποχρεούμαστε απο την ΔΣΔΠ και ειδικότερα το άρθρο 18 της σύμβασης να υπάρχει ισότητα στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των γονέων έναντι τέκνων. Και αυτήν την στιγμή καταπατάτε ΒΑΝΑΥΣΑ το δικαίωμα του ΠΑΙΔΙΟΥ και οχι της γυναίκας.
  Εκθεση συνηγόρου του παιδιού 8.1 & 8.2

  https://www.synigoros.gr/resources/docs/ek8esh-pros-thn-epitroph-dikaiwmatwn-toy-paidioy-toy-ohe.pdf

 • 13 Μαρτίου 2019, 02:51 | Θανασης

  Συνέπεια τώρα!!

 • 12 Μαρτίου 2019, 23:38 | Θανασης

  Θα ήθελα εδώ να κάνω τις εξειδικευμένες παρατηρήσεις.
  Το θέμα της επιμέλειας των παιδιών χρόνια τώρα καταστρέφει αθώους ανθρώπους και ανήλικες ψυχές. Εν έτη 2019 όμως το όλο θέμα έπρεπε να είχε λυθεί. Νομικά το θέμα είναι λυμένα από την σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού , το ψήφισμα του συμβουλίου της Ευρώπης , την ξεκάθαρη και σταθερή θέση της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του παιδιού και τις υπόλοιπες νομικές απόψεις. Αυτά είναι νομικά τεκμήρια που δεν τα αγγίζεις με παροχημενα στερεότυπα άλλοθι.
  Ξεκάθαρη είναι πλέον και η επιστημονική άποψη ότι είναι τραυματικό για το τέκνο να στερείται τον έναν του γονέα, τον πατέρα. Ούτε ο όρος γονική αποξένωση σήμερα το 2019 μπορεί να υποτιμηθεί.
  Σημαντικότερο δε της διατροφής είναι η ανατροφή των τέκνων. Κανένα παιδί από μόνο του δεν θέλει να περνά λιγότερο χρόνο με κάποιον από τους γονείς του . Όποιος το αναγκάζει σε αυτό διαπράττει ποινικό αδίκημα κατά την άποψη μου και την λογική. Ο δικαστής σήμερα όχι μόνο δεν διαθέτει αυξημένο κύρος με τέτοιες αποφάσεις επιμέλειας και επικοινωνίας αλλά μετατρέπετε σε ΔΙΧΑΣΤΗ. Η κοινή επιμέλεια και η εναλλασσόμενη κατοικία είναι επιβεβλημένη.

 • 12 Μαρτίου 2019, 13:08 | Μνήμες απο άλλες εποχές

  Εγκατάλειψη εγκύου σε απορία εν έτει 2019? Η απορία συζύγου που φυλακίζεται όταν δεν μπορεί να αποπληρώσει τις τρελές διατροφές λαμβάνεται υπόψιν?

  Το ότι η γυναίκα αντιμετωπίζετε σαν άβουλο ον απο τον νομοθέτη λες και αυτή δεν έχει ευθύνη που έμεινε εγκυος ή δεν λάμβανε τις κατάλληλες προφυλάξεις…αυτό με ξεπερνάει…

  Κύριε Υπουργέ το να βρίσκουμε τρόπους να φυλακίζουμε τους πατέραδες σαν υπεύθυνους για όλα τα δεινά αποτελεί πολιτική της σημερινής κυβέρνησης «ως φαίνεται» με σκοπό να σταματούνε να τεκνοποιούνε πλέον, δεν βρίσκω άλλη λογική εξήγηση.

  Ευχαριστώ.

 • 11 Μαρτίου 2019, 14:25 | Αλέξανδρος

  Άρθρο 358
  Προσθήκη
  2. Όποιος με πρόθεση Παρεμπόδιζει επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο γονέα – απώτερων ανιόντων που την επιβάλει σ΄ αυτόν ο νόμος και έχει αναγνωριστεί, έστω «προσωρινά» με εκτελεστή δικαστική απόφαση και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.» Κατά το άρθρο 1520 ΑΚ.

  Το έγκλημα της παραβίασεις επικοινωνίας να είναι προσωρινά εκτελεστό, απαράδεκτο διαστικές αποφάσεις να μην μπορούν να εκτελεστούν και ο κακός γονέας να έχει ένα ιδιότυπο καθεστώς ασυλίας απο την Ελληνική Νομολογία.

  Και εδώ ερχόμαστε στο Η δικαστική απόφαση, η οποία ρυθμίζει την επικοινωνία γονέα-απώτερου ανιόντα και τέκνου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 950 παρ. 2 ΚΠολΔ, έχει την δυνητική ευχέρεια, κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 947 ΚΠολΔ, εφ όσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, να απειλήσει κατά του άλλου γονέα για την περίπτωση που ήθελε παρεμποδίσει την επικοινωνία, ή παραβιάσει τους όρους που τέθηκαν, προσωπική κράτηση, ή χρηματική ποινή.

  Η δυνητική ευχέρεια θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα με ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ώστε να αποφεχθούν αυθαιρεσίες του εν ισχύ νομολογιακού εθίμου που προβάλει ως κανόνα την γονεική αποξένωση.

  Για να εκτελεστεί, η απόφαση επιβολής προσωπικής κράτησης, ή χρηματικής ποινής κατά του γονέα που παρεμποδίσει την επικοινωνία, να μην απαιτείται σε δεύτερο στάδιο έκδοση νέας δικαστικής απόφασης.

  Ειναι ντροπή για τον νομικό μας πολιτισμό η νομολογία να «πατάει» στα κενά της Νομοθεσίας και να αποξενώνει παιδιά απο πατέρα.

  Το έγκλημα της παρεμπόδισης επικοινωνίας να θεωρείται ΔΙΑΡΚΕΣ .

  Κατ’ άρθρο 1486 εδάφιο β΄Α.Κ. το ανήλικο τέκνο, ακόμη και αν έχει περιουσία, έχει δικαίωμα διατροφής από τους γονείς του,(και απο τους δύο) εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας του ή της εργασίας του δεν επαρκούν για τη διατροφή του, και μετα την λύση του γάμου .

  Κατ’ άρθρο 1493 ΑΚ το μέτρο διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του δικαιούχου που θα προκύπτουν απο Πινακα που θα εκδίδει το Υπουργείο δικαιοσύνης σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΟ κάθε χρόνο και όχι απο τους αυθαίρετους υπολογισμούς δικαστών.

  Τα τεκμαρτά έσοδα 900 ευρώ που υπολογίζουν σε ένα ανεργο δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης δεν συνάδει με το σύνταγμα και γίνεται κατάφωρη παραβίαση της χάρτας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  Δεν ειναι δυνατόν στα υπερχρεωμένα νοικοκυρία ο Πινακας του ΥΠΕΘΟ που προσδιορίζει τις δαπάνες μιας οικογένειας να μην γίνεται δεκτός απο τα πρωτοδικεία για υπολογισμό του εισοδήματος.

 • 10 Μαρτίου 2019, 06:25 | ΘΩΜΑΣ

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ. ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΟΤΕ.

 • 7 Μαρτίου 2019, 12:28 | Μαργαριτοπουλος Νικ.

  Η τιμωρία παραβίασης επικοινωνίας που ειναι Κε Υπουργέ…Γιατί δεν τιμωρείται με εξαντλητικές ποινές, δεν οδηγεί σε ατιμωρησία αυτό?

  Ενα (1) χρόνο φυλακή για διατροφές 300 ευρώ σε ανέργους? Εχετε δει τις δικαστικές αποφάσεις τι διατροφές επιδικάζουν? Η συνεισφορά της μητέρας γιατί είναι μόνο σε είδος?

  Γιατί λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας και της ανεργίας με μισθούς 650 ευρώ επιδικάζουν ακόμα και σε ανέργους 300 ευρώ!!!

  Και με 1200 ευρώ δεν μπορείς να αποπληρώσεις τέτοιες διατροφές, όταν για νοίκι και λογαριασμούς θες 500 ευρω πως θα ζήσεις.. Πριν την διάσπαση χαλάγαμε και οι δύο γονεις 300 ευρω ( εργαζόμενοι) για δύο μωρά και μετα 300 ο ανεργος και μόνο ο πατέρας??

  Αγαπάτε εσείς και η νομολογία τα παιδιά μας πιό πολύ απο εμάς και θέλετε να μπούμε φυλακή?

  Που ειναι η προστασία της πρώτης κατοικίας όταν μας κάνουν κατάσχεση το σπίτι της μάνας μας όταν είμαστε άνεργοι. Το συμφέρον των τέκνων επιβάλει μόνο ο πατέρας να φυλακίζεται και η «μητέρα» στο απυρόβλητο? Για ποιά ισότητα μιλάτε?

  Η μη προσωρινα εκτελεστές αποφάσεις επικοινωνίας και αποξένωσης των τέκνων απο τον βιολογικό τους πατέρα δεν ειναι εγκλήμα? Οι ψευδείς κατηγορίες και οι αθωώσεις τον κύριών ακόμα και αν αποδειχθεί οτι ενεργούσαν κακόβουλα οι οποίες απαλλάσονται πάντα απο την Ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι εγκλημα? Πιο σεξιστικό οικογενειακό δίκαιο απο της Ελλάδος δεν υπάρχει!!

  θεωρείται μονογονεικές οικογένεις τις διαζευμένες και επικροτείται το διαζύγιο μιάς και η μητέρα έχει περισσότερα οικονομικά οφελη χωρισμένη παρά εν γάμο. Ευγε