ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Άρθρο 361
Εξύβριση

1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήμησης ( άρθρα 362 και 363 ), προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο ή με έργο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή. Αν τελεί την πράξη δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω διαδικτύου, επιβάλλεται φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή.
2. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 308 έχει και σ΄ αυτή την περίπτωση εφαρμογή

Άρθρα 361Α – 361Β
(Καταργούνται)

Άρθρο 362
Δυσφήμηση

Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Αν η πράξη τελέστηκε δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω διαδικτύου, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 363
Συκοφαντική Δυσφήμηση

Αν στην περίπτωση του προηγούμενου άρθρου, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή και αν τελεί την πράξη δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή.

Άρθρο 364
(Καταργείται)

Άρθρο 365
Προσβολή μνήμης νεκρού

Όποιος με τις πράξεις των άρθρων 361, 362 και 363 προσβάλλει τη μνήμη νεκρού ή την τιμή προσώπου που έχει κηρυχθεί άφαντο, τιμωρείται, με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Άρθρο 366
Γενικές διατάξεις

1. Αν το γεγονός του άρθρου 362 είναι αληθινό, η πράξη μένει ατιμώρητη, εκτός εάν αυτό αφορά αποκλειστικά σχέσεις του οικογενειακού ή του ιδιωτικού βίου που δεν θίγουν το δημόσιο συμφέρον.
2. Αν στις περιπτώσεις των άρθρων 362, 363 και 365 το γεγονός που ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος είναι πράξη αξιόποινη για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη, αναστέλλεται η δίκη για τη δυσφήμηση έως το τέλος της ποινικής δίωξης. Θεωρείται αποδεδειγμένο ότι το γεγονός είναι αληθινό αν η απόφαση είναι καταδικαστική.
3. Η απόδειξη της αλήθειας του γεγονότος δεν αποκλείει την τιμωρία για εξύβριση αν από τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η δυσφήμηση ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε προκύπτει σκοπός εξύβρισης.

Άρθρο 367

1. Δεν αποτελούν άδικη πράξη: α) οι δυσμενείς κρίσεις για επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελματικές εργασίες, β) οι δυσμενείς εκφράσεις που περιέχονται σε έγγραφο δημόσιας αρχής για αντικείμενα που ανάγονται στον κύκλο της υπηρεσίας της, γ) οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη ( προστασία) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον και δ) σε ανάλογες περιπτώσεις .
2. Η προηγούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται α) όταν οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της πράξης του άρθρου 363 και β) αν από τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε ή δυσφήμηση προκύπτει σκοπός εξύβρισης.

Άρθρο 368
Έγκληση

1. Για την ποινική δίωξη των πράξεων των άρθρων 361, 362, 363 και 365 απαιτείται έγκληση.
2. Στην περίπτωση του άρθρου 365 δικαίωμα να υποβάλλουν έγκληση έχουν ο σύζυγος που επέζησε και τα παιδιά του νεκρού ή του άφαντου, και αν αυτοί δεν υπάρχουν , οι γονείς και οι αδελφοί του.

Άρθρο 369
Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης

1. Αν οι πράξεις των άρθρων 361, 362, 363 και 365 τελέστηκαν δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου, το δικαστήριο μπορεί, με αίτηση εκείνου που υπέβαλε την έγκληση, να διατάξει τη δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης. Στην απόφαση ορίζεται ο τρόπος δημοσίευσης και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να πραγματοποιηθεί.
2. Αν η πράξη τελέστηκε με δημοσίευμα στον τύπο ή μέσω του διαδικτύου, η δημοσίευση πρέπει να γίνει με την καταχώρηση στα ίδια μέσα, στην ίδια θέση και με τα ίδια στοιχεία, όπως καταχωρίστηκε και το υβριστικό δημοσίευμα και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ουσιώδη στοιχεία του σκεπτικού και το διατακτικού της απόφασης. Αν ο υπόχρεος σε δημοσίευση δεν τηρήσει την υποχρέωσή του τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.

 • Στο Κεφάλαιο 21, καταργείται το Άρθρο 361Β του Ποινικού Κώδικα που αναφέρει: «1. Όποιος προμηθεύει αγαθά ή προσφέρει υπηρεσίες ή αναγγέλλει με δημόσια πρόσκληση την παροχή ή προμήθεια αυτών αποκλείοντας από καταφρόνηση πρόσωπα λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ» .
  Με την διάταξη αυτήν τιμωρείται ο αποκλεισμός και η αναγγελία αποκλεισμού από αγαθά ή υπηρεσίες από καταφρόνηση προσώπων λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που σχετίζονται με ρατσιστική συμπεριφορά. Η κατάργηση αυτής διάταξης, αθροιστικά μάλιστα με την προτεινόμενη κατάργηση του Άρθρου 81Α, δημιουργεί ιδιαίτερα έντονη ανησυχία για τις προτεινόμενες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, όχι μόνο για την υποβάθμιση, αλλά για την κατάργηση κάθε διάταξης που σχετίζεται με απεχθείς εκφράσεις του ρατσισμού, ιδιαίτερα σε μία συγκυρία που το ρατσιστικό έγκλημα και οι εκφράσεις του ρατσισμού πληθαίνουν.
  Το ΣΥΔ, θεωρεί ότι η κατάργηση του 361Β Π.Κ. αθροιστικά με την κατάργηση του 81Α Π.Κ., θα λειτουργήσουν ως θρυαλλίδα για να θεωρούνται κοινωνικά αποδεκτές και συμβατές με την δημοκρατία μας οι απεχθείς ρατσιστικές συμπεριφορές και εγκλήματα, και κάθε σκέψη κατάργησής τους θα είναι εγκληματική.
  Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καταθέτει τις προτάσεις του, και ελπίζει το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να δείξει τη δέουσα προσοχή, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάργηση των Άρθρων 81Α και 361 του Ποινικού Κώδικα που αφορούν το ρατσιστικό έγκλημα και γενικότερα τις ρατσιστικές συμπεριφορές, αλλά και τα σχετικά άρθρα που αφορούν τα ίντερσεξ πρόσωπα που παραβιάζονται με βάναυσο τρόπο τα δικαιώματά τους στη σωματική ακεραιότητα.

  Για το ΣΥΔ,
  Μαρίνα Γαλανού.

 • 8 Απριλίου 2019, 19:58 | Ελένη

  Δεν συναινώ.

 • 24 Μαρτίου 2019, 18:30 | ΨΙΑΧΟΥ Δ

  Πρέπει να καταργηθεί όλο αυτό το κεφάλαιο. Στις 90% των περιπτώσεων γίνεται κατάχρηση για λόγους φίμωσης από τρισχειρότεροι παραβάτες συχνά με την επίκληση ψευδομαρτύρων για την κατάρριψη οποιασδήποτε προσπάθειας απόδειξης της αλήθειας, με συνέπεια να ταλαιπωρείται αφάνταστα όποιος βγάζει την αλήθεια στη φόρα και γενικώς να καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα περι ελευθερίας του λόγου. Ή να διώκονται μόνο πολύ βαριές περιπτώσεις όπου ο υπαίτιος έχει παντελώς άδικο.

 • 24 Μαρτίου 2019, 18:04 | ΨΙΑΧΟΥ Δ

  Το Άρθ.366 έχει αλλάξει προς το καλύτερο με το Ν.4596/2019 (Άρθ.8 «Βάρος απόδειξης»).

  1. Αν το γεγονός του άρθρου 362 είναι αληθινό, η πράξη μένει ατιμώρητη. Η απόδειξη όμως της αλήθειας του γεγονότος απαγορεύεται όταν αυτό αφορά αποκλειστικά σχέσεις του οικογενειακού ή του ιδιωτικού βίου που δεν θίγουν το δημόσιο συμφέρον και ο ισχυρισμός ή η διάδοση έγιναν κακόβουλα.

  2. Αν στις περιπτώσεις των άρθρων 362, 363, 364 και 365 το γεγονός που ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος είναι πράξη αξιόποινη για την οποία ασκήθηκε δικαστική δίωξη, αναστέλλεται η δίκη για τη δυσφήμηση έως το τέλος της ποινικής δίωξης. Τεκμαίρεται ότι το γεγονός που αφορά η δυσφήμηση είναι αληθινό, αν η απόφαση είναι καταδικαστική και ψευδές, αν η απόφαση είναι αθωωτική και στηρίζεται στο ότι δεν αποδείχθηκε ότι το πρόσωπο που είχε δυσφημισθεί τέλεσε την αξιόποινη πράξη. Επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη.

  3. Η απόδειξη της αλήθειας του γεγονότος που αφορά η δυσφήμηση δεν αποκλείει την τιμωρία για εξύβριση, αν από τον τρόπο που εκδηλώθηκε ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η δυσφήμηση προκύπτει σκοπός εξύβρισης.

  Γιατί γίνεται οπισθοχώρηση με αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν;

 • 18 Μαρτίου 2019, 11:56 | ΜΑΝΔΑΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

  Υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό θα τίθεται υπόψη μόνο των δικαστικών Αρχών και του Δικαστηρίου, σε αποκάλυψη της αλήθειας των γεγονότων.
  Θεωρώ και εγώ απαραίτητο, εάν πραγματικά επιδιώκουμε την απόδοση δικαιοσύνης, όπως στο άρθρο 370Α προβλέπεται η νομιμότητα της , η βιντεοσκόπηση ή της ηχογράφησης καθώς και η εν γένει αποτύπωση σε υλικό φορέα, μιας εγκληματικής πράξης και μόνο, όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία του εγκλήματος.

 • 18 Μαρτίου 2019, 11:26 | Α. Μ.

  Η ποινική τιμώρηση της δυσφήμησης και της συκοφάντησης τελεί σε αναντιστοιχία με τις σύγχρονες κοινωνικές και δημοκρατικές συνθήκες. Η επιβολή ποινής για άσκηση δημοκρατικά κατοχυρωμένου δικαιώματος(ελευθερία της έκφρασης και ελευθερία του τύπου) είναι απαράδεκτη για ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, ακόμα και αν αυτή ασκείται καταχρηστικά. Οι παθόντες έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στα αστικά δικαστήρια και να αποκαταστήσουν την ζημία που υπέστησαν από την προσβολή της τιμής τους.
  Σε κάθε περίπτωση, θα έπρεπε ρητά στις νέες διατάξεις να υιοθετείται η σύγχρονη νομολογιακή τάση, σύμφωνα με την οποία δεν αποτελούν «τρίτο» τα πρόσωπα που εμπλέκονται εκ της ιδιότητάς τους στην απονομή της δικαιοσύνης (δικαστές, γραμματείς, δικαστικοί επιμελητές κλπ.).

 • 15 Μαρτίου 2019, 21:44 | Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος

  Να γίνουν πταίσματα τα εγκλήματα των άρθρων 361 (εξύβριση), 362 (δυσφήμηση) και 363 (συκοφαντική δυσφήμηση) του Ποινικού Κώδικα, Όποιος θίγεται ας υποβάλει αγωγή…έχουν γεμίσει ττα πινάκια με είπα δεν είπα κλπ…
  Τα δικαστήρια έχον σοβαρότερα θέματα από μου είπες σου είπα κλπ…

 • 15 Μαρτίου 2019, 20:49 | Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος

  Να γίνουν πταίσματα τα εγκλήματα των άρθρων 361 (εξύβριση), 362 (δυσφήμηση) και 363 (συκοφαντική δυσφήμηση) του Ποινικού Κώδικα, Όποιος θίγεται ας υποβάλει αγωγή…έχουν γεμίσει ττα πινάκια με είπα δεν είπα κλπ…

 • 13 Μαρτίου 2019, 07:36 | αλεξιου βασιλειος

  σχετικα με τα αρθρα 362,363,365 θα επρεπε να καταργηθουν.να διωκεται ποινικα ο δραστης μονο εφοσον εχει υπαρξει οικονομικη ζημια για τον παθοντα.ευχαριστω πολυ

 • 13 Μαρτίου 2019, 06:36 | αλεξιου βασιλειος

  σχετικα με το αρθρο 361 θα επρεπε να καταργηθει.μεσα στο πλαισιο της ελευθεριας της εκφρασης πρεπει να υπαρχει και η επιλογη της εξυβρισης,δικαια η αδικα.ευχαριστω πολυ.

 • 12 Μαρτίου 2019, 13:55 | Αναστάσιος

  Ήδη το άρθρο 366 άλλαξε με δυνατότητα ανταπόδειξης και κάμψης του τεκμηρίου κατόπιν εναρμόνισης της νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή. Δεν θα έπρεπε να ενσωματωθούν οι αλλαγές του νέου νόμου στο νέο Κώδικα; Επιπλέον, ποιό το νόημα της πρόβλεψης του 366 παρ.2 όταν υπάρχει σαφής διάταξη στο 59 ΚΠΔ; Το μόνο που προκαλείται (ΑΠ 201/10) είναι η διαφοροποίηση της δυσφήμησης από τη ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία και η έκδοση παρανοικών αποφάσεων καθώς θεωρείται ότι μόνο για την δυσφήμιση υφίσταται τεκμήριο. Ή θα υπάρχει τεκμήριο όταν υπάρχει αναβολή ή όχι, αλλά για όλο το πακέτο (συκ. δυσφήμησης, ψευδούς καταμήνυσης και ψευδορκίας)

 • 9 Μαρτίου 2019, 11:48 | Χ.Σ

  ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΜΙΑ ΠΙΟ ΓΕΝΝΑΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΡΗΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΛΠ. Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΤΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 362 («ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ…»). ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. ΚΑΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΟΤΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ – ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ – ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΤΟΛΜΙΑ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ, ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΛΗΣ»…

 • 7 Μαρτίου 2019, 22:19 | ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Στο άρθρο 366 Π.Κ. ίσως θα έπρεπε να γίνει πιο απλή περιγραφή ώστε να είναι κατανοητή η ανάλυσή του καθόσον παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις απο την ερμηνεία του. Συγκεκριμένα τι σημαίνει ..<> ?

 • Σχόλιο από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι:

  «Με το σχέδιο αυτό ουσιαστικά καταργούνται τα εγκλήματα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Καταργούνται συγκεκριμένα τα σχετικά άρθρα 81Α και 361Β.

  Επαναφέρεται βέβαια το παλαιό άρθρο 79.3 με την παραπλήσια μορφή του άρθρου 79.5 «5. Στοιχεία που λειτουργούν σε βάρος του υπαιτίου θεωρούνται ιδίως: (…) στ) το ότι τέλεσε έγκλημα κατά παθόντος, η επιλογή του οποίου έγινε λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.»

  Κατ’ αρχή στο παλαιό άρθρο 79.3 προβλεπόταν «Η τέλεση της πράξης από μίσος προκαλούμενο λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση και η ποινή δεν αναστέλλεται.» Σε σχέση με την εδώ πρόταση, το παλαιό 79.3 ήταν πιο επιβαρυντικό αφού προέβλεπε μη αναστολή της ποινής, κάτι που δεν προβλέπεται στο σχέδιο νόμου.

  Κατά δεύτερο και κυριότερο, τα φερόμενα ρατσιστικά εγκλήματα σήμερα εισάγονται στο ακροατήριο με το άρθρο 81Α που ορίζει ρητά το ρατσιστικό έγκλημα. Αυτό επιτρέπει να διερευνηθεί το φερόμενο ρατσιστικό έγκλημα κατά την προανάκριση/προκαταρκτική εξέταση. Επίσης επιτρέπει στα θύματα που επιλέγουν να παρασταθούν ως πολιτικώς ενάγοντες να εξετάζουν το ρατσιστικό κίνητρο κατά την εξέταση των μαρτύρων και να αγορεύουν οι δικηγόροι τους επ’ αυτού. Τέλος, οι προβλεπόμενες ποινές σε σχετικές καταδίκες είναι ρητά αυξημένες με το 81Α και πάνω από το ανώτερο όριο που προβλέπουν τα αντίστοιχα με τα εγκλήματα άρθρα.

  Αντίθετα, το άρθρο 79.5 αφορά την επιμέτρηση της ποινής. Άρα δεν διερευνάται το ρατσιστικό κίνητρο κατά την προανάκριση/προκαταρκτική εξέταση, αν υπάρξει ποινική δίωξη το έγκλημα δεν εισάγεται στο ακροατήριο ως ρατσιστικό, και άρα τα θύματα που επιλέγουν να παρασταθούν ως πολιτικώς ενάγοντες δεν μπορούν να εξετάζουν το ρατσιστικό κίνητρο κατά την εξέταση των μαρτύρων ούτε να αγορεύουν οι δικηγόροι τους επ’ αυτού. Εναπόκειται στο τέλος της δίκης, αν υπάρξει καταδίκη, εισαγγελέας και δικαστές να λάβουν υπόψη το 79.5 κατά την επιμέτρηση της ποινής η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την ανώτατη προβλεπόμενη.

  Τέλος, με την κατάργηση του 361Β παύει να είναι έγκλημα η προμήθεια αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών ή η αναγγελία με δημόσια πρόσκληση παροχής ή προμήθειας αυτών αποκλείοντας από καταφρόνηση πρόσωπα λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Η Χρυσή Αυγή θα μπορεί πια ανενόχλητα να ξαναρχίσει τη σχετική μισαλλόδοξη δράση της…

  Τα άρθρα 81Α και 361Β νομοθετήθηκαν το 2015 από την ίδια κυβέρνηση που σήμερα προτείνει να τα καταργήσει χωρίς καμιάν εξήγηση. Επίσης, δεν υπάρχει πρόβλεψη να συνεχίσουν να ισχύουν τα άρθρα αυτά για αδικήματα που θα έχουν τελεστεί πριν την ισχύ του νέου ποινικού δικαίου και εμπίπτουν στα άρθρα αυτά με αποτέλεσμα να παύσει η ποινική δίωξή τους.

  Η πρόταση είναι απλή: διατηρείστε τα άρθρα 81Α και 361Β ΠΚ ως έχουν.