ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ

Άρθρο 336
Βιασμός

1. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιμωρείται με κάθειρξη.
2.Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και οι ίσης βαρύτητας με αυτήν πράξεις.
3. Αν η γενετήσια πράξη έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.
4. Αν κάποια από τις πράξεις των προηγουμένων παραγράφων είχε ως συνέπεια τον θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.

Άρθρο 337
Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

1. Όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την τιμή άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.
2. Με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή τιμωρείται η πράξη της προηγουμένης παραγράφου, αν ο παθών είναι νεότερος των δώδεκα ετών.
3. Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα δέκα πέντε έτη και με χειρονομίες ή προτάσεις, προσβάλλει την τιμή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν επακολούθησε συνάντηση ο ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.
4. Όποιος προβαίνει σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα ή διατυπώνει προτάσεις για τέλεση γενετήσιων πράξεων σε πρόσωπο που εξαρτάται εργασιακά από αυτόν ή εκμεταλλευόμενος την ανάγκη ενός προσώπου να εργαστεί, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση.

Άρθρο 338
Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση

1. Όποιος με κατάχρηση της διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας άλλου ή της από οποιαδήποτε αιτία ανικανότητάς του να αντισταθεί ενεργεί με αυτόν γενετήσια πράξη τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη.
2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου έγινε από δύο ή περισσότερους που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη.

Άρθρο 339
Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους

1. Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιμωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα με το άρθρο 351Α΄, ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη έως δέκα έτη και γ) αν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
2. Οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των τριών ετών, οπότε μπορούν να επιβληθούν μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.
3. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να παρίσταται σε γενετήσια πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή αν ο ανήλικος είναι μικρότερος των δεκατεσσάρων ετών και με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του.

Άρθρα 340 – 341
(Καταργούνται)

Άρθρο 342
Κατάχρηση ανηλίκων

1. Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται ως εξής:
α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών,
β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη,
γ) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη ως δέκα έτη.
2. Ο ενήλικος ο οποίος απευθύνει χειρονομίες, προτάσεις ή εξιστορεί ή απεικονίζει ή παρουσιάζει πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Άρθρο 343
Εξαναγκασμός σε γενετήσια πράξη

1. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή τιμωρούνται: α) όποιος εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, με κατάχρηση σχέσης εργασιακής εξάρτησης οποιασδήποτε φύσης, β) όποιος εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη του να εργασθεί, γ) οι διορισμένοι ή οπωσδήποτε εργαζόμενοι σε φυλακές ή άλλα κρατητήρια, σε αστυνομικές υπηρεσίες, σε σχολές, παιδαγωγικά ιδρύματα, νοσοκομεία, κλινικές ή κάθε είδους θεραπευτικά καταστήματα ή σε άλλα ιδρύματα προορισμένα να περιθάλπουν πρόσωπα που έχουν ανάγκη από βοήθεια αν, με κατάχρηση της θέσης τους, εξαναγκάσουν σε γενετήσια πράξη πρόσωπο που έχει εισαχθεί σ’ αυτά τα ιδρύματα.
2. Αν ο εξαναγκασμός σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης επιτευχθεί με άλλα μέσα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Άρθρο 344
Έγκληση

Στις περιπτώσεις των άρθρων 337 παρ. 1 για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση του παθόντος. Στην περίπτωση του άρθρου 336 η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, αλλά αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη ή, αν αυτή έχει ασκηθεί, να εισαγάγει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο μπορεί να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη.

Άρθρο 345
Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών

1. Η γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή από υιοθεσία, ανιούσας και κατιούσας γραμμής και μεταξύ αμφιθαλών ή ετεροθαλών αδελφών τιμωρείται: α) ως προς τους ανιόντες με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, β) ως προς τους κατιόντες με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή και γ) μεταξύ αδελφών με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.
2. Συγγενείς κατιούσας γραμμής ή αδελφοί μπορούν να απαλλαγούν από κάθε ποινή, αν κατά τον χρόνο της πράξης δεν είχαν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος.

Άρθρα 346 – 347
(Καταργούνται)

Άρθρο 348
Διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας

1. Όποιος κατ’ επάγγελμα ή από κερδοσκοπία επιχειρεί να διευκολύνει, έστω και συγκαλυμμένα, με τη δημοσίευση αγγελίας ή εικόνας ή αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης ή με τη μετάδοση ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη γενετήσια πράξη με ανήλικο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή.
2. Όποιος οργανώνει, χρηματοδοτεί, κατευθύνει, εποπτεύει, διαφημίζει ή μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο σε διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος ανηλίκου, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη. Όποιος με τον παραπάνω σκοπό μετέχει σε ταξίδια του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, ανεξάρτητα από την ευθύνη του για την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.

Άρθρο 348Α
Πορνογραφία ανηλίκων

1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή.
2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.
3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή η εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο.
4. Οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 τιμωρούνται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή:
α. αν τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα,
β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωματικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο και
γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά.
5. Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη των περιπτώσεων β΄ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή.
6.΄Οποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 348Β
Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους

΄Οποιος με πρόθεση, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, προτείνει σε ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να συναντήσει τον ίδιο ή τρίτο, με σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του ανηλίκου των αδικημάτων των άρθρων 339 παρ. 1 και 2 ή 348Α, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν σε μία τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.

Άρθρο 348Γ
Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων

1. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειμένου να συμμετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις ή διοργανώνει αυτές, τιμωρείται ως εξής:
α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη έως δέκα έτη, γ) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, με φυλάκιση του-λάχιστον δύο ετών. Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλει σχετικό αντίτιμο, παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση στην οποία συμμετέχουν ανήλικοι τιμωρείται στις περιπτώσεις α’ και β’ του προηγούμενου εδαφίου με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και στην περίπτωση γ΄με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2. Εφόσον οι πράξεις της προηγούμενης παραγράφου τελέστηκαν με τη χρήση βίας ή απειλής, προκειμένου να συμμετάσχει ανήλικος σε πορνογραφικές παρα¬στάσεις ή με σκοπό την επιδίωξη οικονομικού οφέλους από αυτές, επιβάλλεται: α) στην περίπτωση α’ της προηγούμενης παραγράφου κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, β) στην περίπτωση β’ κάθειρξη, γ) στην περίπτωση γ’ κάθειρξη έως δέκα έτη.
3.Πορνογραφική παράσταση, κατά την έννοια των προηγουμένων παραγράφων, συνιστά η οργανωμένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για θέαση ή ακρόαση, μεταξύ άλλων και με χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών:
α) ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγματική ή εικονική πράξη γενετήσιου χαρακτήρα ή
β) των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση.

Άρθρο 349
Μαστροπεία

1. Όποιος, για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων, προάγει ή εξωθεί
στην πορνεία ανήλικο ή υποθάλπει ή εξαναγκάζει ή διευκολύνει ή συμμετέχει στην πορνεία ανηλίκων, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
2. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος αν το έγκλημα τελέστηκε: α) εναντίον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών, β) με απατηλά μέσα, γ) από τον ανιόντα συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γο¬νέα, σύζυγο, επίτροπο ή από άλλον στον οποίο έχουν εμπιστευθεί τον ανήλικο για ανατρο¬φή, διδασκαλία επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ) από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητα του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη, ε) με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, στ) με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος.

Άρθρο 350
(Καταργείται)

Άρθρο 351
Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής

1. Η γενετήσια πράξη με ανήλικο που τελείται από ενήλικο με αμοιβή ή με άλλα υλικά ανταλλάγματα ή η γενετήσια πράξη μεταξύ ανη¬λίκων που προκαλείται από ενήλικο με τον ίδιο τρόπο και τελείται ενώπιον αυτού ή άλλου ενηλίκου τιμωρείται:
α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρη¬ματική ποινή.
β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα, όχι όμως και τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη και χρηματική ποινή και
γ) αν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή.
2. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του παθόντος επι¬βάλλεται κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή.

Άρθρο 352
( Καταργείται)

Άρθρο 352Α
Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

1. Όταν το θύμα είναι ανήλικο, ο ύποπτος ή κατηγορούμενος για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, υποβάλλεται σε διαγνωστική εξέταση της ψυχογενετήσιας κατάστασής του. Η εξέταση αυτή διατάσσεται μόνο εφόσον συναινεί ο καθ’ ου αφορά αυτή κατά την προδικασία από τον αρμόδιο εισαγγελέα ή, αν διενεργείται τακτική ανάκριση, από τον αρμόδιο ανακριτή και κατά την κύρια διαδικασία από το δικαστήριο.
2. Αν κάποιος καταδικασθεί για έγκλημα που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, το δικαστήριο υπό την προϋπόθεση της παραγράφου 1 μπορεί να διατάξει και την παρακολούθηση προγράμματος ψυχογενετήσιας θεραπείας του, η οποία εκτελείται κατά το χρόνο έκτισης της ποινής ή ανεξάρτητα από αυτήν. Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν και οι διωκόμενοι ή οι υπόδικοι, εφόσον συναινούν, χωρίς η συμμετοχή τους αυτή να επηρεάζει το δικαίωμα της υπεράσπισης και το τεκμήριο της αθωότητας.
3. Σε ειδική εξέταση της ψυχικής και σωματικής κατάστασής του υποβάλλεται και το ανήλικο θύμα των πράξεων της παραγράφου 1, προκειμένου να κριθεί αν έχει ανάγκη θεραπείας. Η θεραπεία του ανήλικου θύματος διατάσσεται κατά την προδικασία από τον αρμόδιο εισαγγελέα ή, αν διενεργείται τακτική ανάκριση, από τον αρμόδιο ανακριτή και κατά την κύρια διαδικασία από το δικαστήριο.
4. Αν κριθεί αναγκαίο για την προστασία του ανήλικου θύματος, ο εισαγγελέας, ο ανακριτής ή το δικαστήριο διατάσσει την απομάκρυνση του υπαιτίου από το περιβάλλον του θύματος ή την απομάκρυνση του θύματος και την προσωρινή διαμονή του σε προστατευμένο περιβάλλον, καθώς και την απαγόρευση της μεταξύ υπαιτίου και θύματος επικοινωνίας.

Άρθρο 352Β
Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος

Όποιος, από την καταγγελία πράξης που υπάγεται στα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο περιστατικά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του ανήλικου θύματος, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη.

Άρθρο 353
Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας

1. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα τη γενετήσια ευπρέπεια άλλου με πράξη γενετήσιου χαρακτήρα που ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.
2. Για την ποινική δίωξη της πράξης της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται έγκληση.

 • 21 Μαρτίου 2019, 18:25 | Μαγδαληνή Κ.

  Tο άρθρο 336 όπως προτείνεται δεν περιέχει την έννοια της συναίνεσης στον ορισμό του βιασμού και επιπλέον περιορίζει την έννοια του εξαναγκασμού σε σωματική βία και απειλή σωματικής ακεραιότητας ή κινδύνου ζωής αφού αγνοεί το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει βιασμός χωρίς απαραίτητα να υπάρχουν σημάδια βίας.
  Το άρθρο πρέπει να διορθωθεί, να εκσυγχρονιστεί και να ποινικοποιήσει κάθε μη συναινετική σεξουαλική πράξη και να προστατεύσει το κυριότερο ανθρώπινο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος του κάθε ανθρώπου και να μη καθιστά δυσκολότερη την αποδεικτική διαδικασία,για να μπορούν να βρουν δικαιοσύνη τα θύματα.

 • 21 Μαρτίου 2019, 18:48 | Μαγδαληνή Κ.

  Tο άρθρο 336 όπως προτείνεται δεν περιέχει την έννοια της συναίνεσης στον ορισμό του βιασμού και επιπλέον περιορίζει την έννοια του εξαναγκασμού σε σωματική βία και απειλή σωματικής ακεραιότητας ή κινδύνου ζωής αφού αγνοεί ότι μπορεί να υπάρξει βιασμός χωρίς απαραίτητα να υπάρχουν σημάδια βίας.
  Το άρθρο πρέπει να διορθωθεί, να εκσυγχρονιστεί και να ποινικοποιήσει κάθε μη συναινετική σεξουαλική πράξη και να προστατεύσει το κυριότερο ανθρώπινο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος του κάθε ανθρώπου και να μη καθιστά δυσκολότερη την αποδεικτική διαδικασία,για να μπορούν να βρουν δικαιοσύνη τα θύματα.

 • 21 Μαρτίου 2019, 10:47 | Αννα

  1. Να μπει η συναίνεση στον βιασμό.
  2. Στον βιασμό να μπουν και άλλες απειλές – κίνδυνοι όχι μόνο τις σωματικής ακεραιότητας, όπως ήταν και πριν.
  3. Να υπάρχει προστασία του θύματος και ποινική ευθύνη όσων εμπλέκονται μαζί του, στο να το διασφαλίζουν και να μην ποινικοποιείται – κατηγορείται το ίδιο.
  4. Όλες οι ποινές στο ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ πρεπει να αυξηθούν.
  3. Να φύγει η διαφοροποίηση στις ηλικίες των ανηλίκων. Σε όλες τι περιπτώσεις να είναι οι μέγιστες ποινές. Εκτός αν αυξηθούν πάρα πάρα πολύ στα μικρά παιδιά και μωρά.

 • 20 Μαρτίου 2019, 09:53 | Κώστας Χόγια – Σμπούης

  Στο άρθρο 336 είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί ο όρος συναίνεση και η απόδειξη αυτής. Προστατέψετε λοιπόν το δικαίωμα για ψευδείς καταγγελίες χωρίς αποδείξεις!! Γιατί αλλιώς πριν από κάθε σεξουαλική επαφή, έγγραφη συναίνεση των εμπλεκομένων και συναίνεση αυτών για βιντεοσκόπηση μέχρι τέλους…
  Πώς ακούγεται αυτό ; παράλογο ε ;

 • 20 Μαρτίου 2019, 08:24 | Κατσικας Νικόλαος

  Στο άρθρο 336 ή σε συνδυασμό με άλλα άρθρα πρέπει να γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση ψευδούς καταγγελίας η ψευδώς καταγγέλουσα θα τιμωρείται με την ίδια ακριβώς ποινή.

  Ειναι απαράδεκτο μια ψευδή καταγγελία να μην τιμωρέιται αυστηρά.
  Πολλές τέτοιες καταγγελίες συνήθως απο αλλοδαπές υπηκόους αποδείχτηκαν ψευδείς και καταστρεψαν ζωές διότι το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα δρα απο το 1981 εχθρικά πρός τον άντρα σε όλους τους ρόλους του, σαν πατέρα (ΓΟΝΕΙΚΉ ΑΠΟΞΈΝΩΣΗ), σαν σύντροφο, σαν σύζυγο. Η απειλή σοβαρού κίνδυνου ζωής είναι πολύ γενικό και αφήνει στεγανά στην κρίση του κάθε δικαστή να καταδικάσει εναν αθώο απο μια καταγγελία που προσπαθέι να επιφέρει άνομα αποτελέσματα.

  Αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίον σε ολη την ΕΕ. Στην Ελλάδα ισχύει ενοχος μεχρι αποδείξεως της αθωότητας.

  Σαφή διάκριση της ψευδούς καταγγελίας στο συγκεκριμένο απο το αδίκημα της ψευδούς καταμύνησης. Θα πρεπει να τιμωρείτεται εξοντωτικά η ψευδώς καταγγέλουσα ώστε να δρά αποτρεπτικά η κάθε προσπάθεια εκβιασμού με οικονομικά κριτήρια.

  Και μην ξεχνάνε οι σοφοί ότι οι νόμοι που ψηφίζουν δεν θα χαριστούν ούτε στους ίδιους όυτε στα παιδιά τους!!@! Το φροντίζει η νομολογία αυστηρά.

 • 19 Μαρτίου 2019, 13:56 | ΒΑΣΙΛΗΣ Ν.

  Στο άρθρο 336 είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί ο όρος συναίνεση.
  Δεν μπορεί να θεωρηθεί συναίνεση η ανοχή του θύματος όταν αυτό αξιολογήσει ότι κάτω από συγκεκριμένη συνθήκη δεν μπορεί ν΄αντιδράσει.
  Ακόμη κι αν αρχικά υπήρξε συναίνεση από την πλευρά του θύματος είναι πιθανό στην πορεία να αλλάξουν οι συνθήκες και να γίνουν απειλητικές
  και απρόβλεπτες(π.χ.εμπλοκή τρίτων,δημοσιοποίηση).
  Θα πρέπει να επισημανθεί η ψυχολογική βία που υπόκειται το θύμα από τη στιγμή που θα καταγγείλει το βιασμό,δεδομένου της νοοτροπίας που επικρατεί στη Ελληνική κοινωνία, που κάθε άλλο παρά υποστηρικτική είναι στη θέση της γυναίκας.

 • 19 Μαρτίου 2019, 09:48 | XT

  Στο άρθρο 336 πρέπει να συμπεριληφθεί η έννοια της συναίνεσης. Αν δεν υπάρχει συναίνεση, δοσμένη ελεύθερα, χωρίς ψυχολογική βία, εκφοβισμό ή αντίστοιχη άλλου είδους έντονη πίεση, υπάρχει βιασμός.
  Το θύμα μπορεί να παγώσει και να προσπαθήσει να αποφύγει σωματική ή ψυχολογική βία ή άλλου τύπου συνέπειες. Δεν είναι δυνατόν να απαιτεί ο νόμος από το θύμα να αντιδράσει και να βάλει σε επιπλέον κίνδυνο τη ζωή της/ του για να μπορεί να δικαιωθεί μετά.
  Το θύμα πρέπει να έχει την ικανότητα να συναινέσει και τη δυνατότητα να το κάνει με ελεύθερη επιλογή. Αν το θύμα δεν έχει την ικανότητα να συναινέσει (π.χ. έχει καταναλώσει τόσο αλκοόλ που δεν μπορεί να αντιδράσει σωστά) ή τη δυνατότητα να συναινέσει (π.χ. δέχεται εκφοβισμό, όχι απαραίτητα σωματικό) ή αν απλά δε συναινέσει, η σεξουαλική επαφή μαζί του είναι βιασμός.

 • 19 Μαρτίου 2019, 08:04 | Περακης Αντώνης

  Μια ακόμη απαράδεκτη τροποποίηση νέα διατύπωση του άρ. 336 νΠ.Κ. (ΒΙΑΣΜΟΣ), θα διαπιστώσει ότι αφαιρείται από την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος του βιασμού η απειλή σπουδαίου η άμεσου κινδύνου και αντικαθίσταται από την απειλή σοβαρού ή άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας. Θεωρούμε ότι η τροποποίηση αυτή καθιστά μη αξιόποινη τη συμπεριφορά κάποιου, που π.χ. απειλεί μια γυναίκα με δημοσίευση ιδιωτικών φωτογραφικών στιγμιοτύπων, εάν δεν ενδώσει στην ανοχή γενετήσιας πράξεως μαζί της, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Πρέπει να παραμείνει το άρ. 336 Π.Κ. ως είχε μέχρι σήμερα. μειώνοντας επίσης το πλαίσιο ποινής πρόσκαιρης κάθειρξης στα 15 έτη από 20!!! Απαράδεκτο…

 • 18 Μαρτίου 2019, 09:25 | ΣΙΣΣΥ ΒΩΒΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟ ΜΩΒ

  Για την τροποποίηση του νόμου 336 Π.Κ.: Ο αγώνας των φεμινιστικών οργανώσεων εδώ και πολύν καιρό είναι να αναγνωριστεί η συναίνεση της γυναίκας (ή του προσώπου) στην σεξουαλική επαφή και όχι η άρνηση. Αν αυτή δεν υπάρχει, είναι βιασμός. Δυστυχώς αυτό φαίνεται σε κάθε δίκη βιασμού, όταν δεν υπάρχουν σημάδια βίας, και είναι η αιτία βασανισμού της κάθε καταγγέλλουσας από έδρα και προπαντός συνηγόρους κατηγορούμενου. Πολλές φορές η γυναίκα φοβάται να αντιδράσει, γιατί απειλείται η ζωή της, ή αδυνατεί, λόγω παγίδευσης ή άλλων πραγόντων. Υπενθυμίζουμε ότι ελάχιστος αριθμός βιασμών φτάνει στο ακροατήριο, μεταξύ άλλων και γι’ αυτόν το λόγο. Η τροποποίηση που προτεινεται χειροτερεύει το νόμο, αντί να τον καλυτερεύσει όπως ζητούν οι φεμινίστριες και όπως έχει θεσμοθετηθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αν περάσει αυτή η τροποποίηση, ακόμα λιγότερες γυναίκες (ή πρόσωπα) θα καταγγέλλουν και ακόμα περισσότεροι βιασμοί θα μένουν ατιμώρητοι. Αυτο θέλουν οι νομοθέτες μας;

 • 18 Μαρτίου 2019, 08:07 | Αμαλία Α.

  Περί Άρθρου 336(1)

  Το άρθρο 336(1) δεν είναι σύμφωνο με την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και συγκεκριμένα με το άρθρο 36, Ν. 4531/2018 ΦΕΚ62/Α/2018, όπου αναφέρεται σαφώς ότι πρέπει να ποινικοποιηθεί η μη συνεναιτική σεξουαλική πράξη, συνεπώς πρέπει να αντικατασταθεί.

  1) Η έννοια της συναίνεσης πρέπει να αναφέρεται ρητώς στην αντικειμενική υπόσταση του νέου άρθρου.
  2) Η έννοια της ψυχολογικής βίας πρέπει να εισαχθεί.
  3) η φράση <> πρέπει να αντικατασταθεί με την φράση <>

  Νέα πρόταση άρθρου 336(1):
  <>

  Περί άρθρων 339(1) και 348(γ)
  Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ουδεμία διαφοροποίηση στην ποινή που να βασίζεται στην ηλικία του ανήλικου θύματος, καθώς δεν υπάρχει κανένας αντικειμενικός λόγος για τέτοια διαφοροποίση. Η ελλείψη συνέναισης γενετήσια πράξη ενηλίκου με άτομο κάτω των 15 ετών πρέπει να τιμωρείται με κάθειρξη, ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύματος.

  Περί άρθρου 344
  Πρέπει να διαγραφεί η ακόλουθη πρόταση: <> Βάση διεθνων στατιστικών, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των βιασμών προκύπτει στο άμεσο οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον, και η κοινωνική πίεση προς το θύμα ώστε να μην καταγγείλει το έγκλημα ή να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη είναι τεράστια. Για την καλύτερη προστασία των θυμάτων τα οποία βρίσκονται σε φοβερά δύσκολη θέση καθ’ όλη την διάρκεια εκδίκασης των ανάλογων υποθέσεων και για την περαιτέρω αποτελεσματική αποτροπή εγκλημάτων βιασμού, πρέπει όλα τα εγκλήματα βιασμού να διώκονται αυτεπαγγέλτως.

  Ευχαριστώ.

 • 17 Μαρτίου 2019, 17:01 | αλεξιου βασιλειος

  σχετικα με τα αρθρα 345, 349 και 351 θα ηταν καλυτερα να καταργηθουν.ευχαριστω πολυ.

 • 17 Μαρτίου 2019, 14:10 | Ολυμπία Σαμόγλου

  Είναι αναγκαίο ο νόμος να εκσυγχρονιστεί όπως σε άλλες προηγμένες χώρες και να προστατεύει το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα για αυτοδιάθεση του σώματος του κάθε ανθρώπου, όχι να κάνει δυσκολότερο για τα θύματα να βρουν δικαιοσύνη.
  Το να μην υπάρχει συναίνεση ΠΡΈΠΕΙ να είναι αρκετό!!!! Εμβαθύνετε στις επιστημονικές έρευνες, μάθετε για την ψυχολογία του θύματος και το πώς μπορεί να αντιδράσει σε τέτοια περίπτωση τραυματική, τόσο την ώρα που συμβαίνει με πάγωμα ως μηχανισμό αντιδράσης ( βιολογικό fight/ flight/ freeze) όσο και για μήνες/ χρόνια μετά. Σκεφτείτε τα ανυπολόγιστα κόστη – και οικονομικά- για το άτομο και την κοινωνία αν με το νέο νόμο κάνουμε ακόμη πιο δύσκολο για τα θύματα να βρουν το δίκιο τους. Αν είναι δυνατόν να αφήσει ο νόμος απ’έξω την πλειοψηφία των εγκλημάτων τέτοιου είδους. Ο βιασμός μέσα σε γάμο θα είναι ανεκτός; Ο βιασμός με ψυχολογική πίεση; Ζω τα τελευταία χρόνια στη Σουηδία και είμαι παιδίατρος στο επάγγελμα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και εκπαίδευση στην παιδοψυχιατρικη. Αυτό το αναφέρω πιο πολύ ως απόδειξη του ότι έχω ανάλογη επαγγελματική εκπαίδευση και τριβή σε ό,τι αφορά το θέμα. Είμαι στη διάθεσή σας για παροχή επιστημονικού υλικού. Θα ήθελα να γυρίσω και να συνεισφέρω στην χώρα μου, χρειάζεται όμως μια ακτίνα ελπίδας ότι κάτι αλλάζει και εκεί. Δυστυχώς βλέπω ότι υπάρχει ακόμη τεράστιο χάσμα μεταξύ των δύο χωρών και ακόμη πρέπει να παλεύουμε για τα αυτονόητα στην Ελλάδα. Σας παρακαλώ πολύ, τα θέματα ισότητας και προστασίας της αυτοδιάθεσης του κάθε ανθρώπου είναι πολύ βασικά αν θέλουμε η κοινωνία μας να αναπτυχθεί και να ανακάμψει. Η μη συναίνεση θα έπρεπε να είναι αρκετή, δε χρειάζεται να απειλείς με όπλο για να μπορεί ο νόμος να σου πει ότι είσαι λάθος!

 • 17 Μαρτίου 2019, 04:00 | Στέλλα Σάμου

  Το άρθρο 336 είναι σε πλήρη αντίθεση με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και συγκεκριμένα με το άρθρο 36, Ν. 4531/2018 ΦΕΚ62/Α/2018, όπου αναφέρεται σαφώς ότι πρέπει να ποινικοποιηθεί η μη συνεναιτική σεξουαλική πράξη. Επίσης θα πρέπει να απαλειφθεί ότι ο εισαγγελέας μπορεί να απόσχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώση ότι δεν επιθυμεί τη δίωξη του ή τουλάχιστον να εξετάζεται ενδελεχώς αν αυτή η δήλωση είναι προϊόν άσκησης βίας ψυχολογικής ή σωματικής βίας, κυρίως αν ο δράστης προέρχεται από το οικείο περιβάλλον του θύματος. Κι αυτό όχι μόνο για την προστασία του θύματος αλλά και γιατί συνήθως οι βιαστές δεν προβαίνουν σε μία μεμονωμένη πράξη αλλά κατ’ εξακουλούθηση. Δεδομένης της ταχείας διάδωσης της παιδικής πορνογραφίας και της παιδεραστίας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και δεδομένου ότι καμμία ποινή δεν εκτίεται εξ ολοκλήρου θα πρέπει να αυξηθούν οι αντίστοιχες ποινές, κυρίως όσον αφορά τα ανήλικα άνω των 15, βάζοντας όμως ως παράμετρο τη διαφορά ηλικίας, ώστε να προστατεύεται ο ανήλικος,αλλά και να εγγυαται τη σεξουαλική ελευθερία του.

 • 16 Μαρτίου 2019, 06:23 | Εα

  Συμπεριλάβετε την έννοια της απουσίας συναίνεσης στο βιασμό!

 • 15 Μαρτίου 2019, 21:05 | Μαρία Κ.

  Σχόλιο για το άρθρο 336:
  Σε έναν επερχόμενο κίνδυνο το ανθρώπινο σώμα αντιδρά με πάλη, φυγή ή «πάγωμα» κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από πανικό/λιποθυμία/ακινησία. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να υπάρξει βιασμός χωρίς απαραίτητα να υπάρχουν σημάδια βίας. Επίσης αν ένα άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του λόγω υψηλής κατανάλωσης αλκοόλ, ουσίων κτλ. δεν είναι σε θέση ούτε να συναινέσει ούτε να αντιδράσει.
  Ο βιασμός εμπεριέχει την έννοια της συνουσίας που πραγματοποιείται χωρίς τη συναίνεση του προσώπου ή με τη συναίνεση του προσώπου εφόσον η συναίνεση του δόθηκε υπό το κράτος βίας (σωματικής ή ψυχολογικής) ή ανικανότητας αντίδρασης. Επίσης η συνουσία μετά από άρση μιας αρχικής συναίνεσης είναι βιασμός.
  Αναρωτιέμαι γιατί ο βιασμός τιμωρείται με κάθειρξη χωρίς συγκεκριμένο χρονικό όριο. Ο Ποινικός Κώδικας της Κύπρου, για παράδειγμα, αναφέρει ότι η ποινή βιασμού είναι η φυλάκιση διά βίου, ενώ η απόπειρα βιασμού υπόκειται σε φυλάκιση δέκα χρόνων. Ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο θεωρώ πως συνεισφέρει στο να αποθαρρύνει το βιασμό.
  Τέλος, στο άρθρο 336 παράγραφος 4, θεωρώ πως το μέρος της πρότασης «ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών» πρέπει να διαγραφεί.

 • 15 Μαρτίου 2019, 21:41 | Ξενια Α.

  Ο βιασμός πρέπει να ορισθεί σε σχέση με την ύπαρξη συναίνεσης του θύματος & θεμάτων συναίνεσης δηλ. ύπαρξη ψυχολογικής πίεσης, εκφοβισμού, επίρρειας ναρκωτικών ουσιών/αλκοόλ, όπως ορίζεται νομικά στις προηγμένες χώρες π.χ. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, κ.α. Επιπλέον ο βιασμός εμπεριέχεται στον όρο ‘σεξουαλική βία’ δηλ. σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση του θύματος. Εδώ δεν ορίζονται επαρκώς οι εναλλακτικές μορφές σεξουαλικής βίας.
  Σεξ χωρις συναινεση ειναι βιασμος. Επισης, ειναι το οξυμωρο το οριο ηλικιας των 15 ετων. Ενα παιδι δεν μπορει να ειναι σε θεση να συναινεσει σε σεξουαλικη επαφη κυριως με ενηλικο ατομο, ειτε ειναι 12 ειτε 15 και 17.

 • 15 Μαρτίου 2019, 18:55 | Δημήτριος Κ.

  Ο νομος 348α δεν συμβαδίζει με την αρχή της αναλογικότητας εγκλήματος ποινής.Ειδικά ως προς τη πράξη της κατοχής θα έπρεπε να υπάρχει διαφοροποίηση δε μπορεί η κατοχή να αναβαθμίζετε σε κακούργημα βάση της παρ 4.β. και κάποιος που κατέχει αυτό το υλικό να καταδικάζεται το ίδιο με κάποιον που παράγει πωλεί διακινεί αυτο το υλικό.Απασχολουμε τα Μικτά ορκωτα δικαστήρια με υποθέσεις κατοχής 2-3 αρχείων μεχρι μερικών δεκάδων όπου οι κατηγορούμενοι ουτε τα αγόρασαν ουτα τα διακινούσαν πωλούσαν παρήγαγαν Δείτε σκεπτικό σε απόφαση του Αρείου Πάγου (1648/2016 Ζ πονικες) εκεί όπου λέει η προμήθεια και κατοχή υλικου…Ευχαριστώ

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».