Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Δέσμευση 9: Ανοικτή διάθεση δεδομένων Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Υφιστάμενη κατάσταση
Η πληροφορία υπάγεται πλέον στο Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/31.10.2014), με τις προβλεπόμενες από την οδηγία διαφοροποιήσεις για τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία, με ειδική ωστόσο πρόβλεψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Περιγραφή Δέσμευσης
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και οι εποπτευόμενοι φορείς του έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4305/2014 και θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι

Υλοποίηση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του.

Στοιχεία επικοινωνίας: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Γενικός Γραμματέας

Στόχος
1) Ανωνυμοποίηση και δημιουργία νέων συνόλων δεδομένων .
2) Ένταξη νέων datasets .
3) Ενεργοποίηση φορέων ΥΠΔΔΑΔ για δημοσίευση δεδομένων.
4) Βελτίωση της ποιότητας των datasets.
5) Αποφάσεις διάθεσης ανοικτών δεδομένων
6) Αναβάθμιση ψηφιακών εφαρμογών και παροχή επιπλέον συνόλων δεδομένων

Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα

1) Ανωνυμοποίηση και δημιουργία νέων συνόλων δεδομένων. Έως το τέλος 2021
2) Ένταξη νέων datasets. Συνεχώς έως το τέλος 2021
3) Ενεργοποίηση φορέων ΥΠΔΔΑΔ για δημοσίευση δεδομένων. Εντός του 2019
4) Βελτίωση της ποιότητας των datasets. Συνεχώς έως το τέλος 2021
5) Αποφάσεις διάθεσης δεδομένων. Τρείς (3) έως το τέλος 2021
6) Αναβάθμιση ψηφιακών εφαρμογών και παροχή επιπλέον συνόλων δεδομένων. Εντός του 2020

Παρατίθεται ειδικότερη περιγραφή των δεσμεύσεων για τον Μάιο 2019 και τον Φεβρουάριο 2020
1. Απόφαση Μαΐου 2019
Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε θέματα ανοικτών δεδομένων με στόχο την επικαιροποίηση της αριθ. 88206οικ./14.12.2016 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 Ν.3448/2006.» όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014.

2. Απόφαση Φεβρουαρίου 2020

  • Παροχή στατιστικών στοιχείων μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του έργου «Εθνικό Ποινικό Μητρώο» όπως: α) αριθμός αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων ανά έτος για σοβαρά αδικήματα, για καταδικασθέντες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών, β) στατιστικά χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας κατάθεσης αίτησης και λήψης αντιγράφου Ποινικού Μητρώου από Φορείς του Δημοσίου και φυσικά πρόσωπα.
  • Παροχή στατιστικών στοιχείων επί των αποτελεσμάτων διαγωνισμών υποψηφίων δικηγόρων και συμβολαιογράφων.
  • Αριθμός απονομών χάριτος κατ’ άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ έτος.
  • Μηνιαία/ετήσια δελτία οικονομικού ενδιαφέροντος