Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Δέσμευση 8: Ανοικτή διάθεση δεδομένων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Υφιστάμενη κατάσταση
Η πληροφορία υπάγεται πλέον στο Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/31.10.2014), με τις προβλεπόμενες από την οδηγία διαφοροποιήσεις για τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία, με ειδική ωστόσο πρόβλεψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Περιγραφή Δέσμευσης
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει στη διάθεσή του πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4305/2014 και θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Στοιχεία επικοινωνίας: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομιών

Στόχος
1) Μελέτη για την Υλοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου
2) Υλοποίηση πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου ερευνών και μελετών του Δημοσίου
3) Μελέτη βελτιστοποίησης της διαδικασίας διενέργειας της ηλεκτρονικής ανοικτής διαβούλευσης
4) Ένταξη νέων datasets .

Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
1) Μελέτη για την Υλοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου. Έως το τέλος 2020
2) Υλοποίηση πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου ερευνών και μελετών του Δημοσίου. Έως το τέλος 2021
3) Μελέτη βελτιστοποίησης της διαδικασίας διενέργειας της ηλεκτρονικής ανοικτής διαβούλευσης. Έως το τέλος 2020
4) Ένταξη νέων datasets. Συνεχώς έως το τέλος 2021

 • 13 Μαΐου 2019, 23:59 | Anastasi aPapapstilianou

  To ΕΚΔΔΑ ως ο θεσμικός φορέας για την επιμόρφωση στη Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, καθώς και φορέας υποστήριξης του opengov μπορεί να υποστηρίξει την πρωτοβουλία του OGP στα κάτωθι:
  1. Ανάπτυξη των Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε θέματα Ανοικτής Δημόσιας Συμμετοχής, Ανοικτών Δεδομένων και Λογοδοσίας που εντάσσονται γενικότερα στην Ανοικτή Διακυβέρνηση
  1.1 Εκπαίδευση των υπευθύνων και των μελών των ομάδων Διαύγειας και Ανοικτών Δεδομένων
  1.2 Εκπαίδευση των DPOs
  1.3. Οργάνωση και εκπαίδευση του δικτύου των υπευθύνων των διαβουλεύσεων και επικοινωνίας
  2. Ανάπτυξη «Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων » σε κατάλληλη ανοικτή πλατφόρμα που θα περιλαμβάνουν τις βασικές αρχές για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και θα είναι διαθέσιμα ανοικτά προς όλους(όχι μόνο τους δημοσίου υπαλλήλους) για τη βελτίωση της πρόσβασης στη Δημόσια Πληροφορία και τα Ανοικτά Δεδομένα
  3 Δράσης Διάχυσης: Ημερίδες, Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης κλπ. για την προώθηση των Ανοικτών Δεδομένων και της Δημόσιας Συμμετοχής
  4. Ανάπτυξη οδηγού για το άνοιγμα των Δεδομένων της Διοίκησης, το Δημόσιο Σχολιασμό στις Διαβουλεύσεις, την προτυποποίηση των Ανοικτών Δεδομένων.
  Το EKDDA θα πρέπει να προταθεί να έχει θεσμικό ρόλο στο OGP, ως φορέας προώθησης της Ανοικτής Γνώσης «Open Learning Organization» και θεσμικός εταίρος στη διακυβέρνηση των Ανοικτών Δεδομένων(Open Governance).