Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Δέσμευση 6: Ανοικτή διάθεση δεδομένων Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Υφιστάμενη κατάσταση
Η πληροφορία υπάγεται πλέον στο Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/31.10.2014), με τις προβλεπόμενες από την οδηγία διαφοροποιήσεις για τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία, με ειδική ωστόσο πρόβλεψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Περιγραφή Δέσμευσης
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και οι εποπτευόμενοι φορείς του έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4305/2014 και θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του.

Στοιχεία επικοινωνίας: Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στόχος
1) Δημιουργία νέας ιστοσελίδας για τα ανοικτά δεδομένα με προηγμένες λειτουργικότητες, μηχανισμούς ελέγχου, βαθμολόγησης και επικοινωνίας με χρήστες.
2) Ένταξη νέων datasets .
3) Ενεργοποίηση εποπτευόμενων φορέων ΥΠΔΑ για δημοσίευση δεδομένων.
4) Βελτίωση της ποιότητας των datasets.
5) Αποφάσεις διάθεσης ανοικτών δεδομένων
6) Αναβάθμιση ψηφιακών εφαρμογών και παροχή επιπλέον συνόλων δεδομένων
7) Δημιουργία νέων συνόλων δεδομένων, στατιστικών και αναφορών
8) Περαιτέρω διεύρυνση του οικοσυστήματος ανοικτών δεδομένων με τη συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών

Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
1) Δημιουργία νέας ιστοσελίδας για τα ανοικτά δεδομένα με προηγμένες λειτουργικότητες, μηχανισμούς ελέγχου, βαθμολόγησης και επικοινωνίας με χρήστες. Έως το τέλος 2021
2) Ένταξη νέων datasets. Συνεχώς έως το τέλος 2021
3) Ενεργοποίηση εποπτευόμενων φορέων ΥΠΔΑ για δημοσίευση δεδομένων. Εντός του 2019
4) Βελτίωση της ποιότητας των datasets. Συνεχώς έως το τέλος 2021
5) Αποφάσεις διάθεσης δεδομένων. Τρείς (3) έως το τέλος 2021
6) Αναβάθμιση ψηφιακών εφαρμογών και παροχή επιπλέον συνόλων δεδομένων. Έως το τέλος του 2021
7) Δημιουργία νέων συνόλων δεδομένων, στατιστικών και αναφορών. Έως το τέλος του 2020
8) Περαιτέρω διεύρυνση του οικοσυστήματος ανοικτών δεδομένων με τη συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών. Έως το τέλος του 2021
9) Ενσωμάτωση στοιχείων προηγούμενων φάσεων του συστήματος κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων. Εντός του 2019