Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Δέσμευση 7: Ανοικτή διάθεση δεδομένων Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Υφιστάμενη κατάσταση
Η πληροφορία υπάγεται πλέον στο Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/31.10.2014), με τις προβλεπόμενες από την οδηγία διαφοροποιήσεις για τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία, με ειδική ωστόσο πρόβλεψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Περιγραφή Δέσμευσης
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και οι εποπτευόμενοι φορείς του έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4305/2014 και θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του.

Στοιχεία επικοινωνίας: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στόχος
1) Ένταξη νέων datasets .
2) Ενεργοποίηση φορέων ΥΠΟΑΝ για δημοσίευση δεδομένων.
3) Βελτίωση της ποιότητας των datasets.
4) Αποφάσεις διάθεσης ανοικτών δεδομένων
5) Αναβάθμιση ψηφιακών εφαρμογών και παροχή επιπλέον συνόλων δεδομένων
6) Datasets, εφαρμογές και οπτικοποιήσεις δεδομένων προμηθειών, συμβάσεων, δημοσίων έργων και υπηρεσιών

Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
1) Ένταξη νέων datasets . Συνεχώς έως το τέλος 2021
2) Ενεργοποίηση φορέων ΥΠΟΑΝ για δημοσίευση δεδομένων. Εντός του 2019
3) Βελτίωση της ποιότητας των datasets. Συνεχώς έως το τέλος 2021
4) Αποφάσεις διάθεσης ανοικτών δεδομένων. Τρείς (3) έως το τέλος 2021
5) Αναβάθμιση ψηφιακών εφαρμογών και παροχή επιπλέον συνόλων δεδομένων. Έως το τέλος του 2021
6) Datasets, εφαρμογές και οπτικοποιήσεις δεδομένων προμηθειών, συμβάσεων, δημοσίων έργων και υπηρεσιών. Έως το τέλος του 2020

Παρατίθενται σύνολα προς διάθεση εντός του Μαΐου 2019

 • Εισαγωγές Χαλυβουργικών Προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ που τελούν υπό καθεστώς επιτήρησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • Εισαγωγές Προϊόντων Αλουμινίου από χώρες εκτός ΕΕ που τελούν υπό καθεστώς επιτήρησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • Δελτίο στατιστικών στοιχείων εμπορικών συναλλαγών της Ελλάδος με τους Εμπορικούς Εταίρους της ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
 • Τιμες αγαθών από τιμοληψίες στην αγορά ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
 • Ίδρυση νέων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουριστικών καταλυμάτων ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
 • Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού Υπουργείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίσης θα αξιοποιηθούν στοιχεία της δικτυακής πύλης του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr

 • 8 Μαΐου 2019, 11:28 | Στέφανος

  Η δέσμευση είναι ασαφής.
  Δεν προσδιορίζει συγκεκριμένα είδη δεδομένων προς διάθεση, δεν είναι μετρήσιμη καθώς δεν προσιορίζει τους φορείς απότους οποίους θα προέρχονται τα δεδομένα αυτά, και δεν προσδιορίζει το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί.
  Δηλαδή, είτε αρχίσουν να δημοσιεύονται εντός του 2019 όλα τα δεδομένα όλης της κυβέρνησης, είτε δημοσιευθούν από το 2025 τα στατιστικά δεδομένα ιδιοκτησίας ζώων συντροφιάς, ο νόμος αυτός μπορεί να θεωρηθεί εκπληρωμένος.
  Συμερπασματικά, είτε υπάρχει αυτό το σχέδιο νόμου είτε δεν υπάρχει, δεν έχει καμμία ουσία καθώς δεν δεσμέυει κανέναν για οτιδήποτε.