Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Δέσμευση 4: Ανοικτή διάθεση δεδομένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Υφιστάμενη κατάσταση
Η πληροφορία υπάγεται πλέον στο Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/31.10.2014), με τις προβλεπόμενες από την οδηγία διαφοροποιήσεις για τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία, με ειδική ωστόσο πρόβλεψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Περιγραφή Δέσμευσης
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι εποπτευόμενοι φορείς του έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4305/2014 και θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του.

Στοιχεία επικοινωνίας: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/ΤΠΕΝΤ

Στόχος
1) Ανωνυμοποίηση και δημιουργία νέων συνόλων δεδομένων .
2) Ένταξη νέων datasets .
3) Ενεργοποίηση φορέων ΥΠΕΘΑ για δημοσίευση δεδομένων.
4) Βελτίωση της ποιότητας των datasets.
5) Αποφάσεις διάθεσης ανοικτών δεδομένων

Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
1) Ανωνυμοποίηση και δημιουργία νέων συνόλων δεδομένων Έως το τέλος 2021
2) Ένταξη νέων datasets.- Α) περίπου 100 σύνολα εντός του 2019, Β) Συνεχώς έως το τέλος 2021
3) Ενεργοποίηση φορέων ΥΠΕΘΑ για δημοσίευση δεδομένων. Εντός του 2019
4) Βελτίωση της ποιότητας των datasets. Συνεχώς έως το τέλος 2021
5) Αποφάσεις διάθεσης δεδομένων. Τρείς (3) έως το τέλος 2021