Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Δέσμευση 2: Ανοικτή διάθεση δεδομένων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υφιστάμενη κατάσταση
Η πληροφορία υπάγεται πλέον στο Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/31.10.2014), με τις προβλεπόμενες από την οδηγία διαφοροποιήσεις για τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία, με ειδική ωστόσο πρόβλεψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Περιγραφή Δέσμευσης
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι εποπτευόμενοι φορείς του έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4305/2014 και θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του.

Στοιχεία επικοινωνίας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Εποπτείας Νομικών Προσώπων

Στόχος
1) Ανωνυμοποίηση και δημιουργία νέων συνόλων δεδομένων .
2) Ένταξη νέων datasets .
3) Ενεργοποίηση φορέων ΥΠΑΑΤ για δημοσίευση δεδομένων.
4) Βελτίωση της ποιότητας των datasets.
5) Αποφάσεις διάθεσης ανοικτών δεδομένων
6) Αναβάθμιση ψηφιακών εφαρμογών και παροχή επιπλέον συνόλων δεδομένων
Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα
1) Ανωνυμοποίηση και δημιουργία νέων συνόλων δεδομένων. Έως το τέλος 2021
2) Ένταξη νέων datasets. Α) 58 σύνολα εντός του 2019 Β) Συνεχώς έως το τέλος 2021
3) Ενεργοποίηση φορέων ΥΠΑΑΤ για δημοσίευση δεδομένων. Εντός του 2019
4) Βελτίωση της ποιότητας των datasets. Συνεχώς έως το τέλος 2021
5) Αποφάσεις διάθεσης δεδομένων Τρείς (3) έως το τέλος 2021
6) Αναβάθμιση ψηφιακών εφαρμογών και παροχή επιπλέον συνόλων δεδομένων. Εντός του 2020
Παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τις επικείμενες αναρτήσεις συνόλων δεδομένων με ορίζοντα τον Μάιο του 2019 και τον Φεβρουάριο του 2020
Μάιος 2019
ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

 1. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΕΙΤΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΕΤΗΣΙΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 1.000.000 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ Α.Λ.Ε. ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ. (ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 1.000.000 ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
 2. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΑΤΑΚΤΗ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΕΙΤΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, ΕΙΤΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.
 3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟΥ 24, ΠΑΡ.5, ΕΔΑΦΙΟ ε΄ Ν.4270/2014) ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ, Π.Δ., Κ.Υ.Α., Υ.Α., ΠOΥ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ Η ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΣΥΝOΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
 4. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΓΔΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΛΚ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
 5. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΓΔΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΛΚ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
 6. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (ΤΑΚΤΙΚΟ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ.ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΥΤΑ ΣΥΝΤΑΣΕΤΑΙ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 7. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
  ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 8. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 9. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ.(ΦΕΚ 890/Β’/1996, ΦΕΚ 2130/Β/2014, ΦΕΚ 684/Β’/1992 ΚΑΙ ΦΕΚ 193/Β’/1997), ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ ΑΡ. 2955/120333/26-10-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 4460/Β) ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 1564/85 (ΦΕΚ 164 Α).
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 10. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 11. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΥΠΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ (ΠΙΝΑΚΕΣ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
  ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΦΥΤΙΚΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ
 12. ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 101149/2011 (Β΄2437)»Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκατάστασης για τη θερμική μεταχείριση και σήμανση των ξύλινων μέσων συκευασίας, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (ISPM) No. 15 (2009 και τη θερμική μεταχείριση και σήμανση της πριστής ξυλείας και των επιμέρους στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας.»
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 13. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΚΑΘΩΤΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΒΟΛΕΣ , ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ.
 14. ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΦΥΛΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΥΛΕΣ (ΦΥΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΆΡΤΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΚΗ, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΚΑΤΣΙΚΑ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΚΥΜΗΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΠΗΛΙΟΥ, ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΗ, ΣΕΡΡΩΝ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΑΙΓΑ), ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΓΛΩΣΣΑΣ), ΣΦΑΚΙΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΧΙΟΥ)
 15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΖΩΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ (EMAIL, Δ/ΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΖΩΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
  ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 16. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
 17. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ (ΒΟΟΕΙΔΗ-ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ-ΧΟΙΡΙΝΑ) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ,ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΉΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ
 18. ΠΟΕΣΕ ΠΟΛΥΕΤΕΣ
 19. ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
 20. ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΛΙΣΤΑ ΑΛΕΙΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
 21. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΝΤΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 22. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 23. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΥΠ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝ.ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ&ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΔ 211/206)
 24. ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΥΠ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ,ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΙΤΙΣΗΣ- ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
  ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 25. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 2009-2012 ΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε
 26. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 27. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ . (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 323902/18.09.2009 ΚΥΑ (2029 Β΄)
 28. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΑΛΑ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΦΟΡΑ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
 29. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ .
 30. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
 31. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΔ ΠΑΑ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΑΑ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΑ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΚΛΠ.
  ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 32. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 123Α, 2.1 ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.2.1 ΚΑΙ 4.2.2 – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α και 2.1 ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΕΔΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.2.1 KAI 4.2.2 ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΕΔΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΈΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 33. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
 34. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 35. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ
 36. ΣΧΟΛH ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
 37. ΣΧΟΛH ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
 38. ΣΧΟΛH ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
 39. ΣΧΟΛH ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 40. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΠ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 41. ΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΆΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
 42. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 43. ΜΗΤΡΩΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
 44. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ
 45. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 46. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ
 47. ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ PORTAL – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  (υπαγόμενες στον Υπουργό)
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
 48. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΑ, ΥΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ:
  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ (Α.Σ.)
  – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
  – ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
  – ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΏΝ (Ο.Π.)
  – ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (Δ.Ο.)
 49. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20, ΤΟΥ Ν. 4384/2016 ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΑ 2062/132509/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣ & ΑΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣ,ΚΑΣ, ΚΕΑΣ,ΑΕΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΕΝΗΜΕΡΟΙ

Φεβρουάριος 2020
Διάθεση ανωνυμοποιημένων δεδομένων που θα προκύψουν από Μητρώα που είτε βρίσκονται σε στάδιο βελτίωσης και εμπλουτισμού, είτε σε στάδιο σχεδιασμού. Έως τον Φεβρουάριο του 2020, θα αναρτηθούν στο data.gov.gr δεδομένα από τα ακόλουθα υφιστάμενα Μητρώα:
1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι).
Σύνολο εν λειτουργία εκμεταλλεύσεων και αντίστοιχο συνολικό ζωικό κεφάλαιο, ανά Περιφερειακή Ενότητα
2. ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (σκύλοι, γάτες)
Σύνολο δεσποζόμενων και μη ζώων συντροφιάς ανά Περιφερειακή Ενότητα.
3. ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Σύνολο επαγγελματιών αγροτών και κατόχων αγροτικής εκμετάλλευσης ανά ιδιότητα και ανά Περιφερειακή Ενότητα