Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Δέσμευση 3: Ανοικτή διάθεση δεδομένων Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Υφιστάμενη κατάσταση
Η πληροφορία υπάγεται πλέον στο Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/31.10.2014), με τις προβλεπόμενες από την οδηγία διαφοροποιήσεις για τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία, με ειδική ωστόσο πρόβλεψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Περιγραφή Δέσμευσης
Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και οι εποπτευόμενοι φορείς του έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4305/2014 και θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του.

Στοιχεία επικοινωνίας: Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Εποπτείας Νομικών Προσώπων

Στόχος
1) Ένταξη νέων datasets .
2) Αποφάσεις διάθεσης ανοικτών δεδομένων

Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα

1) Ένταξη νέων datasets. Συνεχώς έως το τέλος 2021
2) Αποφάσεις διάθεσης δεδομένων. Τρείς (3) έως το τέλος 2021

Παρατίθενται ειδικότερες δεσμεύσεις με ορίζοντα τον Μαιο 2019 και τον Φεβρουάριο 2020

Για τον Μάιο 2019

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Σύνολα δεδομένων: Μνημόνια Συνεργασίας
Θεματική Κατηγορία: Διεθνή Θέματα

Σύνολα δεδομένων: Εθνική Νομοθεσία
Θεματική Κατηγορία: Νομικό Σύστημα και Δημόσια Ασφάλεια

  • Ως μνημόνια συνεργασίας αναφέρονται ενδεχόμενες συνεργασίες με Διεθνείς οργανισμούς ή/και φορείς.
  • Λέξεις κλειδιά: διεθνείς οργανισμοί, φορείς, ανθρωπιστική βοήθεια, πολίτες τρίτων χωρών.
  • Ως Εθνική Νομοθεσία αναφέρονται σύνολα δεδομένων που εμπεριέχουν νόμους και θεσμικό πλαίσιο που δύναται να δημιουργηθεί ή/και να τροποποιηθεί.
  • Λέξεις κλειδιά: θεσμικό πλαίσιο, νομοθεσία, τροπολογίες, πολίτες τρίτων χωρών

Για τον Φεβρουάριο 2020
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Σύνολα δεδομένων: Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου
Θεματική Κατηγορία: Πληθυσμός και Κοινωνία

  • Ως Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου αναφέρονται σύνολα δεδομένων που θα παρέχεται πληροφόρηση μέσω έντυπου ή/και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού.
  • Λέξεις κλειδιά: Δελτίο Τύπου, Συνεντεύξεις, Ανακοινώσεις, Παγκόσμιες Ημέρες, Δράσεις