Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Δέσμευση 1: Ανοικτή διάθεση δεδομένων Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Υφιστάμενη κατάσταση
Η πληροφορία υπάγεται πλέον στο Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/31.10.2014), με τις προβλεπόμενες από την οδηγία διαφοροποιήσεις για τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία, με ειδική ωστόσο πρόβλεψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι ειδικότερες διατάξεις του Ν. 3328/2002 παραμένουν σε ισχύ.

Περιγραφή Δέσμευσης
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και οι εποπτευόμενοι φορείς του έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4305/2014 και θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του.

Στοιχεία επικοινωνίας: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ηλεκτρονικών-Δικτυακών Υποδομών

Στόχος
1) Webservices για την άντληση δεδομένων (API) .
2) Ένταξη νέων datasets .
3) Ενεργοποίηση φορέων ΥΠΠΕΘ για δημοσίευση δεδομένων.
4) Βελτίωση της ποιότητας των datasets.
5) Αποφάσεις διάθεσης ανοικτών δεδομένων:
ΑΠΟΦΑΣΗ 2019     
ΠΧ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΛΥΚΕΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ(11)
ΠΧ. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α-ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 – ΠΑΙΔΕΙΑ (95)
ΑΠΟΦΑΣΗ 2020
ΠΧ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΛΥΚΕΙΑ ΣΧΟΛ. – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA (11+2)
ΠΧ. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α-ΘΜΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ (95+10)

Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα

1) Webservices για την άντληση δεδομένων (API) . Έως το τέλος 2020
2) Ένταξη νέων datasets. Συνεχώς έως το τέλος 2021
3) Ενεργοποίηση φορέων ΥΠΠΕΘ για δημοσίευση δεδομένων. Εντός του 2019
4) Βελτίωση της ποιότητας των datasets. Συνεχώς έως το τέλος 2021
5) Αποφάσεις διάθεσης δεδομένων. Τρεις (3) έως το τέλος 2021