Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Δέσμευση 5: Ανοικτή διάθεση δεδομένων Υπουργείου Εσωτερικών

Υφιστάμενη κατάσταση
Η πληροφορία υπάγεται πλέον στο Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/31.10.2014), με τις προβλεπόμενες από την οδηγία διαφοροποιήσεις για τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία, με ειδική ωστόσο πρόβλεψη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Περιγραφή Δέσμευσης
Το Υπουργείο Εσωτερικών και οι εποπτευόμενοι φορείς του έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ν. 4305/2014 και θα διατεθούν προς περαιτέρω χρήση προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των πολιτών.

Αρχές OGP
Πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία

Φορείς υλοποίησης, εμπλεκόμενοι
Υλοποίηση: Υπουργείο Εσωτερικών
Συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του.

Στοιχεία επικοινωνίας: Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στόχος
1) Ανωνυμοποίηση και δημιουργία νέων συνόλων δεδομένων .
2) Ένταξη νέων datasets .
3) Ενεργοποίηση φορέων ΥΠΕΣ για δημοσίευση δεδομένων.
4) Βελτίωση της ποιότητας των datasets.
5) Αποφάσεις διάθεσης ανοικτών δεδομένων
6) Αναβάθμιση ψηφιακών εφαρμογών και παροχή επιπλέον συνόλων δεδομένων

Βασικά ορόσημα – Χρονοδιάγραμμα

1) Ανωνυμοποίηση και δημιουργία νέων συνόλων δεδομένων Έως το τέλος 2021
2) Ένταξη νέων datasets . Συνεχώς έως το τέλος 2021
3) Ενεργοποίηση φορέων ΥΠΕΣ για δημοσίευση δεδομένων. Εντός του 2019
4) Βελτίωση της ποιότητας των datasets. Συνεχώς έως το τέλος 2021
5) Αποφάσεις διάθεσης δεδομένων Τρείς (3) έως το τέλος 2021
6) Αναβάθμιση ψηφιακών εφαρμογών και παροχή επιπλέον συνόλων δεδομένων Έως το τέλος του 2021

Ακολουθεί πίνακας συνόλων προς διάθεση με σήμανση της καθύλην αρμόδιας οργανικής μονάδας.

 • Δ/νση Εκλογών – Στοιχεία Αποτελεσμάτων Εκλογικών Αναμετρήσεων (Ευρωεκλογές, Δημοψηφίσματα, Βουλευτικές, Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές)
 • Δ/νση Εκλογών – Στοιχεία εκλογικών δαπανών συνδυασμών υποψηφίων περιφερειακών και δημοτικών εκλογών του Πληροφοριακού Συστήματος Διαφάνεια (αρθ. 10 ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 A΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» η απόφαση με Αριθ. οικ.13697/15-04-2014 (ΦΕΚ 935 Β΄))
 • Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής- Οικονομικά στοιχεία Επιχορηγήσεων προς Τ.Α. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων και Περιφερειών)
 • Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής- Οικονομικά στοιχεία από τις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
 • Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής – Οικονομικά στοιχεία από τις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος ΘΗΣΣΕΑΣ
 • Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. – Οικονομικά στοιχεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ (περιλαμβάνονται: Απολογιστικά Στοιχεία, Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/0094/17-09-2010, Στοιχεία Μητρώου Δεσμεύσεων, Στοιχεία Ισοζυγίου Γενικού Καθολικού)
 • Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. – Μηνιαίες καταστάσεις ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ
 • Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. – Ετήσια στοιχεία πορείας ελέγχου νομιμότητας αρχικών Προϋπολογισμών και Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Διοικητική διάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού
 • Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εξέλιξη και Διοικητικές μεταβολές Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας, Δ/νση Ιθαγένειας Ετήσια στατιστικά στοιχεία συνολικού αριθμού ατόμων που έχουν αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια, τις Απορρίψεις Αιτημάτων και τις Ανακλήσεις Αποφάσεων Κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας ανά κατηγορία.