Άρθρο Δεύτερο Κανονισμός

Ο Κύριος Κατάλογος Ελάχιστου Εξοπλισμού / Κατάλογος Ελάχιστου Εξοπλισμού αποτελεί μετάφραση από την Αγγλική Γλώσσα του εγχειριδίου JAR-MMEL/MEL (1η τροποποίηση, Αύγουστος 2005) του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών και έχει ως εξής*:

* Κατεβάστε το πλήρες κείμενο του κανονισμού σε μορφή *.pdf απο εδώ.