Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε

Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση επί κειμένου εργασίας-προσχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Αναγνώριση Εκκαθαριστριων Εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων».

1. Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστοχώρο www.yme.gov.gr του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων «Ανοικτή Διακυβέρνηση OpenGov.gr», αναρτάται κείμενο εργασίας – προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Αναγνώριση Εκκαθαριστριών Εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων».
2. Το κείμενο εργασίας – προσχέδιο του Π.Δ. εμπεριέχει συγκεκριμένες διαδικασίες και δικαιολογητικά, κωδικοποιεί τις ισχύουσες Υ.Α. και βελτιώνει το πλαίσιο αναγνώρισης εκκαθαριστριών εταιρειών ελληνικών και ξένων.
3. Η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση του υπόψη Π.Δ. είναι το άρθρο 30 του ν.4053/2012 «Ρυθμίσεις λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/7.03.12).
4. Παρακαλούμε το κείμενο “καλέσματος” για την συμμετοχή στην δημόσια διαβούλευση να έχει την παρακάτω μορφή:
«Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί του κειμένου εργασίας του προσχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Αναγνώριση Εκκαθαριστριών Εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων». Η διαβούλευση θα λάβει χώρα από την Δευτέρα 26 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013. Αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαμόρφωση του υπόψη κειμένου εργασίας -προσχεδίου Π.Δ. επ΄ ωφελεία της ανάπτυξης ενός ενιαίου πλαισίου αναγνώρισης ελληνικών και ξένων εκκαθαριστριών εταιριών που θα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα , οι απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν με ιδιαίτερη βαρύτητα στην τελική διαμόρφωση του υπόψη σχεδίου Π.Δ.»
5. Για τον παραπάνω σκοπό, ορίζουμε ως υπεύθυνες παρακολούθησης διαχείρισης και δημοσίευσης των σχολίων τις παρακάτω υπαλλήλους.:
α) Καραγιάννη Όλγα, τηλ. 2106508548, email: o.karagianni@yme.gov.gr και
β) Πλατή Μαρία, τηλ. 210 6508567, email: m.plati@yme.gov.gr.
6. Μετά το πέρας της διαβούλευσης οι παραπάνω υπάλληλοι θα ομαδοποιήσουν τα σχόλια εντοπίζοντας και καταγράφοντας τα κοινά θέματα που αναδεικνύονται για κάθε άρθρο/θεματική ενότητα της διαβούλευσης και θα συντάξουν σχετική έκθεση επισυνάπτοντας όλα τα σχόλια.

Συνημμένο: Το σχέδιο με τίτλο: «Αναγνώριση Εκκαθαριστριων Εταιριών που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση λογαριασμών της κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας των ελληνικών εμπορικών πλοίων » ( 6 σελ.)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ