Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Σήμερα την 7η Απριλίου 2014, έληξε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων έργων». Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες φορείς και πολίτες για την κατάθεση των απόψεων και προτάσεών τους και την πολύτιμη συνεισφορά τους. Τα σχόλια και οι προτάσεις σας θα ληφθούν υπόψη προς το σκοπό της διαμόρφωσης του τελικού κειμένου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς συζήτηση και ψήφιση.

Ο Υπουργός
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων».

Με το σχέδιο νόμου που θέτει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε διαβούλευση, επιχειρείται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους τομείς των Μεταφορών, των Τηλεπικοινωνιών και των Δημοσίων Έργων, με σκοπό την προσαρμογή του στις εξελίξεις του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου και στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, με τις προτεινόμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ επιχειρείται η πλήρης συμμόρφωση της χώρας μας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29 Απριλίου 2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας», η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ 160/2007 (ΦΕΚ Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις: α) επανασυνιστάται η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, ώστε να εξασφαλίζεται η διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια, καθώς και η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών της και β) ενσωματώνεται το κείμενο του κεφαλαίου V της Οδηγίας 2004/47/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο και εισάγονται πρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του στη χώρα μας.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ επιχειρείται ο διαχωρισμός της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας από τον πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας (Υ.Π.Α.), σε συμμόρφωση της χώρας με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς αεροναυτιλίας.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ ρυθμίζονται εκκρεμή θέματα που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των σταθμών εξυπηρέτησης και των συνεργείων αυτοκινήτων, καθώς και θέματα κατασκευών και εγκαταστάσεων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, προκειμένου να αρθούν εμπόδια που δυσκολεύουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς στους τομείς αυτούς, αλλά και να διασφαλισθούν καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ επιλύονται ζητήματα που αφορούν τις επιβατικές μεταφορές, όπως ο νέος τρόπος διάθεσης εισιτηρίων και ελέγχου κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η πρόβλεψη έκδοσης Κανονισμού Δικαιωμάτων Επιβατών, τα κριτήρια καθορισμού των χώρων αφετηρίας και στάσεων των διεθνών δημόσιων λεωφορειακών γραμμών, η χορήγηση πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας των οδηγών διεθνών μεταφορών με βάση την εμπειρία τους και όχι με εξετάσεις, η σύσταση ειδικής κατηγορίας Ε.Δ.Χ. για τη μεταφορά ΑμΕΑ και των συνοδών τους, ο καθορισμός του σημείου έναρξης και λήξης της μίσθωσης και λειτουργίας του ταξιμέτρου των Ε.Δ.Χ. αυτ/των, ο προσδιορισμός της έννοιας του ταξιμέτρου, η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων των κατόχων των Ε.Δ.Χ. αυτ/των και η πρόβλεψη αντιστοίχισης των επιβαλλομένων κυρώσεων, η δυνατότητα απόκτησης άδειας οδήγησης από άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ή άτομα που δεν γνωρίζουν γραφή, με στόχο την καλύτερη λειτουργία και έλεγχο των μέσων αυτών, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη χρήση και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των Φ.Δ.Χ. και την προστασία του κοινού από την αποθήκευση και μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ ρυθμίζονται χρονίζοντα θέματα σχετικά με την πολεοδομική οργάνωση των σιδηροδρομικών ακινήτων και της αδειοδότησης των σιδηροδρομικών λειτουργιών, το καθεστώς των οποίων σήμερα είναι θολό και αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών και τη βελτίωση των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ΄ επιλύεται μια σειρά άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών, όπως η έγκριση τύπου για ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων, τα οποία καθυστέρησαν να ταξινομηθούν λόγω της κατακόρυφης πτώσης των πωλήσεων, θέματα των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς και διοργάνωσης αγώνων ποδηλάτων, μοτοσικλετών και τετράτροχων οχημάτων.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ επιλύονται επείγοντα ζητήματα του τομέα των τηλεπικοινωνιών, που σχετίζονται με τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα αυτό, αλλά και με την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι η αδειοδότηση και οι εγκρίσεις τοποθέτησης των κατασκευών κεραιών, η λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, η διόρθωση και επικαιροποίηση των μελετών ραδιοεκπομπών και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι περιπτώσεις ανάκλησης των πιστοποιητικών πληρότητας των κατασκευών κεραιών, καθώς και θέματα ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της ΕΕΤΤ και αξιοποίησης του αποθεματικού της.
Τέλος, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ΄ ρυθμίζονται επίσης επείγοντα θέματα του τομέα των δημοσίων έργων, που αφορούν τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις πλαστότητας, την επίλυση προβλημάτων που εμποδίζουν την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης έργων μεγάλης κλίμακας, την άρση βαθμολογικών και μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και αντίστοιχων επιθεωρητών της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τη διευκόλυνση στην πρόσβαση και στην άσκηση του επαγγέλματος του μελετητή μέσω της άρσης αδικαιολόγητων περιορισμών.
Στο πλαίσιο της δημόσιας αυτής διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει έως τις 7 Απριλίου 2014, σας καλούμε να μας αποστείλετε τις σχετικές παρατηρήσεις και εισηγήσεις σας, προς τον σκοπό της βελτίωσης των προτεινόμενων διατάξεων.

Ο Υπουργός
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης