Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν στη διαβούλευση του σχεδίου της Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό της μεθοδολογίας του τρόπου επιμερισμού του μέρους του ΚΚΚΤΥ που επιβαρύνει τους ΦΠΤΥ. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπήρξαν εποικοδομητικά σχόλια, προτάσεις, ιδέες, κριτική και απόψεις, τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου ΚΥΑ «Καθορισμός μεθοδολογίας του τρόπου επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ) που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας»

Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστοχώρο www.yme.gov.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων «Ανοικτή Διακυβέρνηση OpenGov.gr», αναρτάται σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός μεθοδολογίας του τρόπου επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ) που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου αυτού. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012.

Με το υπόψη σχέδιο Κ.Υ.Α. δημιουργείται ειδικός λογαριασμός για το σκοπό της διαχείρισης της αποζημίωσης του καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, η τήρηση και η διαχείριση του οποίου ανατίθεται στην ΕΕΤΤ και η χρηματοδότηση αυτού θα εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή – συνεισφορά του Φορέα Παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) και των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας.
Οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών αξιολογούν την έκθεση επαλήθευσης του ΚΚΚΤΥ που υποβάλει η ΕΕΤΤ, και αποφασίζουν αν το επαληθευμένο ΚΚΚΤΥ αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ. Εφόσον αποφασίσουν ότι το ΚΚΚΤΥ αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ, η ΕΕΤΤ, στη συνέχεια, υπολογίζει και εξατομικεύει τη Συμμετοχή στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΣΚΚ) κάθε υπόχρεου παρόχου.
Το ποσό της ΣΚΚ των υπόχρεων φορέων θα υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών (τζίρου) αυτών εντός της Καθολικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική κατανομή, τον όγκο του εκτελούμενου από κάθε φορέα ταχυδρομικού έργου και τα αντιστοιχούντα σε αυτό έσοδα.
Κάθε φορέας που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας συνεισφέρει στην αποζημίωση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας υπέρ του καθορισμένου φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας ετησίως με ποσό που αντιστοιχεί σε (0,5 %) επί του κύκλου εργασιών του κατά την αντίστοιχη χρήση για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στην ειδική άδεια λειτουργίας του το οποίο προσαυξάνεται μέχρι το 10% του ως άνω κύκλου εργασιών του υπόχρεου φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, για κάθε μία (1) ποσοστιαία μονάδα θετικής απόκλισης που παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών του υπό καθεστώς ειδικής άδειας από την αντίστοιχη γεωγραφική κατανομή του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ