Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης : «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί του κειμένου εργασίας του προσχεδίου Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν. 4053/2012». Η διαβούλευση θα λάβει χώρα από την ανάρτηση μέχρι και 23-1-2015. Αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαμόρφωση του υπόψη κειμένου εργασίας -προσχεδίου Υ.Α. επ΄ ωφελεία της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας, της διευκόλυνσης των δημοσίων αρχών που χορηγούν Δικαιώματα Διέλευσης, της απλούστευσης των διαδικασιών μεταξύ Παρόχων Δικτυακών Υποδομών και Δημοσίου . Οι απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν με ιδιαίτερη βαρύτητα στην τελική διαμόρφωση του υπόψη σχεδίου Υ.Α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η διαβούλευση παρατείνεται μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2015.