Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Μπορείτε να δείτε την έκθεση επί της διαβούλευσης πατώντας εδώ

και τον Ν. 4632/2019 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 159/14-10-2019 πατώντας εδώ

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο. Παρά το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις και σχόλια στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, το κείμενο του νομοσχεδίου βρίσκεται υπό διαρκή επεξεργασία προκειμένου να βελτιωθούν έτι περαιτέρω οι διατάξεις του, εφόσον υπάρχει ανάγκη, μέχρι την υποβολή του στη Βουλή.

 

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Καραμανλής

Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπό τον τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».
Οι οδηγίες 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 αποτελούν μέρος της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, η οποία συνίσταται σε έξι νομοθετικές προτάσεις που αποσκοπούν στην άρση των εμποδίων που απομένουν για την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου. Το νέο θεσμικό πλαίσιο στοχεύει στο να καταστούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές ανταγωνιστικότερες και διαλειτουργικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διατηρηθεί υψηλό το επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για τους επιβάτες, να θεσπιστούν κανόνες στη σιδηροδρομική αγορά και να γίνει ορθολογικότερη η λειτουργία αυτής.
Μεταξύ των βασικών αλλαγών που εισάγονται με τις ανωτέρω οδηγίες:
• απελευθερώνεται η αγορά επιβατικών μεταφορών
• διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των βασικών καθηκόντων του διαχειριστή υποδομής και τίθενται κανόνες για τη διακυβέρνηση της υποδομής με στόχο την εδραίωση υγιούς ανταγωνισμού στον σιδηροδρομικό τομέα.
• αναδιατυπώνεται το θεσμικό πλαίσιο στον τομέα της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας σιδηροδρόμων και εκχωρούνται αρμοδιότητες στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) αναφορικά με την έγκριση οχημάτων, προ-έγκριση συστημάτων ERTMS και έκδοση πιστοποιητικών ασφάλειας σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

Κωνσταντίνος Καραμανλής
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών