Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον κατάλογο οχημάτων προκειμένου αυτά στη συνέχεια να ενταχθούν σε ιδιαίτερη κατηγορία, αυτή των οχημάτων ειδικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εκφράζει αφενός τις ευχαριστίες της σε όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους και αφετέρου την πρόθεση της να αξιοποιήσει όλες τις σχετικές προτάσεις στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου της σχετικής Κ.Υ.Α. που θα ακολουθήσει.

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την κατάταξη ορισμένων οχημάτων στην κατηγορία οχημάτων ειδικής χρήσης.

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) κατάλογος οχημάτων προκειμένου αυτά στη συνέχεια να ενταχθούν σε ιδιαίτερη κατηγορία, αυτή των οχημάτων ειδικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Η παρούσα διαβούλευση αποτελεί την αφετηρία τακτοποίησης μιας εκκρεμότητας ετών. Μέχρι τώρα τα κυκλοφορούντα οχήματα κατατάσσονταν σε τρεις κατηγορίες, αυτές των αυτοκινήτων, των αγροτικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων έργων, παρότι μερικά εξ’ αυτών, σύμφωνα με τους ορισμούς και άλλες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), δεν υπάγονταν στις εν λόγω κατηγορίες.
Το άρθρο 84 του ΚΟΚ ορίζει: «Aν αμφισβητείται από την αρμόδια υπηρεσία o χαρακτηρισμός μηχανoκίνητoυ oχήματoς ως αυτoκινήτoυ, αγρoτικoύ μηχανήματoς ή μηχανήματoς έργoυ, απαιτείται κoινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπoυργών,της παραγράφου 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ. Mε την απόφαση αυτή συγκρoτείται κoινή επιτρoπή των συναρμόδιων κατά περίπτωση υπoυργείων, η oπoία έχει ως έργo την επίλυση της πιo πάνω αμφισβήτησης. Στην αυτή επιτρoπή ανατίθεται και τo έργo κατάταξης των oχημάτων ειδικής χρήσης σε ειδική κατηγoρία, εφόσoν δεν είναι δυνατή η κατάταξή τoυς σε μία από τις πρoαναφερθείσες κατηγoρίες. Mε την ως άνω απόφαση καθoρίζεται επίσης τo περιεχόμενo της ειδικής χρήσης των oχημάτων αυτών, ως και κάθε λεπτoμέρεια σχετικά με τoυς όρoυς, τις πρoϋπoθέσεις και τη διαδικασία χoρήγησης έγκρισης στα oχήματα αυτά».
Η Επιτροπή κατατάξεως Μηχανοκίνητων οχημάτων αμφισβητούμενου χαρακτήρα, του άρθρου 84 του ΚΟΚ, κατάρτισε ενδεικτικό κατάλογο με οχήματα που πρέπει να καταταγούν στα οχήματα ειδικής χρήσης. Παρακαλούμε για τις απόψεις σας, ως προς την δυνατότητα κατάταξης και άλλων τυχόν οχημάτων στην κατηγορία αυτή.
Στη συνέχεια θα εκδοθεί, η προβλεπόμενη από την προαναφερθείσα διάταξη του ΚΟΚ, κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τoυς όρους, τις πρoϋπoθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης τύπου στα οχήματα αυτά.
Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας μας.
Φιλικά
Ι. Οικονομίδης
Γεν. Γραμματέας Δημ. Έργων