Άρθρο Πρώτο Σκοπός – Ορισμοί – Αντιστοίχιση

1. Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία του «Κανονισμού Πρόσθετων Απαιτήσεων Πτητικής Ικανότητας για Πτητικές Λειτουργίες» του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Joint Aviation Authorities), καθώς και η εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις απαιτήσεις της Σύμβασης του Σικάγου.

2. Οι Ορισμοί και οι συντμήσεις όρων οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό είναι οι αναγραφόμενοι στο Κεφάλαιο Ι του Παραρτήματος Ι, της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που υπογράφηκε στο Σικάγο και κυρώθηκε με το ν.211/1947 (Α’35), το οποίο παράρτημα έχει ενσωματωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 του ν. 2898/2001, με την ΥΠΑ/Δ2/Β/2006 απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και στο JAR-1 (Joint Aviation Requirements – 1) «Ορισμοί και Συντμήσεις» του Συνδέσμου Αεροπορικών Αρχών (Joint Aviation Authorities).

3. Ορισμοί και συντμήσεις όρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ειδικά στα επιμέρους Τμήματα του Κανονισμού, αναφέρονται είτε σε αυτά, είτε σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στα αντίστοιχα εγχειρίδια της παραγράφου 1, του άρθρου τρίτου του παρόντος

4. Στο κυρίως κείμενο του Κανονισμού, όπως αυτό καταχωρίζεται στο άρθρο δεύτερο του παρόντος, διατηρείται η αρίθμηση του πρωτοτύπου, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και αντιστοιχία με ίδιους Κανονισμούς των άλλων Κρατών Μελών του JAA.