Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης για τα σχέδια προδιαγραφών που αφορούν στην παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπα AGRO 2-5)

Στις 31 Μαΐου 2020 και ώρα 15:00, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια προδιαγραφών που αφορούν στην παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπο AGRO 2-5).

 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συμμετείχαν στη διαβούλευση, πολίτες και φορείς. Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις που μας υπέβαλαν, βρίσκονται ήδη υπό μελέτη και επεξεργασία με σκοπό να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου προτύπου.

Σας ευχαριστώ,

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου

Δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια προδιαγραφών που αφορούν στην παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπα AGRO 2-5)

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) λαμβάνοντας υπόψη:
α) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των προτύπων AGRO 2,
γ) τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων του κλάδου,
δ) την ανάγκη επέκτασης των προδιαγραφών στα μεταποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης (όπως το λάδι, το κρασί, η κομπόστα, ο χυμός, τα ζυμαρικά κλπ) και
ε) την ανάγκη ανάδειξης και προώθησης των παραγόμενων μεταποιημένων προϊόντων μέσω της πιστοποίησής τους,
προέβη στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 2-5 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του.

Το πρότυπο AGRO 2-5 αφορά στην παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων φυτικής παραγωγής και αποτελεί μέρος της σειράς των προτύπων AGRO 2 για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος γεωργικής παραγωγής, η οποία στηρίζεται στην ορθολογική χρήση όλων των εισροών της καλλιέργειας, τη μείωση της χρήσης χημικών σκευασμάτων και τη μη ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων. Όμως η Ολοκληρωμένη Διαχείριση δεν περιλαμβάνει μόνο απαιτήσεις για την καλλιέργεια (AGRO 2-1 & 2-2), αλλά επεκτείνεται και σε άλλα στάδια παραγωγικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν την περαιτέρω επεξεργασία των προϊόντων, τη συσκευασία (AGRO 2-3), την εκκόκκιση του βάμβακος (AGRO 2-4) και τη μεταποίησή τους (με το σχέδιο AGRO 2-5). Ειδικότερα το νέο πρότυπο AGRO 2-5 περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν προϊόντα που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, προκειμένου να τα μεταποιήσουν και να τα διαθέσουν στην αγορά ως προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με τη λειτουργία ειδικής Τεχνικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων παραγωγικών φορέων, φορέων πιστοποίησης, δημόσιων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων κλπ, ακολουθώντας διεθνείς κανόνες τυποποίησης με ενιαία, ομοιόμορφη και πρωτίστως αξιόπιστη και διαφανή διαδικασία διασφαλίζοντας την ολιστική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων και την αντικειμενικότητα των προδιαγραφών ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών των σχετικών προδιαγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου