Ολοκλήρωση δημοσίευσης ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης για το πρότυπο AGRO 11

Στις 20 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια προδιαγραφών που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (πρότυπο AGRO 11).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου

Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 11

Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 11
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) λαμβάνοντας υπόψη:

α) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της πιστοποίησης των «Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών» σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2008 και ΚΑΝ (ΕΚ) 1308/2013 και ειδικότερα την πιστοποίηση με την ένδειξη «κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής»
β) τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων του κλάδου,
γ) την ανάγκη επέκτασης των προδιαγραφών στα προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (όπως τα παρασκευάσματα κρέατος, τα προϊόντα με βάση το κρέας, τον κιμά, κλπ) και
δ) την ανάγκη ανάδειξης και προώθησης των παραγόμενων προϊόντων μέσω της πιστοποίησής τους,

προέβη στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 11 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του.
Τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής παράγονται σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένες προδιαγραφές εκτροφής και διατροφής των πουλερικών. Οι εν λόγω προδιαγραφές έχουν καθοριστεί με κοινοτικούς κανονισμούς (ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2008 και ΚΑΝ (ΕΚ) 1308/2013 όπως ισχύουν) και είναι προαιρετικές (προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών Ε.Π.Ε.).Η παραγωγή κοτόπουλων ελεύθερης βοσκής με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά, ολόκληρα ή σε τεμάχια, σύμφωνα με τις εν λόγω προδιαγραφές και η πιστοποίησή τους δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους με ειδική σήμανση και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της θέσης τους στον ανταγωνισμό. Η αποδοχή από τους καταναλωτές των πιστοποιημένων προϊόντων αυτής της κατηγορίας και το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από πολλές επιχειρήσεις δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος κλάδος έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Περαιτέρω ενδιαφέρον εκφράζεται και για τη διάθεση στην αγορά επεξεργασμένων προϊόντων από πιστοποιημένα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (παρασκευάσματα κρέατος, προϊόντα με βάση το κρέας, κιμάς, κλπ)
Το πρότυπο AGRO 11 περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν κοτόπουλα που φέρουν στη συσκευασία τους την ένδειξη «ελεύθερης βοσκής» που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοια, προκειμένου να τα παράγουν/τυποποιήσουν/συσκευάσουν και να τα διαθέσουν στην αγορά ως επεξεργασμένα προϊόντα προερχόμενα από πιστοποιημένα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής. Τα προϊόντα αυτά μέσω της ειδικής σήμανσής τους θα διακρίνονται έναντι των υπολοίπων, θα αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους και θα αποκτήσουν σημαντικό προβάδισμα στις αγορές υψηλού ανταγωνισμού κατακτώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με τη λειτουργία ειδικής Τεχνικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων παραγωγικών φορέων, φορέων πιστοποίησης, δημόσιων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων κλπ, ακολουθώντας διεθνείς κανόνες τυποποίησης με ενιαία, ομοιόμορφη και πρωτίστως αξιόπιστη και διαφανή διαδικασία διασφαλίζοντας την ολιστική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων και την αντικειμενικότητα των προδιαγραφών ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων.
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών των σχετικών προδιαγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου