Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Φίλες και φίλοι,
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Τα σχόλια που κατατέθηκαν έως και τις 10 Ιανουαρίου 2013, θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, το οποίο θα εκδοθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επιπρόσθετα σχόλια μπορούν να σταλούν στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία έχει οριστεί ως Συντονιστική Εθνική Αρχή για τα γεωργικά φάρμακα στο e-mail: syg032@minagric.gr.
Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
Μάξιμος Χαρακόπουλος
Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Δημόσια Διαβούλευση στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Φίλες και φίλοι,
Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
Στη χώρα μας, σήμερα περισσότερο από ποτέ, απαιτούνται ριζικές και καινοτόμες δράσεις στο χώρο των γεωργικών φαρμάκων. Στόχος μας η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, βασικές συνιστώσες του οποίου είναι η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.
Η αποτελεσματικότητα των δράσεων αυτών, όσο καλά και να είναι σχεδιασμένες, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η επιτυχής υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης προϋποθέτει τη σύμπραξη μίας πλειάδας φορέων, από τους παραγωγούς και τους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τους υπευθύνους των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τις εταιρείες χονδρικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, τα ερευνητικά ιδρύματα, τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για τα γεωργικά φάρμακα, τις συσκευασίες τους και τα μηχανήματα εφαρμογής, έως και τα νοσοκομεία και το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
Η σημερινή κατάσταση στη χώρα μας αναφορικά με τα γεωργικά φάρμακα επιδέχεται επιπλέον βελτιώσεων ώστε να πετύχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας της δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας. Οι υφιστάμενοι κίνδυνοι από τις επιπτώσεις της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον πρέπει να εκλείψουν και πάνω από όλα οφείλουμε να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μία κατάσταση όχι απλώς βελτιωμένη αλλά ασφαλή. Τραγικά περιστατικά όπως δηλητηριάσεις από άγνοια της ορθής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, καταστροφές καλλιεργειών από κακή χρήση, πεπαλαιωμένα και ελαττωματικά μηχανήματα εφαρμογής που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των γεωργικών φαρμάκων, παραπληροφόρηση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης διορθωτικών δράσεων.
Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αρμοδίων υπηρεσιών για τη χρηστή χρήση των γεωργικών φαρμάκων, κάποια προβλήματα παραμένουν. Επιβάλλεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων να προάγει και την καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, τους υπεύθυνους επιστήμονες καταστημάτων που βρίσκονται δίπλα στον παραγωγό στο χωράφι για να δώσουν λύσεις στα προβλήματά του, τις εταιρείες γεωργικών φαρμάκων που διενεργούν καμπάνιες ορθολογικής χρήσης, τις δημόσιες υπηρεσίες που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τους παραγωγούς που καμαρώνουν για την παραγωγή τους.
Το πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, όπως αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, απόρροια της απαίτησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, παρουσιάζει με λεπτομέρεια τα θεσμικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων. Σκοπός όλων όσων ασχολήθηκαν με την εκπόνησή του είναι όχι μόνο η βέλτιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων που σήμερα καταγράφονται αλλά και η λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή νέων προβλημάτων.
Προτείνεται η συνεργασία υπουργείων και υπηρεσιών καθώς σε πλειάδα δράσεων υφίστανται ήδη νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις συναφών θεμάτων και πολύτιμη εμπειρία που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά πενταετία με σκοπό την αποτίμηση της κατάστασης καθώς και την επικαιροποίηση και βελτίωση των απαιτούμενων δράσεων.
Τα οριζόμενα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων εφαρμόζονται στα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης υποδιαιρείται στα παρακάτω Τμήματα που αντιστοιχούν στα άρθρα 19 έως 29 του τρίτου μέρους του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με την προσαρμογή της Εθνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2009/128/ΕΚ:
Τμήμα Α: Κατάρτιση
Τμήμα Β: Απαιτήσεις για τις πωλήσεις των γεωργικών φαρμάκων
Τμήμα Γ: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
Τμήμα Δ: Επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων
Τμήμα Ε: Αεροψεκασμοί
Τμήμα ΣΤ: Ενημέρωση του κοινού
Τμήμα Ζ: Ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού
Τμήμα Η: Μείωση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές
Τμήμα Θ: Χειρισμός και αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και διαχείριση των συσκευασιών τους και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου
Τμήμα Ι: Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία
Τμήμα Κ: Δείκτες

Η κατάθεση των προτάσεων και σχολίων σας με σκοπό τη βελτίωση της αρχικής πρότασης καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία, από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει ένα μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 10-1-2013.
Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
Μάξιμος Χαρακόπουλος
Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων