Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζοντας το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αποτύπωσε τις δράσεις που σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με τους Αναπτυξιακούς Στόχους και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, τις τομεακές εθνικές στρατηγικές, τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας, καθώς και τους διαθέσιμους εθνικούς πόρους.
Η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2025, ολοκληρώθηκε στις 14-05-2021.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθώς και τους πολίτες που καταθέσαν τις προτάσεις τους με σκοπό τη βελτίωση του . Τα σχόλια και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν θα αξιολογηθούν και εφόσον συνάδουν με τις δράσεις που σχεδιάζονται θα ενσωματωθούν κατάλληλα στο τελικό κείμενο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2025. Στο παρόν Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αποτυπώνονται οι δράσεις που σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθούν από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με τους Αναπτυξιακούς Στόχους και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, τις τομεακές εθνικές στρατηγικές, τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας, καθώς και τους διαθέσιμους εθνικούς πόρους.

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ 95189/16.09.2020 (Β’ 3961) «Κατάρτιση, Διαβούλευση και υποβολή ΤΠΑ/ΠΠΑ» και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 123, παρ. 3 του Ν.4635/2019 (Α΄167), οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθώς και οι πολίτες, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του.

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του προγράμματος, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, θα διαρκέσει ένα μήνα.

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Σπυρίδων Παναγιώτης Λιβανός