Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

«Στις 10 Νοεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συμμετείχαν με απόψεις, προτάσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες ήδη  βρίσκονται υπό μελέτη και επεξεργασία πριν τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου.

 

Σας ευχαριστώ,

Γεώργιος Καρασμάνης.

 

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΓΟ)-ΔΗΜΗΤΡΑ.

 Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, επιχειρείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας συνένωσης τεσσάρων, εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), των οποίων ο σκοπός και οι κύριες αρμοδιότητες αφορούν στην ανάπτυξη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και οικονομίας.

Τα τέσσερα ως άνω ΝΠΙΔ, ήτοι: (α) Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) (ν.1845/1989), (β) ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ν.2520/1997), (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT) (ν.2637/1998) και (δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ) (ν.3698/2008), συγχωνεύθηκαν σε έναν ενιαίο φορέα, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις:  (α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14Β του ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α΄314), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ.1  του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180) και (β)  της υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2284).

 Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργεί με τη νομική μορφή του ΝΠΙΔ, ανήκει στον  ευρύτερο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το ΥΠΑΑΤ.  Σκοπός του Οργανισμού είναι, μεταξύ άλλων, η ουσιαστική συμβολή του στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας, προς όφελος της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, μέσω της άσκησης των επιμέρους αρμοδιοτήτων και δράσεών του που αφορούν στη στοχευμένη και εφαρμόσιμη -στην ελληνική πραγματικότητα και στις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής – αγροτική έρευνα, στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των αγροτών, στον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, στους ελέγχους των ισοζυγίων γάλακτος-κρέατος καθώς και στη χρήση του ελληνικού σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

 Καλώ το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό της χώρας καθώς και  τους παραγωγικούς και συλλογικούς φορείς αλλά και τους φορείς του Δημοσίου,  των οποίων το έργο είναι συνυφασμένο με τους τομείς δράσης του Οργανισμού, να συμμετέχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του παρόντος σχεδίου νόμου, υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις τους  μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2014.

Η κατάθεση των προτάσεων και των σχολίων σας θα συμβάλει ουσιαστικά στη μέγιστη δυνατή βελτίωση κατάρτισης ενός πολύ σημαντικού για τoν αγροτικό τομέα της χώρας σχεδίου νόμου.

 Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  Γιώργος Καρασμάνης