Ολοκλήρωση δημοσίευσης ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης για το πρότυπο AGRO 8

Στις 20 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια προδιαγραφών που αφορούν στην παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος (πρότυπο AGRO 8).

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συμμετείχαν στη διαβούλευση, πολίτες και φορείς. Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις που μας υπέβαλαν, βρίσκονται ήδη υπό μελέτη και επεξεργασία με σκοπό να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου προτύπου.

Σας ευχαριστώ,

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου

Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 8

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) λαμβάνοντας υπόψη:

α) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των προτύπων,

β) τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων   του κλάδου,

γ) τις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις, τον διεθνή ανταγωνισμό και την  ανάγκη στήριξης

των ελληνικών προϊόντων, του Έλληνα παραγωγού και του καταναλωτή, προέβη στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 8: Προδιαγραφή για την παραγωγή «πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος» και της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του.

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις για την παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη ως κύρια σημεία:

  • την εκτροφή των χοίρων
  • τον τεμαχισμό/ τυποποίηση/ συσκευασία/ εμπορία/ ή και διάθεση στην αγορά πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος από σφάγια χοίρων τα οποία προέρχονται  από πιστοποιημένες χοιροτροφικές εκτροφές.
  • την ιχνηλασιμότητα του χοιρινού κρέατος.

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με τη λειτουργία ειδικής Τεχνικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων παραγωγικών φορέων, φορέων πιστοποίησης, δημόσιων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων κλπ, ακολουθώντας διεθνείς κανόνες τυποποίησης με ενιαία, ομοιόμορφη και πρωτίστως αξιόπιστη και διαφανή διαδικασία διασφαλίζοντας την ολιστική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων και την αντικειμενικότητα των προδιαγραφών ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων.

 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών των σχετικών προδιαγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου