Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Σήμερα 3 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της «Τροποποίησης της υπ’αριθμ.8197/90920/22-7-2013 απόφασης για την θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συμμετείχαν στη διαβούλευση, πολίτες και φορείς. Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις που μας υπέβαλαν, βρίσκονται ήδη υπό μελέτη και επεξεργασία με σκοπό να συνεισφέρουν στην διαμόρφωση του τελικής απόφασης.

Σας ευχαριστώ,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8197/90920/22.7.2013 απόφασης για την “Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος”

Φίλες και φίλοι,

 

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, στις 15:00’, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης της «Τροποποίησης της υπ’αριθμ.8197/90920/22-7-2013 απόφασης για την θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος».

 

Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψιν τις έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με στόχο την διευκόλυνση της συμμετοχής στην εν θέματι διαδικασία, παρατείνεται κατά δύο (2) εβδομάδες, η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00.

 

Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Μαυρουδής Βορίδης

 

 

 

Διαβούλευση για την τροποποίηση της αριθ. 8197/90920/22.7.2013 απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος” (Β΄1883/1.8.2013)».

 

Φίλες και φίλοι,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση της επανεξέτασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Στη χώρα μας εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη περίοδο (2013-2018) το πρώτο 5ετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Το σχέδιο αυτό αποτέλεσε την εθνική στρατηγική της χώρας μας για τον καθορισμό των ποσοτικών και άλλων στόχων, μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων τους, για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της εισαγωγής της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών,  προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Το ΕΣΔ, μεταξύ άλλων, προέβλεπε τη θέσπιση συστήματος κατάρτισης των χρηστών  γεωργικών φαρμάκων, τη θέσπιση συγκεκριμένων αποστάσεων εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων από τον αστικό ιστό, συνδυασμένες δράσεις για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, τακτική επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, καθώς και λήψη μέτρων για την προώθηση της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

Σήμερα, η χώρα μας καλείται μετά από ανασκόπηση να επανεξετάσει/επικαιροποιήσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

Μερικές από τις εισηγούμενες αλλαγές είναι:

Α) η υποχρεωτικότητα στην κατάρτιση των χρηστών γεωργικών φαρμάκων

Β) η απλοποίηση διαδικασιών προς όφελος της κατάρτισης αλλά και του παραγωγού

Γ) η αυστηροποίηση του πλαισίου για τον εξοπλισμό εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων

Δ) η αντικατάσταση των γενικών Εθνικών Δεικτών με νέους, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, και

Ε) η σύσταση επιτροπής Εθνικού Σχεδίου Δράσης μεταξύ των εμπλεκομένων αρμόδιων

αρχών για τον καλύτερο συντονισμό και παρακολούθηση των προβλεπόμενων δράσεων.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία υποδιαιρείται στα παρακάτω Τμήματα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: Επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: Ειδικά μέτρα για τη μείωση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ: Ειδικά μέτρα για το χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και τη διαχείριση των συσκευασιών τους και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ: Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Καθορισμός στόχων και δεικτών του εθνικού σχεδίου δράσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ: Επιτροπή Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Η κατάθεση των προτάσεων και σχολίων σας με σκοπό τη βελτίωση της αρχικής πρότασης  καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία, από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη στη διαμόρφωση του τελικού επικαιροποιημένου κειμένου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

 

Η δημόσια διαβούλευση θα ξεκινήσει στις 09/03/2020 και θα ολοκληρωθεί στις 20/03/2020.

 

Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.

 

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Μαυρουδής Βορίδης