Ολοκλήρωση διαβούλευσης για το πρότυπο AGRO 12

Στις 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια προδιαγραφών που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών (πρότυπο AGRO 12).

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συμμετείχαν στη διαβούλευση, πολίτες και φορείς. Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις που μας υπέβαλαν, βρίσκονται ήδη υπό μελέτη και επεξεργασία με σκοπό να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου προτύπου.

Σας ευχαριστώ,

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου

Δημόσια Διαβούλευση για το πρότυπο AGRO 12

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) λαμβάνοντας υπόψη:

α) την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των προτύπων,

β) τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων   του κλάδου,

γ) τις σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις, τον διεθνή ανταγωνισμό και την  ανάγκη στήριξης

των ελληνικών προϊόντων, του Έλληνα παραγωγού και του καταναλωτή, προέβη στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 12: Προδιαγραφή «για την παραγωγή προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών» και της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του.

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις για την παραγωγή πιστοποιημένων ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας και ψαριών Λιμνοθάλασσας, λαμβάνοντας υπόψη ως κύρια σημεία:

  • την εκτροφή και την παραγωγή ψαριών
  • τον τεμαχισμό/ τυποποίηση/ συσκευασία/ εμπορία/ ή και διάθεση στην αγορά πιστοποιημένων προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών τα οποία προέρχονται  από πιστοποιημένες επιχειρήσεις.
  • την ιχνηλασιμότητα και τον διαχωρισμό των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών.

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με τη λειτουργία ειδικής Τεχνικής Επιτροπής στην οποία συμμετείχαν κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων παραγωγικών φορέων, φορέων πιστοποίησης, δημόσιων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων κλπ, ακολουθώντας διεθνείς κανόνες τυποποίησης με ενιαία, ομοιόμορφη και πρωτίστως αξιόπιστη και διαφανή διαδικασία διασφαλίζοντας την ολιστική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων και την αντικειμενικότητα των προδιαγραφών ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών των σχετικών προδιαγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου