Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διβούλευσης

Φίλες και φίλοι,
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση για τις επτά πρώτες οδηγίες της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αφορούν σε ελιά, ροδακινιά-νεκταρινιά, βερικοκιά, αμυγδαλιά, κερασιά, συκιά και ακτινίδιο.
Οι οδηγίες αυτές για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία αποσκοπούν στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή, βάσει της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω το ήδη υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις που κατατέθηκαν έως και τις 27 Μαρτίου 2013, θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση των οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Ενώ, τυχόν επιπρόσθετα σχόλια μπορούν να σταλούν στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο e-mail: syg055@minagric.gr.
Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας,
Μάξιμος Χαρακόπουλος
Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Δημόσια Διαβούλευση για τις «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας»

Φίλες και φίλοι,
Μετά την δημόσια διαβούλευση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων» και σε εφαρμογή του «Τμήμα Ι: Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία», σήμερα τίθενται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση οι «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» των καλλιεργουμένων φυτών και συγκεκριμένα για τις καλλιέργειες:
Ακτινίδιο, Ελιά, Αμυγδαλιά, Ροδακινιά και Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Συκιά.
Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας συντάχθηκαν σε εφαρμογή του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄/8/2012) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», ο οποίος ενσωματώνει και τις διατάξεις της Οδηγίας αριθ. 2009/128/ΕΚ της 21-10-2009 (L 309/71) «Σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου Κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων».
Η σύνταξη των αναφερομένων Οδηγιών έγινε από Ομάδες Εργασίας ειδικών στην φυτοπροστασία επιστημόνων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους φορείς Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.), Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. και των ΚΕΠΥΕΛ.
Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας περιλαμβάνουν τις επιλογές υποχρεωτικής εφαρμογής (στήλη 1), οι οποίες διέπονται από τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και τις επιλογές εθελοντικής εφαρμογής (στήλη 2), οι οποίες διέπονται από τις Ειδικές Κατευθυντήριες Γραμμές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.
Η κατάθεση των προτάσεων και των σχολίων σας θα συμβάλει ουσιαστικά στη μέγιστη δυνατή βελτίωση των αρχικών προτάσεων, ώστε η αρμόδια Υπηρεσία, μετά από τη σχετική επεξεργασία τους να διαμορφώσει τις τελικές Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.
Ειδικότερα καλούνται το επιστημονικό προσωπικό, οι παραγωγοί, οι συλλογικοί φορείς ενδιαφέροντος καθώς και οι Ομάδες Παραγωγών που ενεργοποιούνται και εξειδικεύονται στην κάθε καλλιέργεια να καταθέσουν την ειδική γνώση τους σε πρακτικές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας που ήδη εφαρμόζουν, επί των αρχικών προτάσεων.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει ένα μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 27-3-2013.
Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μάξιμος Χαρακόπουλος