Oλοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών» ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες και
φορείς για τη συμμετοχή τους.

Δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών»

Τίθεται από 14-2-2014 έως και 28-2-2014 ώρα 13:00 μ.μ., σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται μία ουσιαστική παρέμβαση στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών.

Η υδατοκαλιέργεια αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις πλέον αειφόρες δραστηριότητες που με τρόπο βιώσιμο και αποτελεσματικό συμβάλλει στη διαρκή αύξηση της παραγωγής υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας  αλιευμάτων που διασφαλίζουν την υγεία του καταναλωτή.

Η συστηματική υδατοκαλλιέργεια, αξιοποιώντας τη βιοτεχνολογία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο τμήμα της βιο-οικονομικής της δραστηριότητας και ισχυρό πυλώνα των προτάσεων  μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, έχοντας ως αποστολή να βελτιώσει το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο των αλιευτικών της προϊόντων. Η υδατοκαλλιέργεια καλείται να καλύψει τις εξελισσόμενες ανάγκες και προτιμήσεις της αγοράς, να προσαρμοσθεί  στις ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες των περιοχών και να διατηρήσει την παγκόσμια τεχνολογική πρωτοπορία, εναρμονιζόμενη με τη φύση και την κοινωνία, ενώ παράλληλα οφείλει να εναρμονιστεί με τους κοινούς κανόνες της παγκόσμιας αγοράς, να δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να ρυθμίσει ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων των χρήσεων γης, ώστε να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα καιανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας στη Χώρα, με βασική επιχειρηματική κατεύθυνση στη θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια διαμέσου της οποίας παράγονται θαλάσσια τρόφιμα υψηλής διατροφικής και εμπορικής αξίας, με ισχυρή τοπική ζήτηση και σημαντικές δυνατότητες επέκτασης
της κατανάλωσής τους στην παγκόσμια αγορά, ως αναπόσπαστο τμήμα της
«μεσογειακής διατροφής», που αποτελεί διεθνές πρότυπο πολιτισμικής πρότασης υγιεινής διατροφής. παρουσίασε αλματώδη ανάπτυξη από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, καθιερώνοντας  πρωταγωνιστικό ρόλο της  ελληνικής  παραγωγής θαλάσσιων αλιευμάτων στην παγκόσμια αγορά. H Ελλάδα κατέχει ηγετική παρουσία στη μεσογειακή παραγωγή αλιευμάτων, αξιοποιώντας το ευνοϊκό γεωμορφολογικό και υδροβιολογικό περιβάλλον της ανατολικής Μεσογείου και της μεγαλύτερης σε μήκος ακτογραμμής που διαθέτει, αντιπροσωπεύοντας σε όγκο παραγωγής το 63% των 27 χωρών της ΕΕ ή το 44% της συνολικής ετήσιας παραγωγής των μεσογειακών χωρών.

Η ισχυρή ανάπτυξη του τομέα συνοδεύτηκε από μεταβολές στη δομή, οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων, στην τεχνολογία και μεθοδολογία της παραγωγής, και στις αντιλήψεις για τη σημασία της δραστηριότητας στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας.

Με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία στο πεδίο εφαρμογής και την εκτίμηση ότι οι μέχρι σήμερα νομοθετικές ρυθμίσεις δεν προβλέπουν επαρκώς τις προϋποθέσεις για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κλάδου και τις κατευθύνσεις για το μελλοντικό προσανατολισμό ανάπτυξης και καινοτομίας για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της αλιευτικής παραγωγής της Χώρας, προτείνεται το παρόν σχέδιο νόμου.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καθορίζεται το θεσμικό  πλαίσιο που θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της Υδατοκαλλιέργειας για την επίτευξη θετικού ισοζυγίου αλιευτικών προϊόντων και θα εξασφαλίσει την μακροπρόθεσμη κερδοφόρο βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας τους, συμβάλλοντας στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας της εθνικής μας ακτογραμμής.

Καθορίζονται οι κανόνες προκειμένου να απλουστευθούν οι διαδικασίες, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της υπεύθυνης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, του ειδικού  χωροταξικού πλαισίου και την εφαρμοζόμενη πολιτική, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ.

Το περιβάλλον και η σχέση της δραστηριότητας με άλλες χρήσεις γης της παράκτιας ζώνης έχουν κεντρική θέση στο προτεινόμενο σχέδιο  νόμου. Η
δημιουργία και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης της δραστηριότητας θα
πραγματοποιείται με την τεκμηρίωση ότι η παράκτια ζώνη αξιοποιείται πληρέστερα με την εγκατάσταση διαφόρων μορφών υδατοκαλλιέργειας,  συγκριτικά με άλλες χρήσεις, για την αρμονική συνύπαρξή της με τις λοιπές οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου.

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης