Άρθρο 05: Τελικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από της θέσεως σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 7 του Ν. 4111/2013.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη σχετική διάταξη αντίθετη με τον παρόντα νόμο καταργείται.