Άρθρο 04: Τροποποιούμενες – καταργούμενες διατάξεις

1.  Η περ. α΄της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 399/1968[1]
καταργείται. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις της αυτής παραγράφου αναριθμούνται αναλόγως.
2. Προστίθεται νέες παράγραφοι 2 και 3 στο άρθρο 2 του Α.Ν

[1] Η διάταξη του άρθρου είχε ως εξής:
«Άρθρον 2.
 Σκοπός της Φιλίππου Ενώσεως είναι:
  α) η διοργάνωσις ιπποδρομιών εν Ελλάδι.
  β)  η  άσκησις  εποπτείας  εν  τη  εφαρμογή  των  σχετικών με την οργάνωσιν και τέλεσιν ιπποδρομιών συμβάσεων.
  γ) Η δια παντο μέσου ανάπτυξις και προαγωγή του ιππικού αθλητισμού, και
  δ) η δια πάσης επιστημονικής και τεχνικής μεθόδου  ανάπτυξις  και βελτίωσις  της  ιπποπαραγωγής  εν Ελλάδι πάντοτε εν συντονισμώ προς την εφαρμοζομένην υπο του υπουργείου γεωργίας ιππικήν πολιτικήν»
 399/1968, οι οποίες έχουν ως εξής:
«2. Προς εκπλήρωση του κατά την προηγούμενη παράγραφο σκοπού της, Φίλιππος Ένωσης Ελλάδος είναι αρμόδια με αποφάσεις του Δ.Σ. της να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ή εισηγείται στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς ή όργανα:

 (α) Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, χορηγεί τις άδειες Ιπποδρόμων και αποσύρει αυτές σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας ή αδυναμίας λειτουργίας αυτών, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων.

(β) Καταρτίζει, τροποποιεί και δημοσιοποιεί κάθε χρόνο τις Γενικές Διατάξεις οι
οποίες εξειδικεύουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Ιπποδρομιών.

(γ)       Αποδίδει την ιδιότητα του Ιδιοκτήτη δρομώνων Ίππων με δικαίωμα συμμετοχής στις ιπποδρομίες , με βάση αντικειμενικά καθορισμένες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στον Κώδικα Ιπποδρομιών.

(δ).      Χορηγεί, ανανεώνει και αφαιρεί τις άδειες προπονητών και  αναβατών.

(ε)       Τροποποιεί τον Κανονισμό του ΕλληνικούΕπίσημου Μητρώου Δρομώνων Ίππων (StudBook),που τηρείται με ευθύνη των Υπηρεσιών της. Οι διατάξεις του Κανονισμού τουΕλληνικού S.Β, από την έγκρισή τους από τη διεθνή επιτροπή S.Β λογίζεται ότιέχουν ισοδύναμη ισχύ με αυτές του Κώδικα Ιπποδρομιών.

(στ).    Διευθύνει τη διαδικασία ιατρικού ελέγχου τωνδρομώνων ίππων και τη            διαδικασία ελέγχου αντι-ντόπινγκ ίππων και αναβατών κατάτις κείμενες διατάξεις.

ζ)επιλέγει το  αναγκαίο προσωπικό εποπτείαςτης διεξαγωγής ιπποδρομιών (τεχνικοί επιτετραμμένοι), καθώς και την ημερήσιααμοιβή που θα καταβάλει σ’ αυτούς.

3. Οι κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρουπροβλεπόμενες αποφάσεις το Δ.Σ. της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος τελούν υπό την έγκριση του ΥπουργοΠαιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να τις ακυρώνει, τροποποιεί, ή και να αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεσή τους. Η έγκριση αυτή παρέχεται εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή της απόφασης και των σχετικών στοιχείων. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Κατά τη διαδικασία της έγκρισης, ο παραχωρησιούχος του άρθρου 13 παρ. 7 περ. β΄ Ν. 4111/2013  δύναται να διατυπώνει απλή γνώμη προς τον Υπουργό.»

3.Το άρθρο 3 του Α.Ν. 399/1968[2] αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Φίλιππος Ένωσις:

α)ασκεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τον έλεγχο και την εποπτεία της
διεξαγωγής των ιπποδρομιών και αποδίδει τα έπαθλα στους δικαιούχους.

β) εισηγείται προς τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού καιΑθλητισμού για την κατάρτιση και τροποποίηση του Κώδικα Ιπποδρομιών.

γ) εισηγείται προς τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κατάρτιση και τροποποίηση του Κανονισμού ΠροδιαγραφώνΙπποδρόμων.»

4.    Η περ. α΄της παρ. 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 399/1968αντικαθίσταται ως εξής: «α) τα νομίμωςκαθοριζόμενα ποσοστά επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των πραγματοποιουμένων εκ της συνάψεως στοιχημάτων  επί ιπποδρομιών»

5. Η περ. δ΄της παρ. 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 399/1968[3]
καταργείται. Η περ. ε΄της αυτής παραγράφου αναριθμείται αναλόγως.

[2] Η διάταξη του άρθρου είχε ως εξής:
«Άρθρον 3.
Η Φίλιππος Ένωσις, ως ανώτατον όργανον:
    α)  Ασκεί  πάντα κατά τας  κειμένας  διατάξεις, έλεγχον και εποπτείαν 
 εν τη διοργανώσει και διεξαγωγή των ιπποδρομιών.
    β)  Επιλύει, εις τελευταίον βαθμόν, πάσαν διαφοράν ανακύπτουσαν εκ της διενεργείας τούτων.
    γ) Καταρτίζει και τροποποιεί τον κώδικα  διεξαγωγής  ιπποδρομιών, όστις  δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
 επι τη εγκρίσει του Προέδρου της Κυβερνήσεως.»
[3]   Η διάταξη του άρθρου είχε ως εξής:
«Άρθρον 4.
1. Πόροι της Φιλίππου ενώσεως είναι:
  α) τα νομίμως καθοριζόμενα ποσοστά επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των πραγματοποιουμένων 
 εκ της συνάψεως αμοιβαίων στοιχημάτων  κατα  την διεξαγωγήν των ιπποδρομιών.
  β)  ποσοστόν 15% επι της αξίας των εισιτηρίων των εκδιδομένων εις τους ιπποδρόμους της χώρας.
  γ) τα εκάστοτε νομίμως καθοριζόμενα τέλη εγγραφής των ίππων  προς συμμετοχήν εις τας ιπποδρομίας.
  δ)  το  κατα τας οικείας συμβάσεις προβλεπόμενον, ως διατιθέμενον κατ` έτος παρα του εκάστοτε
 αναδόχου τελέσεως εν Ελλάδι ιπποδρομιών δι` έπαθλα, χρηματικόν ποσόν.
  ε) τα υπο του καταστατικόυ της ενώσεως  οριζόμενα  τέλη  εγγραφής μελων, ως και αι εισφοράι τουτων.
  στ)  αι  δωρεαί,  τα  κληροδοτήματα  και παντο είδους χορηγίαι προς την ένωσιν.
 ζ) παν άλλο έσοδον νομίμως προβλεπόμενον υπό του κώδικος ιπποδρομιών.
 2. Δια β.δ/τος εκδιδομένου  επι  τη  προτάσει  του  προέδρου  της κυβερνήσεως και του υπουργού των Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζεται η διαδικασία 
βεβαιώσεως και αποδόσεως   των υπό στοιχεία α, β, γ, και ζ πόρων της Φιλίππου ενώσεως, ως και τα της  διαχειρίσεως  
και  διαθέσεως απάντων των πόρων και περιουσιακών στοιχείων αυτής

6.     Το άρθρο 10 του Α.Ν. 399/1968[4] καταργείται.

7.   Οι περ. α’ και στ΄της παρ. 1 του άρθρου 11 του Α.Ν. 399/1968 καταργούνται[5].
Οι λοιπές περιπτώσεις της αυτής παραγράφου αναριθμούνται αναλόγως.

8.    Το άρθρο 12 του Ν. 399/1968 καταργείται[6].

9.    Το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 191/1975 καταργείται[7].

[4]Η διάταξη του άρθρου είχε ως εξής:
«`Αρθρον 10.
Κανονισμός  εκδιδόμενος  υπό  της  γενικής γραμματείας αθλητισμού, εγκρινόμενος υπό του προέδρου της κυβερνήσεως  και  δημοσιευόμενος  εις την  εφημερίδα  της  κυβερνήσεως  θέλει  ρυθμίζει τα της οργανώσεως και λειτουργίας των συναπτομένων κατά τας ιπποδρομίας αμοιβαίων στοιχημάτων ως και τα της διεξαγωγής του προσήκοντος εν σχέσει προς ταύτα ελέγχου.»

[5]
Η διάταξη του άρθρου είχε ως εξής:

Άρθρον 11.  
      1.  Διά  Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού 
    Προεδρίας Κυβερνήσεως, καθορίζονται:   
 α) Αι ειδικώτεραι αρμοδιότητες της Φιλίππου Ενώσεως,   
 β)  Η  οργάνωσις,  λειτουργία και αι αρμοδιότητες   των  Υπηρεσιών της Ενώσεως ως και η εις προσωπικόν σύνθεσις αυτών.   
γ)  Αι  οργανικαί  θέσεις  της  Ενώσεως, τα των προσόντων και του αριθμού αυτών κατά κατηγορίας, κλάδους και βαθμούς ως και  των  θέσεων εκείνων αι οποίαι, ως εκ της φύσεώς των δύνανται να πληρώνται και υπό υπαλλήλων προσλαμβανομένων επί θητεία ή επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου.   
δ) Η διαδικασία, οι όροι και αι προϋποθέσεις πληρώσεως  των  κατά  το  προηγούμενον εδάφιον θέσεων.   
ε)  Η ρύθμισις παντός θέματος συναφούς προς την ένταξιν αρχαιότητα και την  εν γένει υπηρεσιακήν κατάστασιν των υπαλλήλων.   
 στ) Αι ειδικώτεραι αρμοδιότητες της Ιπποδρομιακής Επιτροπής και η λειτουργία αυτής.   
 ζ) Τα της ασφαλίσεως του προσωπικού της Ενώσεως  εις  το  Ταμείον Προνοίας και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ).   
η)  Πάσα ετέρα λεπτομέρεια αφορώσα μόνον συναφή προς την Φίλιππον Ενωσιν θέματα.
 2. Μέχρις εκδόσεως των υπό παραγράφου 1 προβλεπομένων διαταγμάτων   εξακολουθούν  ισχύουσαι αι κείμεναι διατάξεις  καθ’ ο  μέρος   δεν   τροποποιούνται  υπό  του  παρόντος  νόμου  ή  δεν  αντίκεινται εις τας διατάξεις αυτού".
[6]       Η διάταξη του άρθρου είχε ως εξής:
«`Αρθρον 12.
 Δια κοινής αποφάσεως του προέδρου της κυβερνήσεως και του υπουργού οικονομικών καθορίζεται η εις τα μέλη του  διοικητικού  συμβουλίου  της Φιλίππου  ενώσεως  της  Ιπποδρομιακής  επιτροπής  και  τον κυβερνητικόν επίτροπον, εφ` όσον δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι,  καταβλητέα,  εκ  των πόρων της ενώσεως αποζημίωσις δια τα έργα των.»

[7]
«Το ετήσιο πρόγραμμα των ιπποδρομιών καταρτίζεται εντός του μηνός Οκτωβρίου
του προηγούμενου έτους με απόφαση του ΟΔΙΕ ΑΕ και υποβάλλεται στο ΔΣ της ΦΕΕ προς έγκριση. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των ως άνω φορέων αποφαίνεται οριστικά η Επιτροπή της παραγράφου 3. Κατά την ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει τροποποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος, στις περιπτώσεις που συντρέχει σοβαρός λόγος εύρυθμης διεξαγωγής των ιπποδρομιών.»
 η δια πάσης επιστημονικής και τεχνικής μεθόδου  ανάπτυξις  και βελτίωσις  της  ιπποπαραγωγής  εν Ελλάδι πάντοτε εν συντονισμώ προς την εφαρμοζομένην υπο του υπουργείου γεωργίας ιππικήν πολιτικήν»