Άρθρο 03: Κώδικας Ιπποδρομιών – Κανονισμός Προδιαγραφών Ιπποδρόμων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισ-μού και Αθλητισμού, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται, κατόπιν εισηγήσεως της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, Κώδικας Ιπποδρομιών, που ρυθμίζει το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής ιπποδρομιών στην Ελλάδα, προβλέποντας κατ’ ελάχιστον τη διαδικασία και τους κανόνες διεξαγωγής των ιπποδρομιών, τις θέσεις και τα καθήκοντα των κατ’ ελάχιστον προβλεπομένων Τεχνικών Επιτετραμμένων, καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης καθηκόντων αυτών, τη διαδικασία των ενστάσεων, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απόκτησης ή απώλειας της ιδιότητας ιδιοκτήτη, προπονητή και αναβάτη δρομώνων ίππων Ιπποδρόμου, το πειθαρχικό δίκαιο των εμπλεκομένων στη διεξαγωγή των Ιπποδρομιών και τη διαδικασία ελέγχου αντι-ντόπινγκ σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας αντίστοιχα.
2. Ο νυν Κώδικας Διεξαγωγής Ιπποδρομιών (ΥΑ 1175/1997, Β’ 66) εξακολουθεί ισχύων καθ’ όλο το λοιπό περιεχόμενό του μέχρις εκδόσεως νέου σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, με την επιφύλαξη κάθε προβλέψεως αυτού που αντίκειται στις ως άνω διατάξεις του παρόντος νόμου, και ιδίως των άρθρων 1, 2, 9 περ. α΄εδάφ. α΄, 39, 40, 41, 80, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 121, 151, περ. α΄- γ΄- δ΄, 152, 153, 154 και 155 αυτού, που ρητώς καταργούνται δια του παρόντος.
3. Επιφυλασσομένης της εφαρμογής της αμέσως επομένης παραγρά-φου του παρόντος άρθρου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται, κατόπιν εισηγήσεως της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, Κανονισμός Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων με τουλάχιστον 5ετή ισχύ, που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές στίβου και αναγκαίων υποδομών για την ίδρυση και λειτουργία αυτών.
4. Σε κάθε περίπτωση, ο υπάρχων σε λειτουργία ιππόδρομος Μαρκό-πουλου Μεσογαίας θεωρείται νομίμως αδειοδοτημένος για τις ανάγκες διεξαγωγής ιπποδρομιών υπό την έννοια των κείμενων διατάξεων.