Άρθρο 01: Πρόγραμμα Ιπποδρομιών

1. Το Γενικό Πρόγραμμα των ιπποδρομιών κάθε έτους επί των οποίων διεξάγεται στοίχημα (εφεξής στον παρόντα νόμο Ιπποδρομιών) καταρτίζεται με απόφαση του φορέα που οργανώνει και διεξάγει κατά νόμον Ιπποδρομίες στην Ελλάδα (εφεξής στον παρόντα νόμο Φορέα Ιπποδρομιών) μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και περιλαμβάνει τουλάχιστον: (ι) τις ημερομηνίες τέλεσης των ιπποδρομιακών συγκεντρώσεων, (ιι) τις ιπποδρομίες κάθε συγκέντρωσης και τους όρους αυτών, (ιιι) τον καθορισμό των κυρίων ιπποδρομιών και τους όρους αυτών, (ιν) τον καθορισμό ιπποδρομιών για εισαγόμενους ίππους και διεθνείς ιπποδρομίες και (ν) τον καθορισμό των επάθλων κάθε ιπποδρομίας. Για την κατάρτιση του Γενικού Προγράμματος Ιπποδρομιών διατυπώνεται απλή γνώμη της Φιλίππου Ένωσης Ελλάδος, επί σχεδίου που υποβάλλεται προς αυτήν τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η τυχόν καθυστέρηση ή και μη έκφραση γνώμης δεν κωλύει τη λήψη απόφασης.
2. Η κατάρτιση του Γενικού Προγράμματος των Ιπποδρομιών βασίζε-ται σε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Ιπ-ποδρομιών με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια για την κατάταξη των ίπ-πων σε κλάσεις βάσει του Γενικού Ισοζυγισμού, τον καθορισμό των κατηγο-ριών των δρομώνων ίππων ανά ηλικία και κλάση, καθώς και για τους όρους των αντίστοιχων κατηγοριών των ιπποδρομιών. Στην ίδια απόφαση θα καθο-ρίζονται οι κανόνες Ισοζυγισμού, Βαρών και Επιβαρύνσεων ίππων, η διαδικασία Εγγραφών, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού των τελών εγγραφής, καθώς και οι κανόνες συμμετοχής ομόσταυλων ίππων στις ιπποδρομίες. Οι διαδικασίες Ισοζυγισμού και Εγγραφών διενεργούνται από τις υπηρεσίες του Φορέα Ιπποδρομιών.
3. Με απόφαση του Φορέα Ιπποδρομιών δύναται να τροποποιείται το Γενικό Πρόγραμμα Ιπποδρομιών, λαμβάνοντας υπόψη και το εκάστοτε ενεργό ιππικό δυναμικό, καθώς και για λόγους διεθνών υποχρεώσεων ή άλλων αναγκών. Με την επιφύλαξη τυχόν περιπτώσεων ανωτέρας βίας, κάθε τυχόν τροποποίηση θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την δημοσίευσή της.
4. Για κάθε ιπποδρομιακή ημέρα εκδίδεται και δημοσιεύεται από τον Φορέα Ιπποδρομιών Επίσημο Ημερήσιο Πρόγραμμα ιπποδρομιών σύμφωνα με το οποίο διεξάγονται οι ιπποδρομίες. Το Επίσημο Ημερήσιο Πρόγραμμα ιπποδρομιών περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: ημερομηνία και τους όρους κάθε ιπποδρομίας, ίππους με όλα τα στοιχεία τους, ιπποπαραγωγούς, ιδιοκτήτες με τα χρώματά τους, προπονητές, αναβάτες, απόσταση, σειρά εκκίνησης, έπαθλα , παρωπίδες και ό,τι άλλο τυχόν κρίνεται αναγκαίο για την πληρότητά του.
5. Το Γενικό Πρόγραμμα των Ιπποδρομιών, ως και οι εκάστοτε τροπο-ποιήσεις του και το Επίσημο Ημερήσιο Πρόγραμμα, δημοσιεύονται στην ισ-τοσελίδα του Φορέα Ιπποδρομιών.