Άρθρο 07 – Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής.

1. Κατά την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο, οριστικοποιεί ή τροποποιεί τον προσωρινό τίτλο της διδακτορικής διατριβής και συντάσσει σχετικό πρακτικό που καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
2. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η Συμβουλευτική Επιτροπή αποδέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Εφ’ όσον αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση και την υποβάλλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος, ζητώντας τη συγκρότηση Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την αποδοχή, την κρίση και τη βαθμολόγηση της διδακτορικής διατριβής.
3. Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορούν να είναι εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές Πανεπιστημίων, προερχόμενοι από το ίδιο ή άλλο Πανεπιστήμιο, καθηγητές ΑΣΕΙ ή μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και θεραπεύουν εγνωσμένα το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
4. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική ή μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετοχή πέντε τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής. Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία, στη συνέχεια, συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων και κρίνει το πρωτότυπο της εργασίας και κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η βαθμολόγηση της διατριβής, στην κλίμακα «Καλώς», «Λίαν Καλώς» και «Άριστα», αποφασίζεται από την πλειοψηφία των παρόντων μελών της και ανακοινώνεται δημόσια. Η Εξεταστική Επιτροπή, με ομοφωνία των επτά μελών της, μπορεί να απονείμει εύφημο μνεία «Μετ’ Επαίνου» σε διατριβή που βαθμολογήθηκε με Άριστα. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σύντομη δικαιολογητική έκθεση, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και συνοδεύει την ανάρτηση της διατριβής στον διαδικτυακό τόπο του οικείου ιδρύματος.
5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποστήριξης και ανεξάρτητα από την έκβασή της, συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον επιβλέποντα και όλα τα παρόντα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Στο πρακτικό επισυνάπτεται σημείωμα έκφρασης γνώμης από το σύνολο των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής που συμμετείχαν στη διαδικασία της υποστήριξης και καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
6. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα του Τμήματος γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Τα σχετικά με την αναγόρευση καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
7. Το διδακτορικό δίπλωμα αναφέρει τον τίτλο της διδακτορικής διατριβής, τον βαθμό, την ονομασία του Τμήματος και του Πανεπιστημίου όπου εκπονήθηκε. Τα σχετικά με την αναγόρευση καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

 • Σχόλιο για το άρθρο 7, παράγραφος 4

  Επαναφέρεται ο βαθμός στην διδακτορική διατριβή στην κλίμακα «καλώς», «λίαν καλώς», «άριστα» (που είχε καταργηθεί με το ν. 1268/1982) και προβλέπεται και εύφημος μνεία «Μετ’ Επαίνου». Η επαναφορά αυτή είναι προβληματική, αν ληφθεί υπόψη ότι η βαθμολογία είναι συγκριτική μεταξύ περισσοτέρων και στοχεύει στην άμιλλα, ενώ η εξεταστική επιτροπή δεν μπορεί να έχει συνολική εικόνα των διατριβών της Σχολής, ώστε να μπορεί να συγκρίνει. Εξ άλλου, η διδακτορική διατριβή απονέμεται για τα πρωτότυπα στοιχεία και τη συμβολή της σε συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο. Η αποτίμηση της συμβολής κάθε διατριβής γίνεται σε βάθος χρόνου από την επιστημονική κοινότητα μέσω των σχετικών δημοσιεύσεων και την απήχησή που αυτές θα αποκτήσουν. Η διάταξη θα πρέπει να αφαιρεθεί. Πάντως, αν παραμείνει, τότε η βαθμολόγηση πρέπει να γίνεται με ενιαία κριτήρια και εκ των υστέρων σύγκριση, οπότε η αρμοδιότητα θα πρέπει να ανατεθεί σε υψηλότερο όργανο (π.χ. στην Κοσμητεία με εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής).

  Δ. Κουτσογιάννης, Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (εκ μέρους της Σχολής)

 • 11 Οκτωβρίου 2016, 14:53 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

  αγαπητοί παραλείψατε να δημοσιεύετε το παρακάτω σχόλιό μου. εάν το πρόβλημα είναι που κάνω αναφορά και στον πρωθυπουργό σας γνωρίζω ότι θα του τα γράψω εκ νέου προσεχώς να τα ξέρει. Παρακαλώ να δημοσιεύετε το σχόλιο.

  Η πραγματικότητα με παραδείγματα ! (3/9)

  [1]. καθηγητής της Νομικής Αθηνών είχε τη διατριβή γνωστού μου στο συρτάρι επί έξι έτη, ο τελευταίος χρησιμοποίησε εξωπανεπιστημιακά μέσα για να βγει η διατριβή από το συρτάρι και να προχωρήσει.

  [2]. καθηγήτρια της Νομικής Θεσσαλονίκης είχε στο δικό της συρτάρι διατριβή γνωστού μου επί τρία έτη. Δεν ξέρω πως αυτή διατριβή βγήκε από το συρτάρι και προχώρησε.

  [3]. Από τον Ιούνιο του 2010 (πάνω από έξι έτη τώρα) έχω εμπλοκή με τη Νομική Θεσσαλονίκης, έχω συντάξει πάνω από 50 επιστολές και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτε. Δεν ορίζουν νέα τριμελή επιτροπή για να εισηγηθεί επί της διατριβής. Σε όλο αυτό το διάστημα το έχουν πάει από το ένα φτηνό κόλπο στο άλλο για να μην προχωρήσει η διατριβή. Έφτασα έως και στον τωρινό πρωθυπουργό και πάλι δεν έγινε τίποτε. Τον έγραψαν στα παλαιότερα υποδήματά τους και άλλαξαν το κόλπο. Τώρα «ζητάνε» να καταθέσω την διατριβή χωρίς να ορίσουν πριν τριμελή επιτροπή και εάν και όταν οριστεί αυτή η επιτροπή θα εξετάσει τη διατριβή μυστικά χωρίς εγώ να ξέρω ποια πρόσωπα θα την παραλάβουν. Γνωρίζει κάποιος να έχει γίνει ξανά κάτι τέτοιο; Αυτοί οι άνθρωποι προωθούν την έρευνα; Τελικά τι προωθούν. Αυτές οι αποδείξεις σας φτάνουν ή όχι ; Κάποια στιγμή θα δημοσιεύσω την εμπειρία μου σε βιβλίο.

  4. O διευθυντής Τομέα Διεθνών Σπουδών του Τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης ρώτησε γραπτώς, ένδεκα έτη μετά την κατάθεση της διατριβής του, τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ηλία Αμανατίδη εάν προτίθεται να τη συνεχίσει!!! Μία διατριβή κατατεθειμένη που δεν εξέτασε κανείς επί τόσα έτη μάλλον πήγε στα σκουπίδια.

  Φτάνουν αυτά τα παραδείγματα ή θέλετε κι άλλα; Τι θα κάνει το νομοσχέδιο για τέτοιες καταστάσεις ;

 • 11 Οκτωβρίου 2016, 01:36 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

  Γενικό σχόλιο στο νομοσχέδιο για τις διατριβές(1/9.)

  Το νομοσχέδιο είναι γραμμένο στη βάση υποθέσεων όχι δεδομένων και βλέπει τις διατριβές μόνο από τη πλευρά των μελών ΔΕΠ χωρίς να παρέχει στους υποψήφιους διδάκτορες καμία προστασία και εγγύηση ότι η διατριβή τους θα τελειώσει. Είναι δηλαδή μονομερές και ανισόρροπο στα μέτρα των μελών ΔΕΠ επιβλεπόντων. Κάποιοι τέτοιοι συντάκτες το φόρτωσαν με τόσα διαδικαστικά κοστοφόρα στοιχεία που καταπνίγει κάθε ουσία και ουσιαστική προσπάθεια όπως η συγγραφή διατριβής.

  Το νομοσχέδιο μιλά για υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων τις οποίες ορίζει με ακρίβεια αλλά που είναι τα δικαιώματά τους και οι ακριβείς υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ; Μήπως, όσοι έγραψαν το σχέδιο νόμου θέλουν κι αυτοί μόνο δωρεάν εργατική δύναμη από ειδικούς πριν αυτοί οι ειδικοί καταλάβουν σε κάποια προχωρημένη στιγμή ότι η διατριβή τους δεν πρόκειται να προχωρήσει; Διαβάστε τα από πανεπιστημιακό που έχει άλλη οπτική και την κατέγραψε το 2014: [http://www.kathimerini.gr/507698/article/epikairothta/ellada/apoyh-ypoyhfioi-didaktores-me-monadiko-krithrio-thn-amis8i-ergasia].

  Τα δεδομένα και οι ιδέες που εκθέτω παρακάτω δείχνουν γιατί το νομοσχέδιο θα πρέπει να ξαναγραφεί ώστε να μην πάει χαμένη η προσπάθεια και ο χρόνος…

 • 11 Οκτωβρίου 2016, 01:25 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

  Δεδομένα, πρώτα τα δεδομένα! (2/9)

  Ας ξεκινήσουμε με δεδομένα, αριθμητικά δεδομένα, τα οποία πιθανότατα πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, για να κατανοήσουμε κάποια σοβαρά προβλήματα περί των διδακτορικών διατριβών.

  Στον παρακάτω σύνδεσμο είναι φορτωμένα αριθμητικά δεδομένα για να αρχίσουμε επιτέλους να καταλαβαίνουμε με αριθμούς τι γίνεται μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο και ειδικά σε ένα τμήμα όπως η Νομική Θεσσαλονίκης με την οποία έχω πολυετή εμπλοκή, από τον Ιούνιο του 2010. Έξι και πλέον έτη μετά, δεν βλέπω ακόμη λύση στον ορίζοντα.
  [ https://www.scribd.com/document/327030000/Athanasios-Pitsiorlas-Ipopsifii-Didaktores-1998-2012-Nomiki-Sxoli-Aristotelio-Panepistimio-Eksoteriki-Axiologisi-Version2 ]
  Όποιος βαριέται να τρέξει όλες τις σελίδες, ας πάει στις δύο τελευταίες 47-48. Ο εκεί πίνακας εμφανίζει πόσους υποψήφιους διδάκτορες ανέλαβε το κάθε ένα από 45 μέλη ΔΕΠ σε τρεις τομείς δικαίου σε διάστημα δώδεκα (12) ετών και πόσοι και ποιοι τελείωσαν διδακτορική διατριβή. Πόσοι μπορούν να φανταστούν ότι μέλη ΔΕΠ παρέλαβαν 11 και 17 υποψήφιους στο διάστημα των δώδεκα ετών χωρίς ουδείς να τελειώσει διατριβή; Τι λέτε για παρτίδα 32 υποψηφίων από τους οποίους δεν τελείωσε ουδείς; Μην παραλείψετε να βρείτε και να αναδείξετε τους πρωταθλητές μέλη ΔΕΠ.

  Εφόσον αυτά τα αριθμητικά στοιχεία είναι αδιάψευστα και δείχνουν πεντακάθαρα ποια είναι η πραγματικότητα, τι μπορεί να κάνει το νέο νομοσχέδιο ώστε να δημιουργήσει κάποιες εγγυήσεις στην πλευρά των μελών ΔΕΠ ώστε οι διδακτορικές διατριβές να προχωρούν και να φτάνουν μέχρι την υποστήριξη ;

 • 11 Οκτωβρίου 2016, 01:22 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

  Η πραγματικότητα των διδακτορικών διατριβών με παραδείγματα ! (3/9)

  [1]. καθηγητής της Νομικής Αθηνών είχε τη διατριβή γνωστού μου στο συρτάρι επί έξι έτη. ο τελευταίος χρησιμοποίησε εξωπανεπιστημιακά μέσα για να βγει η διατριβή από το συρτάρι και να προχωρήσει.

  [2]. καθηγήτρια της Νομικής Θεσσαλονίκης είχε στο δικό της συρτάρι διατριβή γνωστού μου επί τρία έτη. Δεν ξέρω πως αυτή διατριβή βγήκε από το συρτάρι και προχώρησε.

  [3]. Από τον Ιούνιο του 2010 (πάνω από έξι έτη τώρα) έχω εμπλοκή με τη Νομική Θεσσαλονίκης, έχω συντάξει πάνω από 50 επιστολές και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτε. Δεν ορίζουν νέα τριμελή επιτροπή για να εισηγηθεί επί της διατριβής. Σε όλο αυτό το διάστημα το έχουν πάει από το ένα φτηνό κόλπο στο άλλο για να μην προχωρήσει η διατριβή. Έφτασα έως και στον τωρινό πρωθυπουργό και πάλι δεν έγινε τίποτε. Τον έγραψαν στα παλαιότερα υποδήματά τους και άλλαξαν το κόλπο. Τώρα «ζητάνε» να καταθέσω την διατριβή χωρίς να ορίσουν πριν τριμελή επιτροπή και εάν και όταν οριστεί αυτή η επιτροπή θα εξετάσει τη διατριβή μυστικά χωρίς εγώ να ξέρω ποια πρόσωπα θα την έχουν παραλάβει. Γνωρίζει κάποιος να έχει γίνει ξανά κάτι τέτοιο; Αυτοί οι άνθρωποι προωθούν την έρευνα; Τελικά τι προωθούν. Αυτές οι αποδείξεις σας φτάνουν ή όχι ; Κάποια στιγμή θα δημοσιεύσω την εμπειρία μου σε βιβλίο. Συνεχίζουμε.

  4. O διευθυντής Τομέα Διεθνών Σπουδών του Τμήματος Νομικής Θεσσαλονίκης ρώτησε γραπτώς, ένδεκα έτη μετά την κατάθεση της διατριβής του, τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ηλία Αμανατίδη εάν προτίθεται να τη συνεχίσει!!! Μία διατριβή κατατεθειμένη που δεν εξέτασε κανείς επί τόσα έτη μάλλον πήγε στα σκουπίδια.

  Φτάνουν αυτά τα παραδείγματα ή θέλετε κι άλλα; Τι θα κάνει το νομοσχέδιο για τέτοιες καταστάσεις ;

  Εγώ συνεισφέρω τα επόμενα. Οι προτάσεις συνίστανται σε 1] αλλαγές στο νομοσχέδιο και 2] προσθήκες.

 • 11 Οκτωβρίου 2016, 01:18 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

  Προθεσμίες : Κύριε Φίλη που είναι οι προθεσμίες ενέργειας για τους καθηγητάδες ; (4/9).

  Επιτέλους, ως πρώτη ελάχιστη διόρθωση σε αυτό το νομοσχέδιο βλέπω πρώτα τη θέσπιση έστω ενδεικτικών προθεσμιών για τις κρίσιμες ενέργειες των καθηγητών που ασχολούνται με διδακτορικές διατριβές.
  οι δικαστές μία από τις τρεις εξουσίες του κράτους έχουν σε βάρος τους ένα πλέγμα προθεσμιών ενέργειας με συνέπειες εάν δεν τηρηθούν. Και το τωρινό νομοσχέδιο και κατ’ εξουσιοδότηση οι πανεπιστημιακοί κανονισμοί προβλέπουν προθεσμίες για την ολοκλήρωση διατριβής από την πλευρά του υποψήφιου διδάκτορα, η ολοκλήρωση της οποίας είναι πράγμα λογικά απρόβλεπτο, διότι μπορούν να συμβούν πρακτικά τα πάντα κατά την εκπόνηση, αλλά δεν προβλέπουν ουδεμία προθεσμία για τις ενέργειες του επιβλέποντα και της τριμελούς επιτροπής μετά την κατάθεση και παραλαβή της διατριβής ολοκληρωμένης. Γιατί υπάρχει ακόμη τέτοια παράλειψη μετά από τόσες δεκαετίες αρνητικής εμπειρίας ;

  Ποιες είναι λοιπόν, στα μάτια της ελληνικής πολιτείας, οι λογικές προθεσμίες για αυτούς τους ανθρώπους στα κρίσιμα στάδια ; Μπορεί αυτό το νομοσχέδιο να καταγράψει κάποιες τέτοιες προθεσμίες στα κρίσιμα στάδια της διατριβής ή δεν μπορεί και εάν δεν μπορεί γιατί δεν μπορεί ;

 • 11 Οκτωβρίου 2016, 01:15 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

  Ποια είναι τα όρια της «συμβουλευτικής» εξουσίας της τριμελούς επιτροπής; (Άρθρο 7 παρ 1 και 2 του νομοσχεδίου) (5/9).

  Στ’ αλήθεια, είναι συμβουλευτική ή αποφασιστική αυτή η τριμελής επιτροπή;

  Εάν πιστέψουμε ό,τι λέει το σχέδιο νόμου, η συμβουλευτική επιτροπή κάνει επίβλεψη κατά τη διάρκεια της έρευνας και της συγγραφής. Δηλαδή συζητά με τον υποψήφιο, κατευθύνει, διαβάζει, και εξετάζει δοκίμια. Σωστά ;

  1. πρώτο πρόβλημα: Εάν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικές επιτροπής έχουν κάνει πριν τέτοια ουσιαστική επίβλεψη γιατί θα πρέπει να έχουν και απόλυτη εξουσία μετά στο εάν θα προχωρήσει η διατριβή ή όχι ; Το πρώτο σοβαρό πρόβλημα στους όρους «Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής η Συμβουλευτική επιτροπή αποδέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψήφιου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της», είναι ότι οι όροι αυτοί είναι πολύ βαρείς και δίνουν σε αυτή την συμβουλευτική επιτροπή απόλυτη εξουσία απόφασης επί του εάν θα προχωρήσει ολοκληρωμένη διατριβή!

  Γιατί χρειάζεται τέτοια απόλυτη εξουσία μετά από πολυετή εργασία του υποψήφιου και επίβλεψη αυτής της Επιτροπής αντίστοιχα στην οποία επιπλέον δεν υπάρχει ουδείς εξωτερικός μάρτυρας υπέρ του νέου έλληνα υποψήφιου διδάκτορα απέναντι σε τρία μέλη ΔΕΠ;

  2. δεύτερο πρόβλημα: Ας υποθέσουμε ότι γίνεται τέτοια αίτηση από τον υποψήφιο διδάκτορα να υποστηρίξει τη διατριβή και απορρίπτεται από την «συμβουλευτική» επιτροπή. Τι γίνεται μετά ; Το σχέδιο νόμου δεν λέει απολύτως τίποτε. Τι πρέπει να καταλάβουμε; Το έχετε αφήσει ως αυτονόητο ότι κάτι θα γίνει ή σας έχει ξεφύγει ένα τεράστιο προβληματικό κενό; Άρα, χρειάζεται επιπλέον ρύθμιση στο νόμο για το τί γίνεται μετά και πότε, εάν αφήσετε εν τέλει αυτή την «συμβουλευτική» επιτροπή απόλυτα αποφασιστική σε μία κατάσταση απελπιστικά χωρίς μάρτυρες.

  3. τρίτο πρόβλημα: Μπορεί αυτή η «συμβουλευτική» επιτροπή να έχει απόλυτη αποφασιστική εξουσία να απορρίπτει αίτηση δημόσιας υποστήριξης διατριβής χωρίς να δίνει καμία αιτιολογία ; Εάν επιμένετε σε τέτοιου είδους εξουσία, μήπως η έκφραση «με γραπτή πλήρη αιτιολογία» πρέπει να προστεθεί στο νομοσχέδιο; Όμως ας μην αγνοούμε την πραγματικότητα. Με λόγια νομίζουν κάποιοι ότι μπορούν να καλύπτουν κάθε αρνητική ενέργεια και παράλειψη. Αντίθετα, θετικές ενέργειές τους για να τις κάνουν δεν χρειάζονται νόμους.

  Tο πράγμα με απλούς όρους έχει ως εξής: Εάν σας ενδιαφέρουν οι νέοι έλληνες, μήπως πρέπει να απαλειφθεί αυτή η αποφασιστική εξουσία της «συμβουλευτικής» επιτροπής ώστε σε επίπεδο νόμου τουλάχιστον να είναι όντως συμβουλευτική και έτσι ο νόμος να έχει και συνοχή ;

 • 11 Οκτωβρίου 2016, 01:04 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

  Οι αριθμοί της εξεταστικής επιτροπής 7 και 5 είναι επικίνδυνα προβληματικοί (Άρθρο 7 παρ 4 του νομοσχεδίου) (6/9).

  Ο αριθμός επτά εξεταστών για την συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης είναι μεγάλος και δύσκαμπτος και ο απαιτούμενος αριθμός πέντε καθηγητών με σύμφωνη γνώμη για να εγκριθεί η διατριβή είναι πολύ αυστηροί και ριψοκίνδυνοι. Όμως, πολύ νομοθετικό κακό για το τίποτα!

  Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από επτά μέλη. Η διαδικασία της υποστήριξης όμως απαιτεί συμμετοχή τουλάχιστον πέντε μέλη για να ξεκινήσει και απαιτείται αριθμός πέντε μελών για να εγκριθεί η διατριβή. Πρόκειται για επιστροφή στο Νόμο του 2008 και σε κατάσταση δύσκαμπτη και ριψοκίνδυνη. Αποκλείεται το ενδεχόμενο από ατύχημα ή χειραγώγηση του αριθμού των εξεταστών να απορριφθεί διατριβή ; Εάν τελικά συμμετάσχουν πέντε μέλη και απαιτείται σύμφωνη γνώμη 5 μελών μπορεί να απορριφθεί διατριβή ή όχι εάν ένα μέλος είναι κακόβουλο απέναντι στον υποψήφιο ή έχει κόντρα με άλλα μέλη-εξεταστές την οποία μπορεί να πληρώσει ο υποψήφιος; Είστε σίγουροι ότι μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο είναι όλοι άγιοι ; Ακόμη χειρότερα το νομοσχέδιο αγνοεί ότι πολλά μέλη εξεταστικών επιτροπών προσέρχονται χωρίς να έχουν διαβάσει καν τη διατριβή. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να αλλάξει στους αριθμούς αυτούς. Εάν ο ευέλικτος αριθμός τρία που υπάρχει στον Νόμο 4009/2011 δεν σας αρέσει τότε ας γίνουν πέντε τα μέλη τα οποία όλα θα απαιτείται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και κατόπιν θα χρειάζεται η συνήθης πλειοψηφική ψήφος και αιτιολογία για την έγκριση ή μη της διατριβής. Αυτή είναι δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή προβλημάτων σε βάρος του υποψήφιου, παντελώς έξω από τη φαντασία του νομοθέτη.

  Θα πρέπει να κατανοήσει η ελληνική πολιτεία και να εξασφαλίσει με απτές εγγυήσεις ότι ένας υποψήφιος διδάκτωρ, ήδη κάτοχος βασικού πτυχίου και ενός τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου, μετά από πολύ σοβαρές εάν όχι εξαντλητικές οικονομικές προσωπικές του δαπάνες ή υποτροφία και πολυετή μοναχική εργασία δεν μπορεί να είναι θύμα κανενός εγκληματία, κανενός επικίνδυνου, κανενός κομπλεξικού καθηγητηρά!!!

  Δείτε το κι αλλιώς. Τι είναι αυτό που θέλει τελικά ο νομοθέτης; Μία λιγότερο καλή διατριβή, εάν τελικά είναι τέτοια, ή μία διατριβή, μετά από τρομακτικά κόστη για τον υποψήφιο και για άλλους, η οποία δεν θα δει ποτέ το φως το κόσμου; Είναι τα δεδομένα που ομιλούν. Διαλέξτε και πάρετε!

 • 11 Οκτωβρίου 2016, 00:59 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

  Δεν υπάρχει μηχανισμός επίλυση διαφορών μεταξύ υποψήφιου διδάκτορα και τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή επιβλέποντα (7/9).

  Το τωρινό νομοσχέδιο δεν προβλέπει διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ υποψήφιων διδακτόρων και επιβλέποντα / τριμελών επιτροπών. Εννοεί δηλαδή ότι δεν εμφανίζονται προβλήματα κατά την εκπόνηση διατριβών ; Εφόσον το τωρινό νομοσχέδιο είναι ειδικό θα πρέπει χάριν πληρότητας να προβλέψει ρητά διαδικασία επίλυσης διαφορών και αρμόδιο όργανο.

  Χρειάζεται λοιπόν ένα ξεχωριστό άρθρο αφιερωμένο στην επίλυση διαφορών.

 • 11 Οκτωβρίου 2016, 00:58 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

  Άρθρο 8 παρ 4. Να καταργηθεί ή να εξειδικευθεί ή αόριστη εξουσιοδότηση (8/9).
  Η παράγραφος αυτή περί θέσπισης επιπλέον «διαδικασιών» και «κριτηρίων» είναι προβληματικά αόριστη ενώ χρειάζεται ασφάλεια δικαίου υπέρ των υποψήφιων διδακτόρων. Εάν ο νομοθέτης έχει υπόψη του επιπλέον σοβαρά στοιχεία θα πρέπει αυτά να τα καταγράψει ως τίτλους στο νομοσχέδιο.

 • 11 Οκτωβρίου 2016, 00:55 | Αθανάσιος Πιτσιόρλας

  Ποινές για μη τήρηση της διαφάνειας (9/9).

  Ας δούμε τη διαφάνεια συγκεκριμένα.

  Μου πήρε οχτώ μήνες για να αποκτήσω με συνεχείς αιτήσεις προς το Τμήμα Νομικής στοιχεία εγγεγραμμένων υποψήφιων διδακτόρων (και όσων κατάφεραν να ολοκληρώσουν διατριβή) σε τρεις τομείς δικαίου. Για άλλους τρεις τομείς, δημόσιου δικαίου, εμπορικού δικαίου και ιστορίας, φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας του δικαίου, δεν έχουν δώσει τα στοιχεία και δεν τα δίνουν παρά τις δύο εισαγγελικές παραγγελίες. Μετά από 15 μήνες αδράνειάς της, μεσολάβησε και η Συνήγορος του Πολίτη. Είπε ότι έχω γενικό δικαίωμα στα στοιχεία αλλά όχι ειδικό για να τα λάβω! Είχα τόση εμπιστοσύνη που δεν είδα νωρίτερα ότι η εν λόγω κυρία ήταν μέλος ΔΕΠ της Νομικής Αθηνών. Άρα φρόντιζε διά παράλειψης για τη πάρτη της και όχι για μένα.

  Ενώ η νομοθεσία απαιτεί διαφάνεια, το Τμήμα Νομικής Θεσσαλονίκης απέχει από το να την τηρεί, δηλαδή εφαρμόζει μυστικότητα. Για χρόνια δεν επέκτεινε την ιστοσελίδα του με συγκεκριμένη πληροφόρηση για τις διδακτορικές διατριβές. Εδώ και κάποιο καιρό έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του μόνο τον κανονισμό σπουδών. Ουδέν άλλο. Είναι αυτό εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας;

  Τι γίνεται εάν ένα Τμήμα όπως αυτό πεισματικά δεν τηρεί τη διαφάνεια; Το νομοσχέδιο δεν δίνει απάντηση. Χρειάζεται σύστημα ποινών οικονομικών και πειθαρχικών με εμπλοκή και του υπουργείου παιδείας ή κάποιου άλλου.

 • § 4: Προτείνουμε η έκφραση «αναπτύσσει τη διατριβή του» να αντικατασταθεί με τη φράση «εκθέτει τα πορίσματα της έρευνάς του».

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 17:12 | Θεόδωρος Λιαλιάρης

  Δεν είναι δυνατόν οι περισσότερες διατριβές να βαθμολογούνται με «ΑΡΙΣΤΑ». Ίσως αν τεθούν κριτήρια αξιολόγησης πχ αριθμός επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί από την προσπάθεια αυτή του διδάκτορος και των υπεύθυνων καθηγητών, συνεργασία με την εγχώρια οικονομία, συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα, προσφορά στην επιστήμη που εξυπηρετεί κά, να αποτελούν κριτήρια πιο δίκαιης βαθμολόγησης…

 • 1 Οκτωβρίου 2016, 16:35 | Τάνταλος Μάριος

  Eξαιρετικά πρόχειρο το άρθρο και καθόλου πρωτότυπο. Θα έπρεπε να προβλέπεται επανεξέταση εντός έτους σε περίπτωση απόρριψης της διατριβής, η πλειοψηφία των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής να είναι από άλλο Τμήμα, και να υποχρεώνονται να υποβάλουν γραπτώς, ξεχωριστά ο καθένας, παρατηρήσεις, βελτιώσεις στον Επιβλέποντα πριν την υποστήριξη για να βεβαιώνεται ότι έχουν μελετήσει τη διατριβή, τις οποίες παρατηρήσεις, αν κριθεί σκόπιμο κατά την εξέταση, μπορεί να υποχρεώνεται ο υποψήφιος διδάκτορας να ενσωματώσει στην εργασία του για να λάβει τον τίτλο του διδάκτορα.

 • Παρά τα σήμερα ισχύοντα, και παρά τις προθέσεις του ΥΠΕΠΘ να ενισχύσει, ουσιαστικά, τις εξουσίες των Γενικών Συνελεύσεων, θεωρώ ότι η Γενική Συνέλευση των Τμημάτων δεν θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες αξιολόγησης ούτε του θέματος, ούτε της προόδου, πολύ λιγότερο δε της ωριμότητας μιας διδακτορικής διατριβής προς υποστήριξη και της αναγόρευσης διδάκτορος.

  Και αυτό για το λόγο ότι, σε πάρα πολλά Τμήματα, τα γνωστικά αντικείμενα των διδασκόντων (και μελών της ΓΣ) είναι ετερόκλητα, πράγμα που καθιστά τα μέλη της ΓΣ ακατάλληλα, λόγω άγνοιας του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου, για να αξιολογήσουν αξιόπιστα την καταλληλότητα μιας διατριβής προς ανάληψη και υποστήριξη. Επίσης, οι ποικίλες «ισορροπίες» ή «ανισορροπίες» που παρατηρούνται μεταξύ των μελών ΔΕΠ πολλών Τμημάτων δεν εγγυώνται την αμεροληψία ως προς την αποδοχή ή απόρριψη δεδομένης πρότασης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.