Άρθρο 08 – Προκήρυξη ή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

1. Tα Πανεπιστήμια μπορούν να προκηρύσσουν θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, υποτρόφων ή όχι, και να εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων διδακτόρων σε περιπτώσεις υποτροφιών, σε θέματα ή ερευνητικά πεδία προτεραιότητας ή τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα. Οι σχετικές θέσεις αναφέρονται σε συγκεκριμένο Τμήμα, δημοσιοποιούνται δια του ημερησίου τύπου και αναρτώνται στους οικείους διαδικτυακούς τόπους των Ιδρυμάτων με την υπογραφή του Προέδρου του Τμήματος.
2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων διδακτόρων μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις.
3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων, τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών και ενδεχόμενες ρήτρες συνεπειών πρέπει να αναφέρονται ρητά στις σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις ενδιαφέροντος.
4. Η ανάθεση επίβλεψης των διδακτορικών διατριβών μπορεί να υπόκειται σε διαδικασίες και επιπλέον κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και τους Κανονισμούς Διδακτορικών Σπουδών των Πανεπιστημίων.
5. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να προβλέπονται ειδικοί όροι, διαδικασίες, παραδοτέα και προϋποθέσεις για την επιβεβαίωση της εγγραφής των υποψηφίων διδακτόρων μετά από διάστημα που ορίζεται ρητά στην προκήρυξη ή στη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 • 15 Οκτωβρίου 2016, 15:28 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω να μπορούν υποβάλλονται αιτήσεις ενδιαφερομένων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης.
  Άποψή μου είναι να μην υπάρχουν ρήτρες συνεπειών στους υποψηφίους διδάκτορες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών χωρίς μισθό.

  Όσον αφορά τις κατατακτήριες εξετάσεις να μην απαιτείται ούτε βαθμός τουλάχιστον 5/10 σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα ούτε μέσος όρος των εξεταζόμενων μαθημάτων 5/10, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν διδαχθεί τα μαθήματα αυτά και είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι.. Απλώς να γίνεται η επιλογή των υποψηφίων με βάση το άθροισμα των βαθμών τους στα εξεταζόμενα μαθήματα.
  Το ίδιο προτείνω να ισχύει και σε περίπτωση γραπτών εξετάσεων για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων.

  Έχω την άποψη ότι στην Ελλάδα τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τα Κολλέγια δε θα πρέπει να απονέμουν πτυχία ή διπλώματα αλλά μόνο Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών και Διδακτορικά Διπλώματα.

  Επίσης η εισαγωγή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων.

  Από έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησα σε όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Ελλάδας τα οποία λειτουργούν υπό την ευθύνη Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. , περίπου πεντακοσίων (500) στο σύνολο, δεν υπάρχει ούτε ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο να μην έχει κατά την άποψη μου τουλάχιστον ένα κριτήριο επιλογής των υποψηφίων (συνέντευξη, βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα κ.ά.) το οποίο να μην είναι αντιδεοντολογικό και να μη στρεβλώνει το αποτέλεσμα της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών. Σημειωτέον ότι ορισμένα από αυτά τα κριτήρια ,όπως υπεύθυνη δήλωση υποψηφίων ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, είναι και παράνομα (η έρευνά μου αυτή ολοκληρώθηκε το 2011).
  Ομοίως και η επιλογή υποψηφίων διδακτόρων σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται με ορισμένα από τα προαναφερθέντα κακώς κείμενα κατά τη γνώμη μου κριτήρια.
  Σχετικώς με τις μεταπτυχιακές σπουδές και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών παρακαλώ να εισάγετε συν τοις άλλοις και τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:
  i) Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών να μην υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού τους, δεδομένου ότι κατά τη γνώμη μου το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι μία εξειδίκευση την οποία όλοι οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. έχουν την ικανότητα να κάνουν. Ούτε στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων πρέπει να υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού τους, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώνουν όλοι ενδιαφέρον και να επιλέγονται οι καλύτεροι. Η μόνη απαίτηση για την επιλογή υποψηφίου σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ή για την επιλογή του ως υποψηφίου διδάκτορα θα πρέπει να είναι η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. και τα λοιπά κριτήρια επιλογής να συνεκτιμώνται.
  ii) Στα κριτήρια επιλογής τόσο των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και των υποψηφίων διδακτόρων να μην υπάρχουν κριτήρια αντιδεοντολογικά ή παράνομα, όπως αυτά τα οποία έχω προαναφέρει.
  iii) Σε ότι αφορά τα μεταπτυχιακά μαθήματα να έχουν βάση επιτυχίας 5/10 και όχι μεγαλύτερη και η επαναλαμβανόμενη αποτυχία σε αυτά να μην αποτελεί αιτία διαγραφής μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψηφίου διδάκτορα.
  iv)Δεδομένου ότι οι θέσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ένα μικρό ποσοστό των θέσεων των προπτυχιακών φοιτητών και δεδομένου ότι οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν ενδιαφέρονται για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και δεσμεύουν τις περισσότερες θέσεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών , οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να μην υποχρεούνται να έχουν αποκτήσει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών-Πτυχίο Master.
  v) Να μην υπάρχει μέγιστη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.
  vi)Να μην υπάρχει μέγιστη διάρκεια φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  vii) Να αναγνωρίζονται τουλάχιστον οι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων πενταετούς διάρκειας σπουδών ως κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών-Πτυχίου Master, όπως αρκετά πανεπιστήμια τους έχουν ήδη αναγνωρίσει, χωρίς κατάτμηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
  viii) Η οποιαδήποτε απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών ή των υποψηφίων διδακτόρων στο Α.Ε.Ι. πέραν του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τους ,όπως η συμμετοχή τους σε παραδόσεις μαθημάτων, η επιτήρηση σε εξετάσεις κ.ά., να μην είναι υποχρεωτική και να αμείβεται με ωριαία αντιμισθία.

  Επίσης,κατά κανόνα, οι υποψήφιοι διδάκτορες να λαμβάνουν μισθό κατά την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής.

  Οι διδακτορικές σπουδές προτείνω να οργανώνονται σε αυτοδύναμα Τμήματα Πανεπιστημίων στα οποία είτε λειτουργούν είτε όχι Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  Επίσης, η μη ανανέωση εγγραφής υποψηφίου διδάκτορα για δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη να οδηγεί όχι στην οριστική διαγραφή του από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων, αλλά στην αυτοδίκαιη διακοπή της φοιτήσεώς του έως ότου αυτός κάνει επανεγγραφή.

  Επιπλέον, προτείνω η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή να μην μπορεί να προτείνει διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων.

 • 15 Οκτωβρίου 2016, 14:14 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω να μπορούν υποβάλλονται αιτήσεις ενδιαφερομένων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης.

 • 15 Οκτωβρίου 2016, 13:50 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Προτείνω να μπορούν υποβάλλονται αιτήσεις ενδιαφερομένων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ανεξαρτήτως ύπαρξης σχετικής προκήρυξης ή μη.
  Άποψή μου είναι να μην υπάρχουν ρήτρες συνεπειών στους υποψηφίους διδάκτορες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών χωρίς μισθό.

  Όσον αφορά τις κατατακτήριες εξετάσεις να μην απαιτείται ούτε βαθμός τουλάχιστον 5/10 σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα ούτε μέσος όρος των εξεταζόμενων μαθημάτων 5/10, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν διδαχθεί τα μαθήματα αυτά και είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι.. Απλώς να γίνεται η επιλογή των υποψηφίων με βάση το άθροισμα των βαθμών τους στα εξεταζόμενα μαθήματα.
  Το ίδιο προτείνω να ισχύει και σε περίπτωση γραπτών εξετάσεων για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων.

  Έχω την άποψη ότι στην Ελλάδα τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τα Κολλέγια δε θα πρέπει να απονέμουν πτυχία ή διπλώματα αλλά μόνο Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών και Διδακτορικά Διπλώματα.

  Επίσης η εισαγωγή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων.

  Από έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησα σε όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Ελλάδας τα οποία λειτουργούν υπό την ευθύνη Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. , περίπου πεντακοσίων (500) στο σύνολο, δεν υπάρχει ούτε ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο να μην έχει κατά την άποψη μου τουλάχιστον ένα κριτήριο επιλογής των υποψηφίων (συνέντευξη, βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα κ.ά.) το οποίο να μην είναι αντιδεοντολογικό και να μη στρεβλώνει το αποτέλεσμα της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών. Σημειωτέον ότι ορισμένα από αυτά τα κριτήρια ,όπως υπεύθυνη δήλωση υποψηφίων ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, είναι και παράνομα (η έρευνά μου αυτή ολοκληρώθηκε το 2011).
  Ομοίως και η επιλογή υποψηφίων διδακτόρων σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται με ορισμένα από τα προαναφερθέντα κακώς κείμενα κατά τη γνώμη μου κριτήρια.
  Σχετικώς με τις μεταπτυχιακές σπουδές και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών παρακαλώ να εισάγετε συν τοις άλλοις και τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:
  i) Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών να μην υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού τους, δεδομένου ότι κατά τη γνώμη μου το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι μία εξειδίκευση την οποία όλοι οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. έχουν την ικανότητα να κάνουν. Ούτε στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων πρέπει να υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού τους, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώνουν όλοι ενδιαφέρον και να επιλέγονται οι καλύτεροι. Η μόνη απαίτηση για την επιλογή υποψηφίου σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ή για την επιλογή του ως υποψηφίου διδάκτορα θα πρέπει να είναι η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. και τα λοιπά κριτήρια επιλογής να συνεκτιμώνται.
  ii) Στα κριτήρια επιλογής τόσο των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και των υποψηφίων διδακτόρων να μην υπάρχουν κριτήρια αντιδεοντολογικά ή παράνομα, όπως αυτά τα οποία έχω προαναφέρει.
  iii) Σε ότι αφορά τα μεταπτυχιακά μαθήματα να έχουν βάση επιτυχίας 5/10 και όχι μεγαλύτερη και η επαναλαμβανόμενη αποτυχία σε αυτά να μην αποτελεί αιτία διαγραφής μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψηφίου διδάκτορα.
  iv)Δεδομένου ότι οι θέσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ένα μικρό ποσοστό των θέσεων των προπτυχιακών φοιτητών και δεδομένου ότι οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν ενδιαφέρονται για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και δεσμεύουν τις περισσότερες θέσεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών , οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να μην υποχρεούνται να έχουν αποκτήσει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών-Πτυχίο Master.
  v) Να μην υπάρχει μέγιστη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.
  vi)Να μην υπάρχει μέγιστη διάρκεια φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  vii) Να αναγνωρίζονται τουλάχιστον οι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων πενταετούς διάρκειας σπουδών ως κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών-Πτυχίου Master, όπως αρκετά πανεπιστήμια τους έχουν ήδη αναγνωρίσει, χωρίς κατάτμηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
  viii) Η οποιαδήποτε απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών ή των υποψηφίων διδακτόρων στο Α.Ε.Ι. πέραν του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τους ,όπως η συμμετοχή τους σε παραδόσεις μαθημάτων, η επιτήρηση σε εξετάσεις κ.ά., να μην είναι υποχρεωτική και να αμείβεται με ωριαία αντιμισθία.

  Επίσης,κατά κανόνα, οι υποψήφιοι διδάκτορες να λαμβάνουν μισθό κατά την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής.

  Οι διδακτορικές σπουδές προτείνω να οργανώνονται σε αυτοδύναμα Τμήματα Πανεπιστημίων στα οποία είτε λειτουργούν είτε όχι Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  Επίσης, η μη ανανέωση εγγραφής υποψηφίου διδάκτορα για δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη να οδηγεί όχι στην οριστική διαγραφή του από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων, αλλά στην αυτοδίκαιη διακοπή της φοιτήσεώς του έως ότου αυτός κάνει επανεγγραφή.

  Επιπλέον, προτείνω η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή να μην μπορεί να προτείνει διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων.

 • § 1: Προτείνουμε να θεσμοθετηθούν υποτροφίες για τις διδακτορικές σπουδές και να υπάρξουν προκηρύξεις θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στα ΑΕΙ.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 17:18 | Θεόδωρος Λιαλιάρης

  Εδώ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ενίσχυσης κύρια οικονομικά κάποιων υποψηφίων, αλλά και πανεπιστημίων, ειδικά των περιφερειακών, ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν υποψηφίους για εκπόνηση διδακτορικών αλλά και μεταδιδακτορικών εργασιών…

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 00:15 | EK

  Είναι γεγονός ότι σε πολλά γειτονικά κράτη η προσφορά θέσεων διδακτορικών σπουδών από τα πανεπιστήμια αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό για να αντιμετωπίσει τη ζήτηση.Πολλά από αυτά τα πανεπιστήμια υπολείπονται σημαντικά των ελληνικών πανεπιστημίων σε ποιότητα του προσωπικού και σε τεχνογνωσία. Σε πολλά μάλιστα πανεπιστήμια, θα βρει κανείς πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα, σε σημείο που να νομίζει ότι πρόκειται για ελληνικό ίδρυμα…. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η πρόσβαση σε αυτά είναι πολύ εύκολη, αφού βρίσκεσαι εκεί σε δυο ή τρεις ώρες.

  Επομένως, θεωρώ ότι ο διδακτορικός κύκλος σπουδών θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια να προσελκύσει αλλοδαπούς φοιτητές με στόχο την διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας και καινοτομίας αλλά και, ταυτόχρονα, να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

  Πρόταση μου είναι στα παραπάνω άρθρα, ίσως μέσα στις ειδικές διατάξεις και ρήτρες μιας προκήρυξης, να δίνεται η δυνατότητα προκήρυξης θέσεων διδακτόρων για αλλοδαπούς ή ξενόγλωσσους φοιτητές από τα τμήματα είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με ΑΕΙ της αλλοδαπής με ένα τέλος εγγραφής. Το τέλος εγγραφής θα αποδίδεται κατευθείαν στο ΑΕΙ υποδοχής χωρίς καμία αμοιβή για τον επιβλέπων καθηγητή.

 • Σωστό είναι να δοθούν διδακτορικά και στα ΤΕΙ με κάποιο τρόπο.
  Πάντως χωρίς να αντισταθμίζει την υλοποίηση και επίβλεψη διδακτορικών,

  πρέπeι να δοθει τουλάχιστον η δυνατότητα υλοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών με Έρευνα (M.Sc. by Research).

 • 28 Σεπτεμβρίου 2016, 01:23 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μην λειτουργούν οι Επιτροπές Αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων μεροληπτικά λόγω προτεινόμενου θέματος, τόπο καταγωγής, οικονομικής κατάστασης του υποψηφίου. Απαιτείται θεσμοθέτηση μηχανισμών στήριξης αδύναμων οικονομικά υποψηφίων με ενίσχυση από επενδυτικούς πόρους (ΕΣΠΑ) και αυτών που δεν έχουν γίνει δεκτοί από κάποιο όργανο για την εκπόνηση της διατριβής τους. Κοινώς, αποστεγανοποίηση των λειτουργιών επιλογής και υποστήριξης των υποψηφίων…

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 14:16 | Α. Οικονομίδης

  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΤΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ)

  «The modern mind divides, specializes, thinks in categories: the Greek instinct was the opposite, to take the widest view, to see things as an organic whole …..» (Kitto, 1957).

  Η αναγκαιότητα της ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (Interdisciplinarity) είναι κάτι κοινώς αποδεκτό (Szostak, Gnoli, and López-Huertas, 2016) και ήδη διδάσκεται στο Γυμνάσιο (π.χ. μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄Γυμνασίου).

  Για να αντιμετωπιστούν τα πολύπλοκα κοινωνικά, οικονομικά, τεχνολογικά κι άλλα προβλήματα απαιτείται η συνέργεια πολλαπλών επιστημονικών πεδίων από επιστήμονες που καταλαβαίνουν ο ένας την επιστημονική γλώσσα του άλλου και μπορούν να συνεννοηθούν (Αγγελόπουλος, 2014).

  Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη και παγκόσμια υπάρχει έλλειψη καταρτισμένων επιστημόνων ταυτόχρονα σε πολλαπλά επιστημονικά πεδία (https://en.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinarity).

  Τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) δημιουργήθηκαν για να καλύψουν αυτή την ανάγκη για καταρτισμένους επιστήμονες σε πολλαπλά επιστημονικά πεδία. Για παράδειγμα, το ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα καταρτίζει επιστήμονες τόσο σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όσο και σε θέματα Οικονομίας & Διοίκησης. Η κοινωνία, η οικονομία, η πολιτεία και οι επιχειρήσεις χρειάζονται επιστήμονες καταρτισμένους σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

  Για να εκπαιδευθούν σε βάθος επιστήμονες με γνώσεις σε πολλαπλά επιστημονικά πεδία απαιτείται τα ΔΠΜΣ να μπορούν να απονέμουν Διδακτορικούς τίτλους σπουδών (όπως ίσχυε μέχρι πρόσφατα).

  Συνεπώς για να αναπτυχθεί η Διεπιστημονικότητα (Interdisciplinarity) είναι απαραίτητο στο Νέο Νόμο για τα Μεταπτυχιακά να προβλεφθεί ότι Διδακτορικούς τίτλους μπορεί να απονέμουν ΚΑΙ τα ΔΠΜΣ.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2016, 21:39 | Μαρία Ιορδάνου

  Να αντικατασταθεί η λέξη «Πανεπιστήμια» με «ΑΕΙ»

 • Δύνανται να προκηρύξουν και κάνουν Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Διδακτορική Διατριβή εάν καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα, διαθέτουν μέλη ΕΠ και έχουν έρθει σε Επίσημο Σύμφωνο Συνεργασίας με Πανεπιστήμιο.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2016, 17:26 | Κουτσούκος Αναστάσιος

  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΟΥΔΕΣ ΕΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

  ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.